Алег Копач, Олег Копач, Aleh Kopach

Алег Копач (Олег Копач, Aleh Kopach)

 • дацэнт кафедры агульнанавуковых дысцыплін Белдзяржуніверсітэта, кандыдат філалагічных навук (2004)(аўтарэферат)
 • выкладае англійскую мову (тэорыя і практыка пераклада, граматыка), «Уводзіны ў мовазнаўства», «Агульнае мовазнаўства», «Уводзіны ў тэхніку лінгвістычнага даследавання», «Уводзіны ў германскую філалогію», «Тыпалогію англійскай і рускай моў»
 • стыпендыят Праграмы Фулбрайт на 2008 / 2009 вучэбны год (Універсітэт Усходняга Вашынгтона, Спакан – Чыні)
 • адзін з рэдактараў сумеснага праекта па лінгвістыцы выдавецтваў Versita (Польшча) і DeGruyter (Германія)
 • адзін з членаў Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі
 • адзін з членаў Міжнароднага Савета анамастычных навук

Сфера навуковых інтарэсаў: тапаніміка, тэорыя намінацыі, тыпалогія, кагнітыўная лінгвістыка, камп’ютарнае навучанне мовам.

Спіс публікацый.


 • доцент кафедры общенаучных дисциплин Белгосуниверситета, кандидат филологических наук (2004)(автореферат)
 • преподает английский язык (теория и практика перевода, грамматика), «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Введение в технику лингвистического исследования», «Введение в германскую филологию», «Типологию английского и русского языков»
 • стипендиат Программы Фулбрайт на 2008 / 2009 учебный год (Университет Восточного Вашингтона, Спокан – Чини)
 • один из редакторов совместного проекта по лингвистике издательств Versita (Польша) и DeGruyter (Германия)
 • один из членов Республиканской топонимической комиссии при Национальной Академии наук Беларуси
 • один из членов Международнога Совета ономастических наук

Сфера научных интересов: тапаніміка, тэорыя намінацыі, тыпалогія, кагнітыўная лінгвістыка, камп’ютарнае навучанне мовам.

Список публикаций.


 • Associate Professor in the General Sciences Department of the College of Humanities at Belarusian State University in Minsk, Belarus, holds a Ph.D. in the Theory of Language from the Philological College of Belarusian State University, Minsk (2004) (the abstract of the thesis).
 • teaches English (theory and practice of translation, grammar), «Introduction into Linguistics», «General Linguistics», «Introduction into Methodology of Linguistic Research», «Introduction into Germanic Philology», «Typology of English and Russian»
 • Fulbright fellow in the academic year 2008 / 2009 (Eastern Washington University, Spokane – Cheney)
 • one of Acquisitions Editors of Versita (Poland) de Gruyter (Germany) Book Publishing Program in Linguistics
 • one of the members of the Republican Toponymic Commission affiliated to the National Academy of Sciences of the Republic of Belarus
 • one of the members of the International Council of Onomastic Sciences

Scientific interests: place names studies, theory of naming, linguistic typology, cognitive linguistics, computer-assisted language learning.

List of published works.

Дадаць каментар