Асобы

Падпісацца на гэты раздзел праз RSS

Старонкі, прысвечаныя пэўнай асобе: старонкі-біяграфіі вядомых навукоўцаў ды асабістыя старонкі даследчыкаў

Анжаліка Дубасава

Опубликовано 15 ліпеня 2014
в рубрике Асобы

Анжаліка Дубасава, Анжелика Дубасова, Anzhalika Dubasava

Анжаліка Дубасава / Анжелика Дубасова / Anzhalika Dubasava

Магістр лінгвістыкі па кірунку “Мовы народаў краін Балтыі” (Санкт-Пецябургскі дзяржаўны універсітэт), выкладчык і даследчык літоўскай і латышскай моў.

Дацэнт кафедры МДЛУ.

Кандыдат філалагічных навук (2008 Санкт-Пецярбург / 2014 Мінск), спецыяльнасць – параўнаўча-гістарычнае, тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства, /аўтарэферат/.

Старэйшы навуковы супрацоўнік лабараторыі кагнітыўных даследаванняў Санкт-Пецябургскага дзяржаўнага універсітэта (2008–2013).

Выкладае латышскую і літоўскую мовы ў адукацыйным цэнтры “Фрактон”.

Навуковыя інтарэсы: славянскія і балтыйскія мовы, індаеўрапеістыка, лінгвістычная рэканструкцыя, эксперыментальная лінгвістыка, засваенне мовы.

Аўтар тэрміналагічнага слоўніка “Даследаванні краін Балтыі”(СПбДУ).

Відэалекцыі па індаеўрапеістыцы і апрацоўцы эксперыментальных дадзеных на Youtube.

Блог па тэме аналізу дадзеных для лінгвістаў http://statinr.blogspot.com/.

Больш за 35 публікацый на рускай, беларускай, латышскай, літоўскай, ангельскай мовах.


Анжелика Дубасова

Магистр лингвистики по направлению “Языки народов стран Балтии” (СПбГУ), преподаватель и исследователь литовского и латышского языков.

Доцент кафедры МГЛУ.

Кандидат филологических наук (2008 Санкт-Петербург / 2014 Минск), специальность – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, /автореферат/.

Старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований СПбГУ (2008–2013).

Преподаёт латышский и литовский языки в образовательном центре “Фрактон”.

Научные интересы: славянские и балтийские языки, индоевропеистика, лингвистическая реконструкция, экспериментальная лингвистика, усвоение языка.

Автор терминологического словаря “Исследования стран Балтии”(СПбГУ).

Видеолекции по индоевропеистике и обработке экспериментальных данных на Youtube

Блог по теме анализа данных для лингвистов http://statinr.blogspot.com/.

Более 35 публикаций на русском, белорусском, латышском, литовском, английском языках.


Anzhalika Dubasava

Master in Linguistics (Baltic Languages), Saint Petersburg State University. Instructor and researcher of Lithuanian and Latvian.

Assistant Professor at Minsk State Linguistic University.

PhD in Linguistics (Comparative and Typological Linguistics), Saint Petersburg State University.

Senior researcher at Laboratory for Cognitive Studies, Saint Petersburg State University (2008–2013).

Instructor in Latvian and Lithuanian at Language center “Frakton”.

Major research interests: Slavic and Baltic languages, Indo-European studies, language reconstruction, experimental linguistics, language acquisition.

Author of Terminological Dictionary “Studies on Baltic countries” (in Russian, Saint Petersburg State University).

Mini lectures and tutorials on Indo-European studies and on processing of experimental data on Youtube (in Russian).

Blog on data analysis for linguists (in Russian).

More than 35 publications in Russian, Belarusian, Latvian, Lithuanian, English.

Міраслаў Янковяк

Опубликовано 13 студзеня 2014
в рубрике Асобы

Міраслаў Янковяк (Mirosław Jankowiak)

E-mail:

Кандыдат філалагічных навук (доктар філалогіі), выпускнік беларусістыкі і паланістыкі Варшаўскага ўніверсітэта. З 2008 г. працуе ў Інстытуце славістыкі Польскай акадэміі навук. Выкладае беларускую мову як замежную ў Варшаўскім універсітэце. Аўтар 3 кніг і амаль 40 артыкулаў.

 

Навуковыя інтарэсы: беларуская дыялекталогія, моўныя памежжы (асабліва балта-славянскае), сацыялінгвістыка, мова беларусаў краінаў Балтыі (асабліва ў Латвіі) і Калінінградскай вобласці, а таксама польская паўночнакрэсовая мова.

 

Кніжкі і слоўнікі:

 1. N. Barszczewska, M. Jankowiak, Dialektologia białoruska, Warszawa 2012, ss. 308.
 2. М. Янковяк, Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае дасьледаваньне, Беласток-Вільня 2012, С. 288. [пераклад з польскай].
 3. M. Jankowiak, Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, Warszawa 2009, ss. 248.
 4. I. Grek-Pabis (red), B. Biesiadowska-Magdziarz, M. Jankowiak, M. Ostrówka, Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej [у падрыхтоўцы].

 

Артыкулы (выбраныя):

 

 1. M. Jankowiak, Belarusian dialects in Latvian Latgale – transitional or mixed [in:] Seržant, I. A. and B. Wiemer (eds.), Contemporary approaches to dialectology: The area of North, Northwest Russian and Belarusian vernaculars // Современные методы в диалектологии. Ареал северных, северо-западных русских и белорусских говоров „Slavica Bergensia” 13, Bergen 2013.
 2. M. Jankowiak, Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie – dzieje agonii [in:] „Slavia” 82/2013, nr 3, Praha 2013, s. 315–322.
 3. M. Jankowiak, Białorusini [w:] Jak zwracają się do siebie Europejczycy, red. M. Marcjanik, Warszawa 2013, s. 59–69.
 4. М. Янковяк, Беларуская мова ў Латвіі: статус, сферы выкарыстання, перспектывы, Беларусіка-Albaruthenica 32. Матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск 2012, 353–364. [перадрукавана].
 5. M. Jankowiak, Belorussian Minority in the Krāslava Area in Latvia. Language in the Domain of Religion [in:] Linguistica Lettica 20, Rīga 2012, s. 18–38.
 6. M. Jankowiak, Ł. Grajewski, Szlakiem białoruskich Poleszuków (raport z badań terenowych) [w:] „Acta Baltico-Slavica” 35, Warszawa 2011, s. 215–236.
 7. М. Янковяк, Лексіка беларускамоўных жыхароў Латгаліі (на прыкладзе Краслаўскага раёна), Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, red. S. Kawalou, R. Radzik, M. Sajewicz, Lublin 2010, s. 397–406.
 8. M. Jankowiak, Wielonarodowość i wielokulturowość Łatgalii w aspekcie społecznym i historycznym [w:] Językowe i kulturowe dziedzictwo WKL. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy, Bydgoszcz 2010, s. 46–53.
 9. М. Янковяк, Прафэсар Яўхім Карскі – рэктар Імпэратарскага Варшаўскага унівэрсытэту,„Arche” 4/2010, C. 298–308.
 10. М. Янковяк, Беларуская мова ў Латвіі: статус, сферы выкарыстання, перспектывы, „Acta Albaruthenica” 10/2010, Warszawa 2010, s. 301–310.
 11. М. Янковяк, Образ национальностей проживающих на белорусско-латвийском пограничье в глазах жителей Латгалии [w:] Балто-славянские культурные связи, Рига 2009, C. 569–580.
 12. M. Jankowiak, Białorusini Łatgalii – autochtoni czy imigranci?, Acta Albaruthenica 8, Warszawa 2008, s. 264–274.
 13. M. Jankowiak, Kilka uwag o czynnikach kształtujących tożsamość narodową mniejszości białoruskiej na Łotwie (na przykładzie rejonu krasławskiego) [w:] Rodzina – Tożsamość – Język. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (red. A. Zielińska, A. Engelking, E. Golachowska), Warszawa 2008, s. 69– 93.
 14. M. Jankowiak, Zakres funkcjonowania języka białoruskiego i stan zachowania gwary na przykładzie wybranych miejscowości w okolicach Horek w obwodzie mohylewskim [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Warszawa 2007, s. 293–315.
 15. M. Jankowiak, M. Ostrówka, Język polski na Białorusi Wschodniej. Sytuacja socjolingwistyczna i uwagi o mowie wsi Stajsk i Wesełowo, „Acta Baltico-Slavica” 31, Warszawa 2007, s. 175–198.
 16. M. Jankowiak, Apdzīvojošu Krāslavas rajonu baltkrievu minoritāšu daudzvalodība. Valodu funkcionēšanas sfēras, „Linguistica Lettica” XVI, Rīga 2007, s. 193–211.
 17. M. Jankowiak, Białorusini na Łotwie – współczesna sytuacja socjolingwistyczna na przykładzie rejonu krasławskiego, „Acta Baltico-Slavica” 30, Warszawa 2006, s. 542–556.
 18. М. Янковяк, Социолингвистическая ситуация белорусов на белорусско-российском пограничье, „Linguistica Lettica” XV, Rīga 2006, s. 193–210.
 19. М. Янковяк, Языковая характеристика деревень на белорусско-русском пограничье [w:] „Studia Slavica” VI, Tallinn 2006, s. 264–278.

 

Фёдар Піскуноў

Опубликовано 22 траўня 2012
в рубрике Асобы

Праект "ВСБМ"

Праект "Парадыгма"

Праект "Літара"

Публікацыі Ф. А. Піскунова

Фёдар Антонавіч Піскуноў (12.1.1950 — 5.4.2013) - беларускі лінгвіст, вядомы сваёй працай ў галіне камп’ютарнай лексікаграфіі, прыкладной марфалогіі і ўніфікацыі беларускага правапісу.

На чале групы супрацоўнікаў стварыў першую прафесійную праграму праверкі беларускай арфаграфіі “Літара” для Microsoft Office 2000 – 2003 і перадаў ў вольнае карыстанне http://pravapis.tut.by (2004 г.). Упершыню ў беларускай лінгвістыцы апісаў поўную марфалагічную класіфікацыю парадыгмаў беларускага дзеяслова (Роднае слова, №10/2008) і назоўніка (Роднае слова, №8/2011), на аснове якіх стварыў электронны слоўнік “Парадыгма” аб'ёмам звыш 134 тысяч лексем. Прэзентацыя і перадача ў вольнае карыстанне (http://pravapis.tut.by) адбылася ў 2010 г.

На працягу двух апошніх дзесяцігоддзяў самастойна распрацоўваў электронную базу дадзеных беларускай мовы. Вынікам гэтай працы стаў выпуск у свет у 2012 г. Вялікага слоўніка беларускай мовы (аб’ём рэестра каля 223 тыс. слоў), першага ў беларускай лексікаграфіі арфаграфічна-граматычнага слоўніка.

Многія назіранні і меркаванні, якія ўзніклі падчас сістэматызавання фактаў марфалогіі і арфаграфіі, адлюстраваныя ў шэрагу публікацый, змешчаных у часопісе "Роднае слова". У канцэнтраваным выглядзе погляды Фёдара Піскунова аб стане беларускай мовы і надзённых задачах для яе адраджэння змешчаны ў аўтарскай прадмове да Вялікага слоўніка беларускай мовы.

Фёдар Піскуноў атрымаў дыплом хіміка (БДУ, 1971) і далей працаваў у тэхнічнай галіне: з'яўляўся навуковым супрацоўнікам Інстытута электронікі НАН Беларусі, з 2008 – 2010 навуковым супрацоўнікам Фізічна-тэхнічнага інстытута НАН Беларусі.

Фёдар Піскуноў лічыў, што "зварот да прадстаўнічых моўных БД – гэта эфектыўны шлях выяўлення тэндэнцый напісання, што паслужыць асновай для фармулявання прапаноў па ўдакладненні або змене правапісных нормаў" (гл. арт. “Правапіс спалучэнняў еа/эа, ея/эя”). Ён быў упэўнены ў "непрымальнасці пашырэння паняцця “нарматыўнасць” за межы чыста правапісных фактаў мовы" (гл. арт. “Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы: межы нарматыўнасці”). У дачыненні да стандартызацыі мовы аб'ектам крытыкі сп. Піскунова з'яўляюцца "шабланізацыя падыходаў і кіраванне “літарай”, а не “духам” прадпісанняў, непераадольнае і пакуль пашыранае ўяўленне “няма слова ў слоўніку – няма ў мове" (гл. арт. “Правапіс О ў складаных словах”).

Праекты

2012 — "Вялікі слоўнік беларускай мовы"

Піскуноў, Ф. А. Вялікі слоўнік беларускай мовы : арфаграфія, акцэнтуацыя, парадыгматыка (каля 223 000 слоў) / Ф. А. Піскуноў. – Мінск : Тэхналогія, 2012. – ХVІ + 1208 с.

(Рэцэнзія)Пацюпа, Юрась. Дзве галавы добра, а адна лепш... Да выхаду ў свет “Вялікага слоўніка беларускай мовы” Дзеяслоў, 2012, №3, с. 330-333;

(Рэцэнзія)Цыхун, Генадзь. Новы слоўнік і старая праблема нормы. Маладосць, 2012, №7, с. 72-73.

“Краязнаўчая газета” (справаздача з прэзентацыі слоўніка)

“Веды” (справаздача з прэзентацыі слоўніка “Парадыгма”)

(Рэцэнзія) Прыгодзіч, Мікалай НОВЫ СЛОЎНІК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ. – Роднае слова. – №4. - 2012. – С. 51-52.

Піскуноў, Фёдар. Вялікі слоўнік беларускай мовы

Што ў файле?

"ВСБМ" у СМІ

"Наша ніва": Выходзіць «Вялікі слоўнік беларускай мовы» на 223 000 словаў

svaboda.org: Фёдар Піскуноў прэзэнтаваў “Вялікі слоўнік беларускай мовы”

tut.by, 15.05.2012 Выходзіць "Вялікі слоўнік беларускай мовы" на 223 тысячы словаў

(пераклад на рас.)

Часопіс "Роднае слова", 16 мая

разгарнуць схаваны тэкст


2009 — "Парадыгма"

"Наша Ніва", 23 лiпеня 2009

разгарнуць схаваны тэкст

Газета "Звязда", 21 лiпеня 2009 года, № 133 (26491)

разгарнуць схаваны тэкст

Газета "Культура"

разгарнуць схаваны тэкст

generation.by: Office мяняе «Парадыгму»


2004 — праграма праверкі правапісу "Літара"

Свабода. 14 траўня 2004

разгарнуць схаваны тэкст

Перадрук са "Свабоды": Дзедзіч. Чэрвень 2004. № 4 (29). С. 2.

Газета "Звязда", 22 мая 2004 г., № 126 (25139)

разгарнуць схаваны тэкст

БелаПАН, 14 Мая 2004

разгарнуць схаваны тэкст

naviny.by, 15.05.2004

разгарнуць схаваны тэкст

Компьютерные вести. №21, 2004 год.

разгарнуць схаваны тэкст

Компьютерные вести. №28, 2004 год

разгарнуць схаваны тэкст


Публікацыі

Піскуноў, Фёдар. Правапіс спалучэнняў ЕА/ЭА, УЯ/ЭЯ. Спроба камп'ютарна-лінгвістычнага аналізу. – Роднае слова. – 2006.– №1. – С. 31—32.

разгарнуць схаваны тэкст

Піскуноў, Фёдар. Класіфікацыя дзеясловаў. Камп’ютэрна-лінгвістычны падыход. – Роднае слова. – 2008. – №10.– С. 61—65.

разгарнуць схаваны тэкст

Піскуноў, Фёдар. Дуба ці дубу? Яшчэ раз пра формы роднага склону назоўнікаў мужчынскага роду ў святле камп'ютэрна-лінгвістычнага аналізу. – Роднае слова. – 2010. – №1.– С. 40—47.

разгарнуць схаваны тэкст

Піскуноў, Фёдар. Спалучэнне галосных у запазычаных словах: ІЯ (ЫЯ), ІЕ (ЫЕ) ці ІА (ЫА), ІЭ (ЫЭ). – Роднае слова. – 2010. – №5. – С. 55—56.

разгарнуць схаваны тэкст

Піскуноў, Фёдар. Два гарады ці два горады. Лічэбнікі два, тры, чатыры ў колькасна-іменных спалучэннях. – Роднае слова. – 2010.– №6. – С. 51—53.

разгарнуць схаваны тэкст

Піскуноў, Фёдар. Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы: межы нарматыўнасці. Роднае слова. – 2010. – №7.– С. 52—55.

разгарнуць схаваны тэкст

Піскуноў, Фёдар. Гендарная роўнасць і граматычная схема. Да пытання суфіксальнай тыпізацыі назоўнікаў агульнага роду. Роднае слова. – 2010. – №11. – С. 44—49.

разгарнуць схаваны тэкст

Піскуноў, Фёдар. След ваўчышчы ці ваўчышча? Назоўнікі мужчынскага роду з суфіксамі -ішч-а (-ышч-а), -іск-а (-ыск-а). – Роднае слова. – 2011. – №5. – С. 35—40.

разгарнуць схаваны тэкст

Піскуноў, Фёдар. Класіфікацыя назоўнікаў субстантыўнага скланення. Камп’ютарна-лінгвістычны падыход. Роднае слова. – 2011. – №8. – С. 31—35.

разгарнуць схаваны тэкст

Піскуноў, Фёдар. Правапіс О ў складаных словах: з досведу распрацоўкі электроннай базы беларускай мовы. – Роднае слова. – 2012. – №2. – С. 31—35.

разгарнуць схаваны тэкст

Таццяна Рамза

Опубликовано 14 траўня 2012
в рубрике Асобы

Таццяна Рамза

Таццяна Расціславаўна Рамза

— дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ

(звесткі на сайце ўніверсітэта)

Беларусь 220030, вул. К. Маркса, 31, каб. 49. Тэлефон: +375 17 222 31 42.

Адукацыя: Беларускі дзяржаўны універсітэт (спецыяльнасць "Руская мова і літаратура").

Навуковыя інтарэсы: сінтаксіс сучаснай беларускай мовы, вуснае гутарковае маўленне, беларуская мова як замежная.

У 1996 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю "Безасабовыя сказы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове" пад навуковым кіраўніцтвам д. ф. н, прафесара Леаніда Іванавіча Бурака.

Зараз выкладае беларускую мову як замежную, даследуе беларускае гутарковае маўленне, цікавіцца моўнымі карпусамі.


Інтэрв'ю для газеты "Звязда": "Калі беларуская мова будзе вывучацца ў Кембрыджы?"


Кнігі

Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне: сучасны стан / Т.Р. Рамза. Мінск: Вышэйшая школа, 2011. 221 с. 1 электрон. апт. дыск: гук.

Kiklewicz A., Korytkowska M., Mazurkiewicz-Sułkowska J., Zatorska A., Ramza T. Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski / Red. naukowa A.Kiklewicz i M.Korytkowska. Olsztyn, 2010. 448 s.

Рамза, Т.Р. Беларуская мова? З задавальненнем! Для замежных навучэнцаў / Т.Р. Рамза. Мінск: Вышэйшая школа, 2010. 310 с. 1 электрон. апт. дыск: гук.

Рамза, Т., Тэш, С. Беларуская мова за 20 заняткаў: Практыкаванні. Тэксты. Размовы: інтэнсіў-курс (пробная версія). Universität Oldenburg, 2009. 124 с. 1 электрон. апт. дыск: гук.

Рамза, Т.Р., Міхневіч, А.Я. Словазлучэнне // Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. / навук. рэд. А.А.Лукашанец. Мінск: Беларус. навука, 2009. Ч. 2: Сінтаксіс. С. 7-37.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс // Najnowsze dzieje językόw słowiańskich: Беларуская мова / пад рэд. А.А.Лукашанца, М.Р. Прыгодзіча, Л.І. Сямешка. Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2008. С. 206-222.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: практычны курс: вучэбна-метадычны комплекс (для студэнтаў ІІІ курса дзённай формы навуч. філал. фак. спец. 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" / Т.Р. Рамза. Мінск : БДУ, 2008. 157 с.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс: вучэб. дапаможнік / Т.Р.Рамза; пад агул. рэд. А.Я.Міхневіча. 2-е выд., дапрац. і дапоўн. Мн.: БДУ, 2006. 214 с.

Рамза, Т.Р. Пунктуацыя: кароткі комплексны дапам.-давед. / аўт.-склад. Т.Р.Рамза. Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2006. 55 с. (Проста пра складанае).

Hurtig, C., Ramza, T. Belarussische Grammatik in Tabellen und Übungen - Граматыка беларускай мовы ў табліцах і практыкаваннях // Slavistische Beiträge. — Bd. 420 / Hrsg. von P. Rehder. München, Verlag Otto Sagner, 2003. 267 S. (Studienhilfen Bd. 13)

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс: вучэб. дапаможнік / Т.Р. Рамза; пад агул. рэд. А.Я. Міхневіча. Мінск.: БДУ, 2003. 202 с.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс. Просты сказ: курс лекцый / Т.Р. Рамза. Мінск: БДУ, 2002. 117 с.

Артыкулы

Рамза, Т.Р. Пытанне аб беларускім гутарковым маўленні ў часопісах 1920-х гадоў // Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 2. С. 56-59.

Рамза, Т.Р. Гутарковая беларуская літаратурная мова (аб суадносінах паняццяў «унармаванне мовы» і «моўная кадыфікацыя») // Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 1. С. 37-40.

Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне: стан і перспектывы даследавання // Веснік ГрДУ. Сер. 3. 2011. № 1. С. 43-50.

Рамза, Т.Р. Гутарковыя канструкцыі: заканамернасці ці адметнасці ўжывання? (на прыкладзе выказванняў з мадальнамі прэдыкатывамі) // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. А. 2011. № 2. С. 95-102.

Ramza, T. Konjugationstypen im Belarussischen und Mischungsrede // Zeitschrift fuer Slawistik 55. 2010. № 3. С. 340-363.

Рамза, Т. Трасянка: национально-прецедентный феномен или «ключевое слово текущего момента»? // Беларуская думка. 2010. № 7. С. 112-116.

Рамза, Т. Типы спряжения в белорусском языке на фоне русского // Przegląd Wschodnioeuropejski. Olsztyn, 2010. S. 425-446.

Рамза, Т.Р. Змешанае гутарковае маўленне ў мастацкіх тэкстах // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. 2009. № 3. C. 43-47.

Рамза, Т. Беларускае літаратурнае гутарковае маўленне (да пастаноўкі праблемы) // Acta Albaruthenica. Literatura, język, kultura: tradycje i nowatorstwo / Redakcja naukowa M. Timoszuk i M.Chaustowicz. — Warszawa, 2009. С. 263-270.

Ramza, T. Die Evolution der Trasjanka in literarischen Texten // Zeitschrift fuer Slawistik 53. 2008. № 3. S. 305-325.

Рамза, Т.Р. Маўленне тутэйшых (на матэрыяле п'есы Янкі Купалы) //Acta Albaruthenica 7. Literatura. Język. Kultura. Red. naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów. Warszawa 2007. S. 238-245.

Рамза, Т.Р. Демократизация содержания текстов массмедия(на материале вторичной номинации Беларуси и белорусов) // Acta Neophilologica. 2006, VIII, c. 147-154.

Рамза, Т.Р. Аналітычныя канструкцыі ў безасабовых сказах// Slawica Wratislaviensia CXXXIII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich VII: opis, konfrontacja, przekład. Wrocław, 2005. S. 319-325.

Рамза, Т.Р. Об одном ключевом сочетании текущего момента // Мова і культура. (Науковий щорiчний журнал). К.: Видавничий Дiм Дмитра Бураго, 2005. Вип. 8. Т. IV. Міжкультурна комунікація. С. 111-117.

Рамза, Т.Р. Дынаміка варыянтных формаў роднага склону // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. 2000. № 2. С. 130-134.

Рамза, Т.Р. Імя ўласнае, грамадскі густ і граматычная сістэма // Мова - Літаратура - Культура (да 55-годдзя адкрыцця кафедры бел. мовы і літ. БДУ). Матэрыялы міжнар. навук. канф. (22-23 верасня 1998 г.): У 2 ч. Мінск, 1999. Ч. 1. С. 86-89.

Вадзім Шклярык

Опубликовано 23 студзеня 2012
в рубрике Асобы

Вадзім Шклярык, Вадим Шклярик, Vadzim Shkliaryk

Вадзім Шклярык (Вадим Шклярик, Vadzim Shkliaryk)

супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі.

[email protected]

Адукацыя:

 • факультэт беларускай філалогіі і культуры БДПУ імя Максіма Танка (1999—2004);
 • курсы польскай мовы і культуры пры Польскім інстытуце ў Мінску (2000—2002);
 • аспірантура Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі (2004—2007);
 • курсы англійскай мовы ў Tropics Global College, Лондан (ліпень 2017).

Навуковыя інтарэсы: лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, дыялекталогія.

Асобныя публікацыі:

Чытаць далей →

Алег Копач

Опубликовано 24 жніўня 2011
в рубрике Асобы
и помечено как: , .

Алег Копач, Олег Копач, Aleh Kopach

Алег Копач (Олег Копач, Aleh Kopach)

 • дацэнт кафедры агульнанавуковых дысцыплін Белдзяржуніверсітэта, кандыдат філалагічных навук (2004)(аўтарэферат)
 • выкладае англійскую мову (тэорыя і практыка пераклада, граматыка), «Уводзіны ў мовазнаўства», «Агульнае мовазнаўства», «Уводзіны ў тэхніку лінгвістычнага даследавання», «Уводзіны ў германскую філалогію», «Тыпалогію англійскай і рускай моў»
 • стыпендыят Праграмы Фулбрайт на 2008 / 2009 вучэбны год (Універсітэт Усходняга Вашынгтона, Спакан – Чыні)
 • адзін з рэдактараў сумеснага праекта па лінгвістыцы выдавецтваў Versita (Польшча) і DeGruyter (Германія)
 • адзін з членаў Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі
 • адзін з членаў Міжнароднага Савета анамастычных навук

Сфера навуковых інтарэсаў: тапаніміка, тэорыя намінацыі, тыпалогія, кагнітыўная лінгвістыка, камп’ютарнае навучанне мовам.

Спіс публікацый.


 • доцент кафедры общенаучных дисциплин Белгосуниверситета, кандидат филологических наук (2004)(автореферат)
 • преподает английский язык (теория и практика перевода, грамматика), «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Введение в технику лингвистического исследования», «Введение в германскую филологию», «Типологию английского и русского языков»
 • стипендиат Программы Фулбрайт на 2008 / 2009 учебный год (Университет Восточного Вашингтона, Спокан – Чини)
 • один из редакторов совместного проекта по лингвистике издательств Versita (Польша) и DeGruyter (Германия)
 • один из членов Республиканской топонимической комиссии при Национальной Академии наук Беларуси
 • один из членов Международнога Совета ономастических наук

Сфера научных интересов: тапаніміка, тэорыя намінацыі, тыпалогія, кагнітыўная лінгвістыка, камп’ютарнае навучанне мовам.

Список публикаций.

Чытаць далей →

Вольга Коўш

Опубликовано 24 лютага 2011
в рубрике Асобы

Ковш Ольга Анатольевна

Коўш Вольга Анатольеўна

Olga Kovsh

Volha Koush

Научные интересы: болгаристика, прагматика, психолингвистика, сравнительная грамматика славянских языков, методика преподавания славянских языков, русский язык как иностранный и т.д.

Кандидатская диссертация: Вербальные средства выражения недоверия в диалогическом общении (на материале болгарского языка) (Минск, 2007; защищена в январе 2008 г.), научный руководитель - Б.Ю. Норман, д.филол.н., профессор.

Автореферат диссертации.

Образование:

Белорусский государственный университет, филологический факультет, отделение славянской филологии (1999-2004), чешский язык (вторая специальность).

Аспирантура Белорусского государственного университета, филологический факультет, кафедра теоретического и славянского языкознания (2004 - 2007).

Летние школы и стажировки

Чытаць далей →

Наталля Жураўлёва

Опубликовано 19 лютага 2011
в рубрике Асобы
и помечено как: .

Журавлёва Наталья Николаевна, Наталля Жураўлёва

Наталля Жураўлёва (Наталья Журавлева, Natallia Zhurauliova)

Журавлева Наталья Николаевна - кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры теоретического и славянского языкознания БГУ.

В свободное время Наталья Николаевна любит читать книги.

Научные интересы

 • прагматика;
 • социолингвистика;
 • психолингвистика;
 • полонистика;
 • славянские языки.

Кандидатская диссертация

Журавлева Н.Н. Реализация коммуникативных интенций говорящего в различных социокультурных условиях (на материале интенции упрека в польском языке): дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.03 – славянские языки / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – 145 с. (защищена 02.10. 2007); научный руководитель - Б.Ю. Норман, д.филол.н., профессор.

Образование и стажировки

Чытаць далей →

Мікіта Супрунчук

Опубликовано 10 студзеня 2010
в рубрике Асобы

Мікіта Супрунчук / Никита Супрунчук / Mikita Suprunchuk

Супрунчук Suprunchuk

Сфера навуковых інтарэсаў: славянская і агульная граматыка, камп’ютарная лінгвістыка, псіхалінгвістыка.

Асобныя публікацыі.

Чытаць далей →

Вольга Гарыцкая

Опубликовано 6 кастрычніка 2009
в рубрике Асобы

ogo

Горицкая Ольга Сергеевна

Гарыцкая Вольга Сяргееўна

Olga Goritskaya

Volha Harytskaya

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры общего языкознания МГЛУ

Научные интересы: изменение языка, конкуренция языковых единиц, грамматические конструкции, неформальная коммуникация (в т.ч. в интернете), русский язык в Республике Беларусь, наивная лингвистика и т.д.

Направления лингвистики: прагматика, когнитивная лингвистика, психолингвистика, социолингвистика, компьютерная лингвистика, теория языка в целом и т.д.

Чытаць далей →

Аляксей Яскевіч

Опубликовано 5 кастрычніка 2009
в рубрике Асобы

Аляксей Яскевіч (Алексей Яскевич, Alyaxey Yaskevich)

More info in English: yaskevich.com

 • Галоўны рэдактар / кіраўнік праекту Philology.BY
 • Тэхнічны адміністратар сайта Philology.BY

Адзін з заснавальнікаў Мінскага лінгвістычнага гуртка. У яго межах курыруе тэматыку корпуснай лінгвістыкі. Таксама цікавіцца праблемамі даследавання жывога маўлення (асабліва – адметнасцю computer-mediated communication), пытаннямі сувязі мовы і мыслення, роллю графікі/арфаграфіі у камунікацыі ды праблемамі рацыянальна-навуковага нармавання арфаграфічных сістэм.

У сферы педагогікі: выкладанне камп'ютарных тэхналогій спецыялістам гуманітарных накірункаў.


Модификация формы слова как способ создания эвфемизма и дисфемизма

Яскевич. А. А. Модификация формы слова как способ создания эвфемизма и дисфемизма // Труды Конгресса. III Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность», 20-23 марта 2007 года. Москва: МГУ. – С. 160.
Эвфемизация с помощью фонетического сближения

Яскевич А.А. Эвфемизация с помощью фонетического сближения // Мова. – № 11 (2006). – С. 213-217