асобы

Феномен Фёдара Піскунова

Фёдар Антонавіч Піскуноў

У пятніцу, 5-га красавіка 2013 г. пайшоў з жыцця Фёдар Антонавіч Піскуноў. Хімік па адукацыі, прапрацаваўшы ўсё жыццё па спецыяльнасці, Фёдар Антонавіч меў вялікую любоў да беларускай мовы і пераймаўся яе лёсам. Вынікам больш чым дваццацігадовай працы над сістэматызацый беларускага словазмянення стаў «Вялікі слоўнік беларускай мовы», выданы якраз год таму. ВСБМ — не толькі сам па сабе цікавы лексікаграфічны прадукт, але тыя Артыкулы, якія паўсталі на падставе аналізу моўнага матэрыялу да слоўніка, таксама утрымліваюць многа вартых ідэй і высноў.

Выданне ВСБМ для мяне стала тады навіной, і цікавай ва ўсіх сэнсах, таму мне было вельмі прыемна пазнаёміцца з аўтарам слоўніка.

На жаль, я з памылкай запісаў нумар тэлефона і таму не змог сустрэцца з Ф.А., калі мы папярэдне дамаўляліся: тэлефон на памылковым нумары не адказваў. Але праз пэўны час я вырахаваў, які мусіць быць слушны нумар. Усё ж такі дазваніўшыся да Ф.А., я спаткаў паразуменне, і Ф.А. сказаў, што калі нам не ўдалося сустрэцца у горадзе, то можна завітаць да яго. Ён нават сустрэў мяне каля метро, каб я не заблукаў.

Такое стаўленне і змястоўная размова, дый сама зацікаўленасць Ф.А. у мове і моўных праблемах — усё гэта было вельмі прыемным уражаннем, якое выбівалася з таго, што з'яўляецца штодзённым для беларускай лінгвістыкі. Да таго ж, самая тая зробленая праца, якую я пабачыў, была аграмаднай і – галоўнае – паспяховай. Такое таксама спаткаеш нячаста, і такое радуе заўсёды.

Чытаць далей →

Алег Копач

Аляксей Яскевіч24 жніўня 2011Раздзел: Асобы
Пазнакі: |

Алег Копач, Олег Копач, Aleh Kopach

Алег Копач (Олег Копач, Aleh Kopach)

 • дацэнт кафедры агульнанавуковых дысцыплін Белдзяржуніверсітэта, кандыдат філалагічных навук (2004)(аўтарэферат)
 • выкладае англійскую мову (тэорыя і практыка пераклада, граматыка), «Уводзіны ў мовазнаўства», «Агульнае мовазнаўства», «Уводзіны ў тэхніку лінгвістычнага даследавання», «Уводзіны ў германскую філалогію», «Тыпалогію англійскай і рускай моў»
 • стыпендыят Праграмы Фулбрайт на 2008 / 2009 вучэбны год (Універсітэт Усходняга Вашынгтона, Спакан – Чыні)
 • адзін з рэдактараў сумеснага праекта па лінгвістыцы выдавецтваў Versita (Польшча) і DeGruyter (Германія)
 • адзін з членаў Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі
 • адзін з членаў Міжнароднага Савета анамастычных навук

Сфера навуковых інтарэсаў: тапаніміка, тэорыя намінацыі, тыпалогія, кагнітыўная лінгвістыка, камп’ютарнае навучанне мовам.

Спіс публікацый.


 • доцент кафедры общенаучных дисциплин Белгосуниверситета, кандидат филологических наук (2004)(автореферат)
 • преподает английский язык (теория и практика перевода, грамматика), «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Введение в технику лингвистического исследования», «Введение в германскую филологию», «Типологию английского и русского языков»
 • стипендиат Программы Фулбрайт на 2008 / 2009 учебный год (Университет Восточного Вашингтона, Спокан – Чини)
 • один из редакторов совместного проекта по лингвистике издательств Versita (Польша) и DeGruyter (Германия)
 • один из членов Республиканской топонимической комиссии при Национальной Академии наук Беларуси
 • один из членов Международнога Совета ономастических наук

Сфера научных интересов: тапаніміка, тэорыя намінацыі, тыпалогія, кагнітыўная лінгвістыка, камп’ютарнае навучанне мовам.

Список публикаций.

Чытаць далей →

Наталля Жураўлёва

Аляксей Яскевіч19 лютага 2011Раздзел: Асобы
Пазнакі:

Журавлёва Наталья Николаевна, Наталля Жураўлёва

Наталля Жураўлёва (Наталья Журавлева, Natallia Zhurauliova)

Журавлева Наталья Николаевна - кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры теоретического и славянского языкознания БГУ.

В свободное время Наталья Николаевна любит читать книги.

Научные интересы

 • прагматика;
 • социолингвистика;
 • психолингвистика;
 • полонистика;
 • славянские языки.

Кандидатская диссертация

Журавлева Н.Н. Реализация коммуникативных интенций говорящего в различных социокультурных условиях (на материале интенции упрека в польском языке): дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.03 – славянские языки / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – 145 с. (защищена 02.10. 2007); научный руководитель - Б.Ю. Норман, д.филол.н., профессор.

Образование и стажировки

Чытаць далей →