«Беларуская лінгвістыка», выпуск 69

Субота, 9 лютага 2013 г. Вадзім Шклярык
Раздзел: Навіны
Пазнакі: |
Праглядаў: 3078

LinguaПабачыў свет чарговы, 69-ы выпуск часопіса «Беларуская лінгвістыка». Ніжэй прыводзім яго змест, а таксама анатацыі на рускай мове да навуковых публікацый выпуска. Выданне ўключае артыкулы айчынных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства, а таксама матэрыялы хронікі, нататкі па культуры мовы і этымалогіі, рэцэнзіі. Выходзіць часопіс двойчы на год.


НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Рычкова Л. В., Чэпікава I. А., Багдзевіч А. I. Прынцыпы адлюстравання спецыяльных лексічных адзінак у спецыялізаванай базе даных (на матэрыяле тлумачальных слоўнікаў беларускай мовы)

Курцова В. М. Оканне ў полацка-віцебскіх гаворках паўночна-ўсходняга дыялекту беларускай мовы (працяг)

Кандраценя I. У. Імёны дзеяння ў рускай i беларускай мовах: словаўтваральны аспект

Ялынцава I. У. Дэрывацыйны патэнцыял суфіксацыі як спосабу ўтварэння pycкix i беларускіх каларатываў

Шэмет Т. Я. Выхадны vs выходны: традыцыя vs інавацыя

Снігірова Н. А. Назоўнікавыя ўтварэнні з фармантамі -іста / -ыста, -істы / -ысты ў беларускай i польскай мовах

Кугейка Т. П. Крытэрыі размежавання з’яў аманіміі i полісемii словаўтваральных фармантаў

Маракуліна Т. М. Структурная арганізацыя прэдыкатыўнага цэнтра безасабовых сказаў у тэкстах газеты «Наша Ніва»

Чагайда Ю. М. Кагнітыўны план «свой — чужы» як сістэмная змястоўная характарыстыка персанажа (на матэрыяле аповесці В. Быкава «Жураўліны крык»)

Мандзік В. А. Асаблівасці рэалізацыі знешняга i ўнутранага сандхі ў падрыхтаваным i спантанным маўленні

Ваўчок А. А. ЛСГ «Паветраная прастора» ў сучаснай беларускай перыёдыцы

Таўгень Н. М. Лексіка-семантычнае поле «Культура» ў філасофскім тэксце I. Абдзіраловіча (на матэрыяле эсэ «Адвечным шляхам»)

Чарнякевіч М. К. Крыніцы вывучэння сістэмы рэлігійнай лексікі ў сучаснай беларускай мове

Apxiпава Н. К. Словаўтваральная катэгорыя ‘назвы асобы паводле прадметнай прыметы’ (адсубстантыўныя назвы асобы ў сучаснай беларускай мове)

Падаляка Г. М. Прырода асемантычных i дэсемантызаваных элементаў у структуры наменклатурнага наймення (на прыкладзе наменклатуры лекавых сродкаў)

Лапіцкая I. А. Асіміляцыя беларускай мовай нямецкіх націскных галосных у запазычаных словах

Пань Юйцынь. Семантычная неалагізацыя ў рускай i кітайскай мовах канца XX — пачатку XXI ст.


ЭТЫМАЛАГІЧНЫЯ HATATКІ

Бел. хáбаль (А. М. Ушакевіч)


КУЛЬТУРА МОВЫ

Формы роднага склону абстрактных назоўнікаў (Н. А. Чабатар)


XPOHІКA

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь i цюркска-ісламскі свет» (М. П. Антропаў)

Мінскае пасяджэнне Міжнароднага камітэта славістаў (П. А. Рааго)


РЭЦЭНЗІІ

Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 4. Сельское хозяйство. — Братислава, 2012. — 266 с. (Л. П. Кунцэвіч)

В. П. Русак. Марфаналогія словазмянення i словаўтварэння сучаснай беларускай мовы (Мінск: Беларус. навука, 2012. — 429 с.) (Н. В. Паляшчук)


АНАТАЦЫІ НА РУСКАЙ МОВЕ ДА НАВУКОВЫХ ПУБЛІКАЦЫЙ


разгарнуць схаваны тэкст


Папярэднія выпускі часопіса «Беларуская лінгвістыка»: 65 (тэксты), 66 (тэксты), 67 (змест / тэксты), 68 (змест).

Спадабаўся допіс? Атрымлівайце абвяшчэнні пра новы матэрыял праз RSS Philology.BYRSS або RSS Philology.BYEmail!
Нравится