Мікіта Супрунчук / Никита Супрунчук / Mikita Suprunchuk

Супрунчук Suprunchuk

Сфера навуковых інтарэсаў: славянская і агульная граматыка, камп’ютарная лінгвістыка, псіхалінгвістыка.

Асобныя публікацыі.


Mikita Suprunchuk

Scientific interests: Slavonic grammar and general grammar, computational linguistics, psycholinguistics.

Some papers.


Никита Викторович Супрунчук

Сфера научных интересов: славянская и общая грамматика, компьютерная лингвистика, психолингвистика.

Некоторые публикации.

Дадаць каментар