Паважаныя сябры, аматары і прыхільнікі роднага слова! Прапануем вам электронную версію фундаментальнага навуковага даследавання «Лексічны атлас беларускіх народных гаворак: у 5 тамах» (скарочана ЛАБНГ). Гэты атлас з’яўляецца працягам лінгвагеаграфічнага выдання «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы».

Кожны том лексічнага атласа складаецца з дзвюх частак. Адна з іх — карты, другая — каментарыі да картаў (гл. прадмову). У ЛАБНГ пераважаюць карты, на якіх адлюстраваны абазначальныя сродкі розных лексіка-тэматычных груп гаворак беларускай мовы, змяшчаюцца таксама карты па семантыцы, словаўтварэнні і акцэнталогіі.

Нягледзячы на тое, што ЛАБНГ быў апублікаваны ў канцы ХХ стагоддзя, ён, на вялікі жаль, з’яўляецца маладаступным выданнем.

Электронная версія ЛАБНГ створана ў аддзеле дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ў рамках рэалізацыі навукова-даследчага праекта «Зводны слоўнік беларускіх народных гаворак».

Працу па сканаванні ажыццявілі В. М. Курцова і І. П. Курцоў.

Загадчык аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі В. М. Курцова

 

ЛАБНГ, т. 1 («Раслінны і жывёльны свет») (PDF, 145 МБ)

ЛАБНГ, т. 1 (толькі каментарыі) (PDF, 24,2 МБ)

ЛАБНГ, т. 1 (толькі карты) (PDF, 120 МБ)

Карты 1-га тома

I Рэспубліка Беларусь. Палітыка-адміністрацыйная карта

II Лясы і балотныя масівы

III Культуры неалітычнай эпохі

IV Культуры бронзавага веку

V Культуры ранняга жалезнага веку

VI Усходнеславянскія плямёны і балты

VII Заходнія землі Русі ў XI—XIII стст.

VIII Уключэнне заходнерускіх зямель у склад Вялікага княства Літоўскага (XIII—XV стст.)

IX Беларускія землі і сумежныя тэрыторыі ў XIII — пачатку XVI стст. (у складзе Вялікага княства Літоўскага)

X Беларускія землі і сумежныя тэрыторыі ў сярэдзіне XVI ст. (у складзе Вялікага княства Літоўскага)

XI Беларускія землі ў 60-х гадах XVIII ст. (у складзе Вялікага княства Літоўскага)

XII Уключэнне Беларусі ў склад Расійскай імперыі (1772—1807 гг.)

XIII Беларускія землі і сумежныя тэрыторыі ў канцы XIX ст. (у складзе Расійскай імперыі)

XIV Фарміраванне тэрыторыі Рэспублікі Беларусь

XV Склад насельніцтва па веравызнанню ў сярэдзіне XIX ст.

XVI Этнаграфічныя рэгіёны XIX — пач. XX стст.

XVII Групоўка гаворак

XVIII Дыялектныя зоны

XIX Групы і падгрупы гаворак

 1. Статак кароў
 2. Табун коней
 3. Статак авечак
 4. Стада (граматычны род)
 5. Шэрсць
 6. Рабы
 7. Пярэстая (карова)
 8. Перхаць
 9. Уздыхавіна (у каровы)
 10. Мыса (у каровы)
 11. Храпа (у каня)
 12. Рубцы (на рагах)
 13. Ніжняя сківіца (у жывёлы)
 14. Ікол (у свіней)
 15. Рабро (у жывёлы)
 16. Капыт (у парнакапытных)
 17. Ракавіна капыта
 18. Вымя
 19. Цыцка ў каровы
 20. Жвачка
 21. Жуе (жвачку)
 22. Пражэрлівая (карова)
 23. Чэрава
 24. Страўнік у свінні
 25. Жывёла з вялікім чэравам
 26. Схуднелая жывёла (з упалымі бакамі)
 27. Стрававод
 28. Прамая кішка
 29. Дыяфрагма (мышачная перагародка)
 30. Знаходзіцца ў стане цечкі (пра карову)
 31. Дачасна ацяліцца
 32. Плацэнта ў жывёлы
 33. Карова першага ацёлу
 34. Веснавое цяля
 35. Цяля-перазімак
 36. Авечка
 37. Асенняе ягня
 38. Маркач
 39. Баран
 40. Казляня
 41. Жарабец
 42. Гадун (аднагадовае жарабя)
 43. Стрыгун (двухгадовае жарабя)
 44. Стрыжэ (конь вушамі)
 45. Пужлівы (пра каня)
 46. Наравісты (пра каня)
 47. Бадлівая (пра карову)
 48. Бадзецца
 49. Шрам (на скуры жывёліны)
 50. Бязрогая (пра карову)
 51. Шкадлівая (жывёліна)
 52. Панадзіцца ў шкоду
 53. Ланцуг
 54. Гізуюць (каровы)
 55. Распаўсюджанне слова здрок (строк)
 56. Значэнне слова гіль
 57. Рожа (хвароба ў свіней)
 58. Трус
 59. Трусіха
 60. Упраўляцца з хатняй работай
 61. Пастух
 62. Пастуха наняць
 63. Падпасак
 64. Чарга (пасвіць жывёлу)
 65. Паша
 66. Званок (на шыі каровы, авечкі)
 67. Пішчаць (пра свіней)
 68. Шалёны (пра сабаку)
 69. Самка (агульная назва)
 70. Самка лася
 71. Куніца
 72. Самка ваўка
 73. Ваўчаня
 74. Кацяня
 75. Логава ваўка
 76. Пашча звера
 77. Гайня ваўкоў
 78. Гайнююць (пра ваўкоў)
 79. Разявіць пашчу
 80. Воўчы
 81. Тхор
 82. Ласка
 83. Вожык
 84. Ліса (самка)
 85. Мядзведзіца
 86. Кажан
 87. Крот
 88. Пацук (Rattus)
 89. Дзікія птушкі (агульная назва)
 90. Дзюба
 91. Чарада птушак
 92. Птушкі корм дзяўбуць
 93. Кіпцюры ў птушак
 94. Валлё
 95. Пуп (страўнік у птушак)
 96. Качар
 97. Самец іграе (пра птушак)
 98. Птушынае гняздо
 99. Яйцо
 100. Аплодненае яйцо
 101. Пятка яйца
 102. Шкарлупіна яйца
 103. Бялок
 104. Жаўток
 105. Дзяруць грады (пра курэй)
 106. Седала
 107. Курыца-нясушка
 108. Курыцу злавіць
 109. Курыцу шчупаць
 110. Рахманая курыца
 111. Дзіклівая курыца
 112. Куры сакочуць
 113. Гусі гагочуць
 114. Качкі кракаюць
 115. Гусяня
 116. Качаня
 117. Жаваранак (Alauda arvensis)
 118. Бусел (Ciconia ciconia)
 119. Гняздо бусла
 120. Клекатаць (пра буслоў)
 121. Кнігаўка (Vanellus vanellus)
 122. Чапля (Ardea cinerea)
 123. Стракатаць (пра сароку)
 124. Верабей (Passer domesticus)
 125. Сіваграк (Coracias garrulus)
 126. Пліска (Motacilla alba)
 127. Голуб (Columba livia)
 128. Галка (Corvus monedula)
 129. Шпак (Sturnus vulgaris)
 130. Бакас (Capella gallinago)
 131. Стрыж (Apus apus); Берагавая ластаўка (Riparia riparia L.)
 132. Крумкач (Corvus corax)
 133. Качынае пер’е
 134. Скубці (птушку)
 135. Драць (пер’е)
 136. Цвёрдая частка пяра (з крылаў і хваста)
 137. Адросткі пер’яў пасля лінькі: асны, пішпяні..
 138. Хвоя
 139. Хвойнік
 140. Хваёвы лес
 141. Елка
 142. Ельнік
 143. Яловы лес
 144. Драўніна хвоі
 145. Драўніна елкі
 146. Ядловец
 147. Бяроза
 148. Драўніна бярозы
 149. Бярэзнік
 150. Асіна
 151. Асіннік
 152. Алешына
 153. Алешнік
 154. Дубняк
 155. Дубовы лес
 156. Драўніна дуба
 157. Жолуд
 158. Граб
 159. Малады грабняк
 160. Ліпа
 161. Ільм
 162. Клён
 163. Ясень
 164. Таполя
 165. Амяла (Viscum album L.)
 166. Сукаватае дрэва
 167. Драўляны
 168. Драўляны (-н-, -нн- у суфіксе)
 169. Макушка дрэва
 170. Дрэва
 171. Маладняк
 172. Гушчар
 173. Цень ад дрэў
 174. Цень ад чалавека
 175. Галіна лісцёвага дрэва
 176. Галіна хвойнага дрэва
 177. Тонкая галінка
 178. Тоўстая галіна
 179. Ігліца
 180. Нізка лісцяў
 181. Старчковы (галоўны) корань дрэва
 182. Бервяно
 183. Дупло
 184. Дуплаватае (дрэва)
 185. Дуплаватая (бручка)
 186. Сухастоіна
 187. Паворысты
 188. Выварацень
 189. Хлыст
 190. Кругляк
 191. Лоўж (куча галля)
 192. Высечаны ўчастак лесу
 193. Сячы лес (сякерай)
 194. Пілаваць дровы
 195. Валіць лес (пілой)
 196. Пілавінне
 197. Хваёвы корч, які выкопваюць на апал
 198. Падпал
 199. Калоць дровы
 200. Выкапаны пень з карэннем
 201. Дрывотня
 202. Калодка
 203. Куст
 204. Палянка
 205. Кудра
 206. Мязга
 207. Касцёр дроў
 208. Стажок дроў
 209. Ахапак дроў
 210. Галавешка
 211. Касцёр (вогнішча)
 212. Прышчапіць
 213. Чарэшня
 214. Плады дзікай яблыні
 215. Рабіна
 216. Арэшнік
 217. Арэшына
 218. Рваць (арэхі)
 219. Гронка арэхаў
 220. Лузаць (пра арэхі)
 221. Шыпшына
 222. Ажыны
 223. Чорныя парэчкі
 224. Буякі
 225. Суніцы
 226. Журавіны
 227. Ягады браць
 228. Кветка
 229. Васілёк (Centaurea cyanus L.)
 230. Лотаць (Caltha palustris L.)
 231. Ландыш (Convallaria majalis L.)
 232. Незабудка (Myosotis L.)
 233. Казялец (Ranunculus acer L.)
 234. Святаяннік (Hypericum perforatum L.)
 235. Кмен (Carum carvi L.)
 236. Драсён (Polygonum hydropiper L.)
 237. Гарлянка (Prunella vulgaris L.)
 238. Зябер (Galeopsis L.)
 239. Чабор (Thymus serpyllum L.)
 240. Ваўчкі (Bidens tripartita L.)
 241. Крываўнік (Achillea millefolim L.)
 242. Піжма (Tanacetum vulgare L.)
 243. Малачай (Sonchus L.)
 244. Адуванчык (Taraxacum officinale Wigg.)
 245. Палын (Artemisia absinthium L.)
 246. Канюшына чырвоная (Trifolium pratense L.)
 247. Дзяцеліна (Trifolium repens L.)
 248. Пырнік (Agropyron repens L.)
 249. Брыца (Echinochloa crusgalli L.)
 250. Каласоўнік (Bromus mollus L.)
 251. Трыпутнік (Plantago major L.)
 252. Спарыш (Plygonum aviculare L.)
 253. Сівец (Nardus stricta L.)
 254. Лопух вялікі (Arctium lappa L.)
 255. Асот (Carduus L.; Cirsium Adans)
 256. Агаткі (Antennaria dioica (L.) Gaertn)
 257. Крапіва (Urtica dioica L.)
 258. Жыгучка (Urtica urens L.)
 259. Верас (Calluna vulgaris (L.) Hill.)
 260. Багун (Ledum palustre L.)
 261. Шчаўе (Rumex acetosa L.)
 262. Снітка (Aegopodium L.)
 263. Макрыца (Stellaria media (L.) Cyr.)
 264. Свірэпа (Barbarea vulgaris R. Br.)
 265. Палявы хвошч (Equisetum arvense L.)
 266. Асака (Carex L.)
 267. Яжджаль
 268. Разак (Stratiotes L.)
 269. Бабоўнік (Menyanthes trifoliata L.)
 270. Дзедзвель (Sonchus paluster L.)
 271. Раска (Lemna minor L.)
 272. Аер (Acorus calamus L.)
 273. Плюшчай (Sparganium L.)
 274. Рагоз (Typha latifolia L.)
 275. Катахі рагозу
 276. Чарот (Phragmites communis Trin.)
 277. Капытнік (Calla palustris L.)
 278. Віш
 279. Баравік (Boletus edulis Fr.)
 280. Смаржок звычайны
 281. Смаржок канічны
 282. Падасінавік (Leccinum aurantiacum (Fr.) S. F. Gray f. aurantiacumi) і іншыя формы
 283. Абабак (Leccinum scabrum (Fr.) S. F. Gray f. scabrum)
 284. Масляк (Suillus luteus (Fr.) S. F. Gray, Suillus granulatus (Fr.) O. Kuntze)
 285. Ваўнянка (Lactarius torminosus (Fr.) S. F. Gray)
 286. Сыраежка (Russula S. F. Gray)
 287. Шампіньён [Agaricus campester Fr., Agaricus arvensis (Secr.)]
 288. Восеньская і веснавая апенька (Armillariella mellea (Fr.) Karst., Marasmius oreades Fr.)
 289. Апенькі растуць шышакамі
 290. Порхаўка (Bovista plumbea Pers., Lycoperdon perlatum Pers.)
 291. Ядомыя грыбы
 292. Неядомыя грыбы
 293. Мухамор (Amanita muscaria (Fr.) Hooker)
 294. Збіраць грыбы
 295. Губа (трутавы грыб)
 296. Нізка грыбоў
 297. Пчала
 298. Дзікія пчолы
 299. Джала ў пчалы
 300. Ношка на лапках пчалы
 301. Мядовая раса
 302. Дупло, дзе жывуць пчолы
 303. Пчаляр
 304. Вулей
 305. Круглы ляжачы вулей
 306. Круглы стаячы вулей
 307. Невялікі вулей на дрэве для прываблівання пчол
 308. Ляток
 309. Дзверцы ў стаячым вулеі
 310. Пчолы-разведчыкі (пры раенні)
 311. Шукаць вулей (пры раенні)
 312. Памост пад вулей на дрэве
 313. Прыстасаванне для лазення на дрэва
 314. Раёўня
 315. Мёд запячатаны
 316. Пчол падглядаць
 317. Мёд з сотаў выціскаць
 318. Дымар
 319. Чмель (Bombus)
 320. Шчупак (Esox lucius L.)
 321. Мянтуз (Lota lota L.)
 322. Ёрш (Acerina cernua L.)
 323. Уюн (Misgurnus fossilis L.)
 324. Вугор (Anguilla anguilla S.)
 325. Жабры
 326. Пухір у рыбы
 327. Нераст у рыбы; рыба нерастуе
 328. Луска ў рыбы
 329. Рыбу лавіць
 330. Нізка (рыбы)
 331. Чысціць (рыбу)
 332. Рыбалоўная крыга
 333. Венцер
 334. Кручок у вудцы
 335. Жак
 336. Абруч у венцеры
 337. Рыбалоўная прылада буч, буча
 338. Палатно для рыбалоўных сетак
 339. Палонка
 340. Гадзюка
 341. Гадзюка шыпіць
 342. Вуж
 343. Яшчарка
 344. П’яўка
 345. Жаба (Rana)
 346. Рапуха (Bufo)
 347. Жабурэнне
 348. Апалонік
 349. Авадзень [Oestridae (Hypodermatinae)]
 350. Здрок (Gasterophilidae)
 351. Сляпень (Tabanidae)
 352. Куслівыя (авадні, мухі)
 353. Божая кароўка (Coccinella)
 354. Страказа
 355. Матылёк
 356. Вусень
 357. Павуціна
 358. Павук снуе
 359. Клоп
 360. Блыха
 361. Лясны клоп
 362. Цвыркун
 363. Мурашнік
 364. Сараканожка (Oniscoidea)
 365. Кузуркі
 366. Аса
 367. Шэршань (Vespa)
 368. Вымаўленне слова паскуства

 

ЛАБНГ, т. 2 («Сельская гаспадарка») (PDF, 143 МБ)

ЛАБНГ, т. 2 (толькі каментарыі) (PDF, 24 МБ)

ЛАБНГ, т. 2 (толькі карты) (PDF, 119 МБ)

Карты 2-га тома

 1. Поўдзень (палова дня)
 2. Месяц (нябеснае свяціла)
 3. Маладзік
 4. Месяц у другой квадры
 5. Поўня
 6. Месяц у апошняй квадры
 7. Сонейка
 8. Вялікая Мядзведзіца
 9. Зорнае неба
 10. Дзеяслоў ззяць і яго адпаведнікі
 11. Лексемы з каранямі *мьркъ / *моркъ
 12. Сёння
 13. Сёлета
 14. Летась
 15. Улетку
 16. Узімку
 17. Воблакі
 18. Дажджавая хмара
 19. Хмарны дзень
 20. Імгла
 21. Імгліць дождж
 22. Абложны дождж
 23. Дождж з перапынкамі
 24. Лівень
 25. Заліўны дождж
 26. Дождж
 27. Кропля
 28. Навальніца
 29. Ідзе, падае (пра дождж)
 30. Ідзе, падае (пра снег)
 31. Пухіры (на вадзе)
 32. Халодны (пра надвор’е, ваду)
 33. Зазімак
 34. Зімовы
 35. Моцны (мароз)
 36. Слота
 37. Значэнне лексемы слата
 38. Варыянты лексемы слата
 39. Адліга
 40. Ледзяшы
 41. Галалёд
 42. Шарпак
 43. Зашэрхнуць
 44. Іней
 45. Гурба снегу
 46. Мяцеліца
 47. Хвіля, хвілепіца
 48. Растае
 49. Разводдзе
 50. Непагадзь
 51. Пагорак
 52. Старажытны магільны насып
 53. Сухое месца сярод балота
 54. Непакрытая лесам прастора
 55. Жвір
 56. Нізкае месца
 57. Значэнне слова балота
 58. Плаў на балоце, каля возера
 59. Уздуха, уздухавіна
 60. Купіна
 61. Куп’ё
 62. Рудая вада на балоце
 63. Невялікі прыродны вадаём
 64. Сажалка на рэчцы
 65. Выкапаная сажалка
 66. Вір
 67. Глыбокая яма на рэчцы
 68. Частка ракі, якая зімой не замярзае
 69. Палонка
 70. Бераг
 71. Падол (месца на беразе вадаёма, дзе мыюць бялізну)
 72. Палогі (пра бераг ракі, возера)
 73. Круты
 74. Бурліць (пра ваду)
 75. Паводка
 76. Іл
 77. Асадак з вады
 78. Муціць ваду
 79. Мутны, каламутны
 80. Старое рэчышча
 81. Шарош (дробныя кавалачкі лёду)
 82. Гасцінец (дарога)
 83. Значэнне слова сценка
 84. Дарога, якая праходзіць каля гумна
 85. Скрыжаванне дарог
 86. Ростані
 87. Каляіна
 88. Груда
 89. Грудкаватая дарога
 90. Значэнне слова галашчок
 91. Галашчок
 92. Веласіпед
 93. Кладка
 94. Значэнне слова берва
 95. Падарожнік
 96. Крануць, крануцца
 97. Крок
 98. Хутка (ісці, ехаць)
 99. Хутка бегчы
 100. Наўздагон бегчы
 101. Дарэмна схадзіць
 102. Вакол (хадзіць, бегаць)
 103. Напрасткі ісці
 104. Спыніцца
 105. Забавіцца
 106. Спаткаць
 107. Праз, скрозь
 108. Цераз (плот)
 109. Слізгацца на лёдзе
 110. Коўзацца на каньках
 111. Слізкая (пра дарогу)
 112. Садзіцца (на што-небудзь)
 113. Сесці на цыпачкі
 114. Каціць, куляць
 115. Калыхацца на гушкалцы
 116. Штурхаць каго-небудзь
 117. Хістацца (пра чалавека)
 118. Даць выспятка
 119. Дакрануцца да каго-небудзь
 120. Не руш, не чапай
 121. Прыслоўе тут
 122. Прыслоўе вунь
 123. Глеба (ворная зямля)
 124. Ляда
 125. Расцяроб
 126. Выдзерак
 127. Навіна (пра поле)
 128. Пагной
 129. Пустая, неўрадлівая сівога колеру глеба
 130. Значэнне слова глей
 131. Глеісты слой пяску
 132. Сіпуга (пра глебу)
 133. Значэнне слова пеліка
 134. Значэнне слова цындра
 135. Значэнне слова сызма
 136. Няўдобіца
 137. Растрасаць (гной)
 138. Паласа ворнай зямлі
 139. Гоні
 140. Заварот (у канцы загона)
 141. Агрэх
 142. Значэнне слоў прыдаткі, наддаткі
 143. Папар
 144. Палетак
 145. Араць (першы раз)
 146. Мяшаць (пераворваць паўторна)
 147. Траіць
 148. Зябліць
 149. Ралля (веснавое ворыва)
 150. Зябліва (восеньскае ворыва)
 151. Араць уроскідку
 152. Араць усклад
 153. Баранаваць пасля першага ворыва
 154. Баранаваць пасля другога ворыва
 155. Баранаваць засеянае поле
 156. Значэнне слова цягло
 157. Абсевак
 158. Ярына
 159. Баразніць па засеяным полі
 160. Каласавацца, каласуецца (пра збожжа)
 161. Красавацца, красуе (пра збожжа)
 162. Налівацца, налівае (пра збожжа)
 163. Спарыння ў жыце
 164. Галаўня ў ячмені, пшаніцы
 165. Галаўня ў просе
 166. Асцюкі ў коласе
 167. Аўсяная мяцёлка
 168. Грэчка
 169. Сачавіца
 170. Поле пасля грэчкі
 171. Поле пасля гароху
 172. Поле пасля лубіну
 173. Жніво
 174. Постаць (пра паласу збожжа)
 175. Ніжняя частка снапа
 176. Перавясла
 177. Агарод
 178. Агародчык
 179. Града
 180. Разора
 181. Прарошчваць
 182. Расткі насення
 183. Прарасці
 184. Корч цыбулі
 185. Пер’е цыбулі
 186. Стрэлка ў цыбулі
 187. Пляцёнка цыбулі
 188. Часнок
 189. Агурок
 190. Ніцець
 191. Участак зямлі, выдзелены для апрацоўкі
 192. Мякаць у гарбузе
 193. Морква
 194. Качан
 195. Храпка
 196. Ссякаць капусту
 197. Значэнне слова качан
 198. Маркоўнік
 199. Капуснік
 200. Бручкоўнік
 201. Фасольнік
 202. Макоўнік
 203. Бабоўнік
 204. Сноп бобу
 205. Куча агародніны
 206. Гурковішча
 207. Марковішча
 208. Бураковішча
 209. Капуснішча
 210. Бручковішча
 211. Бабовішча
 212. Сланечнік
 213. Шалупіны
 214. Лушчыць
 215. Жамерыны
 216. Тытунь
 217. Садзіць бульбу
 218. Абганяць бульбу
 219. Матычыць бульбу
 220. Папярочка (пра баразну)
 221. Куст бульбы
 222. Капаць бульбу
 223. Бульбянішча
 224. Капец бульбы
 225. Застаронак у гумне
 226. Жэрдкі ў ёўні
 227. Насадзіць у ёўню, у асець снапы
 228. Паліць у ёўні, у асеці
 229. Азяродзіць
 230. Абіваць (пра жыта)
 231. Ачышчаць абмалочанае зерне мятлой
 232. Каласаваць ячмень
 233. Ручная веялка
 234. Адно зерне
 235. Адборнае зерне
 236. Насенне
 237. Амеці
 238. Мякіна
 239. Пазаддзе
 240. Субар
 241. Палаць зерне, крупы
 242. Апалушкі
 243. Адходы пры паланні
 244. Мокрая, забалочаная сенажаць
 245. Сенакосныя ўгоддзі
 246. Сухадольныя сенажаці
 247. Сена з сухадольнай сенажаці
 248. Касьба
 249. Пракос
 250. Касмык травы на скошанай сенажаці
 251. Грэбці сена
 252. Пласт сена
 253. Пластаваць сена
 254. Бярэмя, ахапак
 255. Вязка
 256. Посцілка, у якой носяць корм жывёле
 257. Капа
 258. Складаць сена ў копы
 259. Стагаваць
 260. Сцірта (сена, саломы, збожжа)
 261. Кульша, клюшня
 262. Абарог
 263. Нарыхтоўваць сена
 264. Пацяруха
 265. Стагавішча
 266. Вастрыць касу мянташкай
 267. Вастрыць касу бруском
 268. Кляпаць касу
 269. Грабільна
 270. Стаўпец у граблях
 271. Трасянка
 272. Сечка
 273. Сячкарня
 274. Драўляная ручка нажа
 275. Сякера
 276. Склюд
 277. Пашырэнне слова пуц
 278. Шчапаць лучыну
 279. Калоць дровы
 280. Доўбня
 281. Тачыла
 282. Напільнік
 283. Цвік
 284. Свердлам свідраваць
 285. Долата
 286. Значэнне слова пешня
 287. Скобля
 288. Струг
 289. Значэнне слова вінда
 290. Жалезная рыдлёўка
 291. Рыдзель
 292. Дзяржанне ў лапаце
 293. Матыка з зубцамі
 294. Матыка без зубцоў
 295. Драўляныя вілы
 296. Драўляныя вілы, акаваныя жалезам
 297. Жалезныя вілы
 298. Прылада, якой скідаюць гной з воза
 299. Цурка для вязання снапоў
 300. Рабіць
 301. Ладзіць
 302. Воз
 303. Кола ў возе
 304. Калодка ў коле
 305. Званчак у коле
 306. Загвоздка
 307. Шворан у возе
 308. Вузгалаўе ў возе (суфіксальныя ўтварэнні)
 309. Вузгалаўе ў возе (прэфіксальныя ўтварэнні)
 310. Ручкі ў падушцы воза
 311. Трайня ў возе
 312. Пастронкі
 313. Галоўкі ў палазах
 314. Вязы (у санях)
 315. Намаражні (у санях)
 316. Заварацень (у санях)
 317. Падсанкі
 318. Аброць
 319. Надзець аброць
 320. Забрытаць каня
 321. Цуглі
 322. Закелзаць
 323. Лямец у хамуце
 324. Надзець (ускласці) хамут каню
 325. Супоня
 326. Сядзёлка
 327. Набедрыкі
 328. Запрэгчы каня
 329. Шамкі
 330. Лейцы
 331. Перагрэты конь
 332. Значэнне слова ралейны
 333. Значэнне слова злыгаць
 334. Ярмо
 335. Прут у ярме
 336. Калеснік
 337. Вышыня
 338. Ручай
 339. Глыбокі
 340. Крыга
 341. Значэнне слоў капец, скапец
 342. Значэнне слова груд
 343. Значэнне слова дрыгва
 344. Значэнне слова луг
 345. Значэнне слова лялець
 346. Зямля
 347. Значэнне слова гара
 348. Пакрыцца тонкім лядком
 349. Значэнне слова шлям
 350. Значэнне слова язвіна
 351. Бездань
 352. Пусташ
 353. Топкае балота
 354. Пясчанае поле

 

ЛАБНГ, т. 3 («Чалавек») (PDF, 126 МБ)

ЛАБНГ, т. 3 (толькі каментарыі) (PDF, 17,7 МБ)

ЛАБНГ, т. 3 (толькі карты) (PDF, 108 МБ)

Карты 3-га тома

 1. Зіркаты
 2. Губаты
 3. Лупа́ты (значэнне слова)
 4. Падобны
 5. Хуткі (у рабоце)
 6. Таварыскі
 7. Жартаўлівы
 8. Жартаўнік
 9. Жартаваць
 10. Сябар
 11. Сябраваць
 12. Памяркоўны
 13. Памеркавацца
 14. Клапатлівы
 15. Клапаціцца
 16. Турбаваць
 17. Шанцуе
 18. Самотны
 19. Шкадаваць
 20. Шкода
 21. Сарамлівы
 22. Сароміць
 23. Сорам
 24. Нелюдзімы
 25. Нелюдзь
 26. Маўчун
 27. Маўклівы
 28. Манюка
 29. Маніць
 30. Мана
 31. Надакучлівы
 32. Зайздросны
 33. Зайздросціць
 34. Жанчына, якая любіць хадзіць па сяле
 35. Крыўдзіцца
 36. Крыўдзіць
 37. Крыўда
 38. Сварка
 39. Словы з коранем -пракуд-
 40. Бунава́ць (значэнне слова)
 41. Твар
 42. Шчака
 43. Ружовыя месцы на шчацэ
 44. Вяснушкі, рабацінне
 45. Маршчыны
 46. Зрэнка
 47. Павека
 48. Брыво
 49. Бачыць (3 ас. адз. л.)
 50. Парушына
 51. Запарушыў вока
 52. Вусны
 53. Дзясны
 54. Сківіцы
 55. Паднябенне
 56. Сліна
 57. Аглухнуць
 58. Высмаркаць (нос)
 59. Скура
 60. Прышчык
 61. Прышчыкі (мн. л.)
 62. Прышчыкі паўскаквалі
 63. Шалушэнне (скуры)
 64. Перхаць
 65. Кароста
 66. Карослівыя
 67. Цыпкі
 68. Бародаўкі
 69. Жаўлак
 70. Скула
 71. Пачырваненне вакол скулы
 72. Чырванее (вакол раны)
 73. Я́трыцца (націск)
 74. Во́гнік (значэнне слова)
 75. Сіняк
 76. Раздражняць (рану)
 77. Стрэмка
 78. Застраміць
 79. Козыт
 80. Казытаць
 81. Пухліна
 82. Пухір
 83. Мазоль
 84. Сухі мазоль
 85. Крывавы мазоль
 86. Падэшва
 87. Ныркі
 88. Жывот
 89. Трыбух
 90. Галёнка
 91. Лытка
 92. Сцягно
 93. Ногаць
 94. Суставы пальцаў рукі
 95. Далонь
 96. Рукі з набухлымі венамі
 97. Балючыя (рукі)
 98. Ступак, ступня
 99. Падэшвы патрэскаліся
 100. Кульгавы
 101. Мыліца
 102. Трымае
 103. Люстэрка
 104. Валасы
 105. Волас
 106. Галіцца
 107. Рагі поту, слёз на твары
 108. Брудная бялізна
 109. Пляма на адзенні
 110. Мыла
 111. Луг (з попелу)
 112. Мыць бялізну
 113. Жлукціць
 114. Праць бялізну (пранікам)
 115. Жлукта
 116. Брудная вада пасля мыцця бялізны
 117. Пена на мыльнай вадзе
 118. Прас
 119. Прасаваць
 120. Збуцвець (пра адзенне)
 121. Лазня
 122. Паліць у лазні
 123. Прыбіраць у хаце
 124. Пра́таць (значэнне слова)
 125. Дзяркач (змецены венік)
 126. Смецце
 127. Сметнік
 128. Трасца
 129. Трасца трасе
 130. Дыхавіца
 131. Удушлівы
 132. Сухоты
 133. Моташнасць
 134. Ну́дзіць
 135. Ляда́ек
 136. Асца́ (значэнне слова)
 137. Моташна
 138. Крываўка
 139. Жаўтуха
 140. Ікаўка
 141. Ікаць
 142. Пякотка
 143. Пякотка пячэ
 144. Спалохацца
 145. Зляканы
 146. Захварэць ад злякання
 147. Падучая хвароба
 148. Кідаць (пра эпілепсію)
 149. Хворы на эпілепсію
 150. Прылуне́лы
 151. Псіхічна хворы
 152. Звар’яцець
 153. Пасаг
 154. Пасажная жывёла
 155. Ата́рыца (значэнне слова)
 156. Нявестка
 157. Залоўка
 158. Цешча
 159. Братавая, браціха
 160. Ятроўкі
 161. Свацці
 162. Радня
 163. Продкі
 164. Нашчадкі
 165. Сярэдні сын
 166. Сярэдняя дачка
 167. Пазашлюбнае дзіця
 168. Айчым
 169. Падчарка
 170. Пасынак
 171. Хлапчук
 172. Хлопец
 173. Дзяўчына-падлетак
 174. Нябо́ж, нябо́га (пры звароце)
 175. Дзядзіна
 176. Стрыечныя браты, сёстры
 177. Карміць дзіця грудзьмі
 178. Стаячая калыска
 179. Калыска, якую бралі ў час жніва
 180. Ласкавае (пра дзіця)
 181. Выцяць
 182. Дужацца, барукацца
 183. Чвэ́рыць (значэнне слова)
 184. Выдзіра́цца (значэнне слова)
 185. Дзя́ўкаць (значэнне слова)
 186. Вайця́ць (значэнне слова)
 187. Рэ́йдзіць, ле́йдзіць
 188. Дзе́йкаць (значэнне слова)
 189. Майна́чыць (значэнне слова)
 190. Чутка
 191. Запытаць
 192. Парада
 193. Параіць
 194. Абяцаць
 195. Клікаць
 196. Кліча
 197. Гука́ць (значэнне слова)
 198. Рэха
 199. Моўчкі (сядзець)
 200. Разумець
 201. Цяміць
 202. Памятлівы
 203. Памятаць
 204. Забыць, забыцца
 205. Памыліцца (3 ас. адз. л.)
 206. Павестка
 207. Ліст, пісьмо
 208. Блю́зніць
 209. Блю́зніць (значэнне слова)
 210. Рымар
 211. Рыбак
 212. Гарбар
 213. Млынар
 214. Ганчар
 215. Цясляр
 216. Муляр, пячнік
 217. Муляр
 218. Джо́гаць (значэнне слова)
 219. Пільшчык
 220. Смалакур
 221. Смалакурня
 222. Калеснік
 223. Бондар
 224. Ляснік
 225. Паляўнічы
 226. Землякоп, грабар
 227. Араты
 228. Сейбіт
 229. Возчык
 230. Конюх
 231. Конюхі
 232. Гайда́р (значэнне слова)
 233. Малацьбіт
 234. Жняя
 235. Жнеі
 236. Жнец
 237. Жняцы
 238. Трапальшчыца
 239. Папрадуха
 240. Калгас
 241. Калгаснік
 242. Саўгас
 243. Прысядзібны ўчастак калгасніка
 244. Селянін
 245. Тутэйшы
 246. Перасяленец
 247. Бабыль
 248. Бабыль (значэнне слова)
 249. Наймічка
 250. Жабрак
 251. Жабрачка
 252. Маёмасць
 253. Спадчына
 254. Бацькаўшчына
 255. Бацькоўская спадчына
 256. Спадчына па маці
 257. Спадчына па дзеду
 258. Зямельны надзел (у мінулым)
 259. Надзе́л, вало́ка, пляц
 260. Маёнтак
 261. Паншчына
 262. Жылі пры па́ншчыне, за па́ншчынай
 263. Рабілі па́ншчыну, прыго́н
 264. Чынш
 265. Танны тавар
 266. Дарагі тавар
 267. Рэшта
 268. Прыпа́р
 269. Зажынкі
 270. Барада (абрад у час жніва)
 271. Уходзіны
 272. Госці
 273. Быць у гасцях
 274. Быць у бяседзе
 275. Вядзьмар
 276. Вядзьмарка
 277. Вядзьмарыць
 278. Урокі
 279. Сурочыць
 280. Каду́к
 281. Каляды
 282. Шчадрэц
 283. Вялікдзень
 284. Крыж
 285. Паміраць
 286. Мёртвы
 287. Нябожчык (да пахавання)
 288. Нябожчык (пасля пахавання)
 289. Мярцвяк
 290. Труна, дамавіна
 291. Магільная яма
 292. Хаваць нябожчыка
 293. Хаўтуры

 

ЛАБНГ, т. 4 («Побыт») (PDF, 145 МБ)

ЛАБНГ, т. 4 (толькі каментарыі) (PDF, 23,5 МБ)

ЛАБНГ, т. 4 (толькі карты) (PDF, 122 МБ)

Карты 4-га тома

 1. Будаваць
 2. Дошка
 3. Аполак
 4. Вянок у зрубе
 5. Глухая сцяна
 6. Прасла (значэнне слова)
 7. Штандары
 8. Штандарына
 9. Суцэльнае бервяно, якое кладзецца над сточанымі
 10. Шула
 11. Саха (апора для бэлек)
 12. Сошкі (апоры) на бэльках
 13. Падоўжная бэлька
 14. Падпора
 15. Вышкі
 16. Латы (у страсе)
 17. Паплёт (у страсе паверх саломы)
 18. Лаціць
 19. Прымацоўваць паплёт паверх саломы
 20. Грэбест, дрэбест (значэнне слоў)
 21. Грабясціць, драбясціць (значэнне слоў)
 22. Гумнішча
 23. Прыгуменне
 24. Ісці, ехаць пазагуменні
 25. Ток (глінабітная пляцоўка)
 26. Хлеў
 27. Абарог
 28. Засек
 29. Пограб
 30. Вежа
 31. Слуп
 32. Кут
 33. Вугал (вонкавы)
 34. Жэрдка
 35. Дзверы
 36. Ганак
 37. Прыступка
 38. Лёстка (у драбінах)
 39. Куратнік
 40. Абгароджаны
 41. Нежылая хата
 42. Прызба
 43. Падмурак (у хаце)
 44. Ніжні вянок зруба
 45. Падваліна
 46. Суцэльнае бервяно над вокнамі
 47. Класці бервяно над вокнамі
 48. Апорная бэлька пад столлю
 49. Ачэп
 50. Класці ачэпы
 51. Страха
 52. Пакатая страха
 53. Вільчык
 54. Падстрэшак
 55. Масніца
 56. Вушак
 57. Перакладзіна над вушакамі
 58. Адчыніць (дзверы)
 59. Зачыніць (дзверы)
 60. Падаконнік
 61. Шапка (у вакне)
 62. Шкло
 63. Шкляны
 64. Шыба
 65. Шкліць
 66. Падвойныя вокны
 67. Пацёкі (на вокнах)
 68. Кань (значэнне слова)
 69. Сенцы
 70. Камора (значэнне слова)
 71. Драбіны
 72. Хацішча
 73. Пажарышча
 74. Цагельня
 75. Цэгла
 76. Цагліна
 77. Вапна
 78. Чалеснікі
 79. Верх над чалеснікамі
 80. Под
 81. Паднябенне
 82. Прыпечак
 83. Бяліць (печ)
 84. Засланка
 85. Пячурка
 86. Карніз, гзымс
 87. Запечак
 88. Паліць у печы
 89. Жар
 90. Качарга
 91. Дзяржанне ў качарзе
 92. Чапяльнік
 93. Вілачнік
 94. Памяло
 95. Вожаг (значэнне слова)
 96. Дзяржанне ў памяле
 97. Качарэжнік
 98. Шост (перад печчу)
 99. Крэсіва
 100. Крэмень
 101. Губка для высякання агню
 102. Крэсіць
 103. Дрэўкі для асвятлення
 104. Лучына для асвятлення
 105. Заноза (значэнне слова)
 106. Лучнік
 107. Вісячае прыстасаванне для асвятлення
 108. Запалкі
 109. Карабок (запалак)
 110. Газоўка
 111. Газа
 112. Полымя
 113. Засціць
 114. Ліхтар
 115. Лава
 116. Табурэтка
 117. Спінка ў ложку
 118. Біла (значэнне слова)
 119. Шафа
 120. Прысядзібны ўчастак
 121. Двор
 122. Вёска
 123. Агароджа з тонкіх кійкоў
 124. Частакол
 125. Плот
 126. Вітка
 127. Пярэвітка
 128. Шчыльны (плот)
 129. Шчыліна
 130. Весніцы
 131. Вароты
 132. Падваротніца
 133. Пругмень (значэнне слова)
 134. Льняное семя
 135. Каноплі
 136. Канаплянае семя
 137. Ільнянішча
 138. Мачулішча
 139. Пук (канапель)
 140. Сцелішча
 141. Пук вылежалага лёну
 142. Церніца
 143. Мяць лён
 144. Цёрты лён
 145. Кастрыца
 146. Жменя лёну для трапання
 147. Мера вытрапанага лёну
 148. Чэшуць лён
 149. Пыл і дробныя часткі валакна (пры трапанні лёну)
 150. Кукла лёну
 151. Звіваць кудзелю
 152. Памак (значэнне слова)
 153. Прач, пуцня (значэнне слоў)
 154. Пало́йка (значэнне слова)
 155. Пашырэнне слоў руча́йка, адкíдзіч, прасце́нь і інш.
 156. Пашырэнне слоў пачы́нак, пача́так
 157. Талька (значэнне слова)
 158. Самапрадка
 159. Вірок
 160. Пасма нітак на клубку
 161. Блытаюцца (ніткі)
 162. Злажыць удвая (ніткі)
 163. Віць (вяроўкі)
 164. Часаць (воўну)
 165. Часалка
 166. Сноўніца
 167. Ставы
 168. Кросны
 169. Панажы
 170. Бакавіцы ткацкага станка
 171. Кій для ўтрымання задняга навоя
 172. Клін для ўтрымання пярэдняга навоя
 173. Кідаць (ніткі ў нічальніцы)
 174. Набіліцы
 175. Цэўка
 176. Чаўнок
 177. Сукала
 178. Канцы асновы (пасля датыкання кроснаў)
 179. Кужэльнае палатно
 180. Зрэбнае палатно
 181. Кавалак палатна для бялення
 182. Сувой
 183. Паласатая (тканіна)
 184. Ручнік (для твару і рук)
 185. Ручнік (на абразы)
 186. Ручнік (для посуду)
 187. Коўдра
 188. Дыван
 189. Пашырэнне слова коц
 190. Лантух (значэнне слова)
 191. Дзяруга
 192. Накрываюцца (коўдрай)
 193. Падушка
 194. Насыпка
 195. Навалачка
 196. Сяннік
 197. Завесіць (акно)
 198. Палавік
 199. Хусты (значэнне слова)
 200. Похва (значэнне слова)
 201. Ануча, якой бяруць гаршкі і чыгуны
 202. Пралля
 203. Ткалля
 204. Бёрда
 205. Вузел
 206. Нітка
 207. Адзенне (агульная назва)
 208. Вопратка
 209. Адзежына
 210. Рукаў
 211. Крысо
 212. Цвікля
 213. Каўнер
 214. Кішэня
 215. Пацягнуты (кажух)
 216. Прарэх (у кашулі)
 217. Гузік
 218. Бірка (зашпілька)
 219. Аплік
 220. Кнопка
 221. Шпілька
 222. Зашпіліць (на гузік)
 223. Папруга
 224. Падперазацца (папругай)
 225. Вешалка (на адзенні)
 226. Споднікі
 227. Прарэх (у сподніках)
 228. Пашырэнне слоў пінжа́к, шва́рка
 229. Світа
 230. Пашырэнне слоў кафта́н, кулёк, сярмя́жка і інш.
 231. Пашырэнне слоў армя́к, бурно́с, лату́ха
 232. Пашырэнне слоў бу́рка, хала́т, чухме́нь і інш.
 233. Пашырэнне слоў нажу́тка, ку́ртка, са́чак і інш.
 234. Кажушок
 235. Кажух
 236. Надзець (кашулю, штаны)
 237. Апрануць
 238. Апрануты
 239. Пояс
 240. Кутас
 241. Спражка
 242. Махры
 243. Пашырэнне слоў кучо́мка, стаўбуно́ўка, хахла́тка і інш.
 244. Пашырэнне слоў маге́рка, валёнка, каўпа́к
 245. Капялюш
 246. Завязаць (фартух)
 247. Пашырэнне слоў ста́нік, нагру́днік, лíфік
 248. Пашырэнне слоў каба́т, гарсэ́т, шнуро́ўка і інш.
 249. Пацеркі
 250. Завушніцы
 251. Шнурок для медальёна, крыжыка
 252. Ланцужок для медальёна, крыжыка
 253. Паўрозы (значэнне слова)
 254. Іголка
 255. Уцягнуць (нітку ў іголку)
 256. Кручок (для вязання)
 257. Нажніцы
 258. Ножны
 259. Напарстак
 260. У дзве столкі (злажыць)
 261. Злажыць (у дзве столкі)
 262. Шво
 263. Падрубіць
 264. Абрэзак тканіны
 265. Панчохі
 266. Дзірка
 267. Цыраваць
 268. Абутак
 269. Боты
 270. Чаравікі
 271. Абуць
 272. Лапці
 273. Скрутак лык
 274. Нізка скруткаў лыка
 275. Вязка лазы
 276. Вяровачныя лапці
 277. Спічак
 278. Аборы (у лапцях)
 279. Пашырэнне слова мэ́шты
 280. Пашырэнне слова вы́ступкі
 281. Абутак на драўлянай падэшве
 282. Трэ́пы (значэнне слова)
 283. Клу́мпі (значэнне слова)
 284. Пашырэнне і значэнне слоў цю́пы, папу́ці
 285. Валёнкі
 286. Валёнкі (бітыя)
 287. Сырамяць
 288. Босым (хадзіць)
 289. Млын
 290. Жорны
 291. Верхні жарон
 292. Ніжні жарон
 293. Млён у жорнах
 294. Калодачка для млёна ў верхнім жарне
 295. Планка з адтулінай для млёна
 296. Металічная планка ў адтуліне верхняга жарна
 297. Адтуліна ў верхнім жарне для засыпкі збожжа
 298. Насякаюць (жорны)
 299. Рэшата
 300. Жытняя (мука, салома)
 301. Пшанічная (мука, салома)
 302. Ячменная (мука, салома)
 303. Грэцкая (мука)
 304. Высеўкі
 305. Высеўкі з грэчкі
 306. Макуха
 307. Мука з сумесі зерняў розных культур
 308. Панцак
 309. Крупы
 310. Крухмал
 311. Прываркавая (мука)
 312. Прасяны
 313. Закваска
 314. Смак і пах закваскі
 315. Рашчыняць хлеб
 316. Запякацца (пра хлеб)
 317. Ацеслівы (хлеб)
 318. Рэзаць (хлеб)
 319. Буханка
 320. Бохан (хлеба)
 321. Луста (хлеба)
 322. Акраец
 323. Чэрствы (хлеб)
 324. Скавароднік
 325. Бонда (значэнне слова)
 326. Палянíца, апа́лка (значэнне слоў)
 327. Сырадой
 328. Маслёнка
 329. Пенка
 330. Сыракваша
 331. Адтапіць (кіслае малако)
 332. Сыроватка
 333. Нятлустае мяса
 334. Тлустае мяса
 335. Худое мяса
 336. Вялікі кусок сала
 337. Падчарэўе
 338. Скрылік сала
 339. Тлустае сала
 340. Сала з праслойкамі мяса
 341. Пячы сала
 342. Тук
 343. Скваркі
 344. Шынка
 345. Вэнджанае (мяса)
 346. Вэндзіць (шынку)
 347. Вэнджаны (кумпяк)
 348. Студзень
 349. Затаўка
 350. Затаўкаць (страву)
 351. Скалкі (тлушчавыя кроплі на вадкай страве)
 352. Застывае (пра растоплены тлушч)
 353. Алей
 354. Ціснуць (алей)
 355. Зацірка
 356. Каша з ячменных круп
 357. Кіслая вадкая страва, падкалочаная мукой
 358. Жыжка (вадкая частка стравы)
 359. Юшка (значэнне слова)
 360. Крупнік
 361. Бульбяны суп
 362. Густая каша
 363. Верашчака
 364. Яечня
 365. Яечня з дамешкай малака і мукі
 366. Разбіваць яечню
 367. Кісель з аўсянай мукі
 368. Жур (значэнне слова)
 369. Цэд
 370. Прыгаркі
 371. Бульбяная каша
 372. Драць бульбу
 373. Тарка
 374. Бабка (страва)
 375. Дранікі
 376. Скрэбці (маладую бульбу)
 377. Чысціць (бульбу)
 378. Лупіны (ад бульбы)
 379. Суфіксы ў назвах лупін бульбы
 380. Варыць ежу
 381. Прыварак (значэнне слова)
 382. Вараная страва
 383. Агульная назва варыва
 384. Значэнне слова варыва
 385. Запраўленая страва
 386. Трывалая (пра ежу)
 387. Нішчымная (пра страву)
 388. Нішчымніца
 389. Пасціць
 390. Саладуха
 391. Цура
 392. Страва з цёртага канаплянага семя
 393. Талакно (мука)
 394. Страва з талакна
 395. Размяшаць (талакно)
 396. Пу́тра (значэнне слова)
 397. Страва з цёртага льнянога семя
 398. Селядзец
 399. Лёк
 400. Прэгчы (гарох)
 401. Палова качана капусты
 402. Плесня
 403. Заплеснець
 404. Замуражэ́ць (значэнне слова)
 405. Шум, шума (значэнне слоў)
 406. Кіпень
 407. Цукар
 408. Глыток
 409. Глытаць
 410. Глынуць
 411. Квітава́цца (значэнне слова)
 412. Сталавацца
 413. Непераборлівы (у ядзе)
 414. Прагны (да яды)
 415. Галадоўка
 416. Талерка
 417. Талерка плыткая
 418. Гаршчок
 419. Лыжка
 420. Патэльня
 421. Шклянка
 422. Чайнік
 423. Дзяржанне ў кошыку
 424. Кошык
 425. Абруч (у кошыку)
 426. Рэбры ў кошыку
 427. Матэрыял для пляцення кошыкаў
 428. Палукаш
 429. Колер
 430. Фарба
 431. Фарбаваць
 432. Блакітны
 433. Чырвоны
 434. Ружовы
 435. Шэры
 436. Жаўтаваты
 437. Малінавы
 438. Васільковы
 439. Рыжы

 

ЛАБНГ, т. 5 («Семантыка. Словаўтварэнне. Націск») (PDF, 127 МБ)

ЛАБНГ, т. 5 (толькі каментарыі) (PDF, 18,8 МБ)

ЛАБНГ, т. 5 (толькі карты) (PDF, 108 МБ)

Карты 5-га тома

 1. Пашырэнне і значэнне слова алёс
 2. Значэнне слова багавінне
 3. Значэнне слова бор
 4. Пашырэнне слоў дуброва (дубрава) і іх значэнне
 5. Значэнне слова борць
 6. Значэнне слоў бурку́н (бурча́к)
 7. Пашырэнне і значэнне слова вашава́ць
 8. Значэнне слова га́ла і яго адпаведнікаў
 9. Пашырэнне і значэнне слова галу́за
 10. Значэнне слова гаспадар
 11. Пашырэнне і значэнне слова гру́ца
 12. Пашырэнне слова гу́дзіць
 13. Значэнне слова дзед
 14. Пашырэнне і значэнне слоў дзя́гі, дзю́гі, дзёгі
 15. Пашырэнне і значэнне слоў дзягно́, дзю́жыць, дзя́жыць, дзёгнуць
 16. Пашырэнне і значэнне слова жабурынне
 17. Значэнне слоў жу́жма, шу́шма
 18. Значэнне слова жамерыны і аднакарэнных з ім
 19. Значэнне слова загне́т
 20. Пашырэнне і значэнне слова зёлкі
 21. Значэнне слова зелле
 22. Значэнне слова імжа і яго варыянтаў
 23. Значэнне слова ка́даўб і яго варыянтаў
 24. Пашырэнне і значэнне слова калатоўка
 25. Значэнне слова калíць
 26. Значэнне слова кану́н і яго варыянтаў
 27. Пашырэнне і значэнне слова канча́р
 28. Пашырэнне і значэнне слова касцíць
 29. Значэнне слова клёк
 30. Значэнне слова клю́чка
 31. Пашырэнне і значэнне слова корч
 32. Пашырэнне слова кру́шня
 33. Пашырэнне слова ку́даса
 34. Значэнне слоў куль, кулёк
 35. Значэнне слова кура́ч і аднакарэнных з ім
 36. Значэнне слова куст
 37. Значэнне слова лава
 38. Значэнне слова лано́
 39. Пашырэнне і значэнне слова лёх
 40. Пашырэнне і значэнне слова лоўж
 41. Пашырэнне і значэнне слоў лядачы, лядашчы, ляда́кі
 42. Значэнне слова ля́жджа
 43. Пашырэнне і значэнне слова макля́к
 44. Пашырэнне і значэнне слова мана́
 45. Значэнне слова мітрэ́нга (мітрэ́нка)
 46. Пашырэнне і значэнне слова наўда́
 47. Значэнне слова падол
 48. Значэнне слоў па́расля (парасля́), параснік
 49. Значэнне слова патрэба
 50. Значэнне слова па́шня (пашня́)
 51. Пашырэнне слова прыдо́ба
 52. Пашырэнне і значэнне слова пярэ́рва і яго варыянтаў
 53. Пашырэнне і значэнне слова руб
 54. Пашырэнне і значэнне слова рум
 55. Пашырэнне і значэнне слова руя́ і аднакарэнных з ім
 56. Значэнне слова сасонка
 57. Значэнне слоў сліж, слíжык і іх варыянтаў
 58. Пашырэнне і значэнне слова спарыння
 59. Значэнне слова стаўпе́ц (стоўб)
 60. Пашырэнне і значэнне слова стру́га
 61. Пашырэнне і значэнне слова су́каратка і яго варыянтаў
 62. Значэнне слова су́тачкі (суткі)
 63. Пашырэнне і значэнне слова хіб
 64. Пашырэнне і значэнне слова цалíк і яго варыянтаў
 65. Пашырэнне і значэнне слова цьма
 66. Пашырэнне і значэнне слова цяць
 67. Пашырэнне і значэнне слоў шыпулí, шчэ́пкі
 68. Пашырэнне і значэнне слова шчо́лак
 69. Значэнне слова я́лавіна
 70. Пашырэнне слоў хлопчык, хлапчук, хлапча́к
 71. Пашырэнне слоў дзяўчына, дзяўчо́, дзяўчу́к
 72. Пашырэнне слоў гнілец, гнілушка, гніляк
 73. Пашырэнне слова бляшанка і аднакарэнных з ім
 74. Формы імя Андрэй
 75. Формы імя Вацлаў
 76. Формы імя Даніла
 77. Формы імя Зміцер
 78. Формы імя Казімір
 79. Формы імя Карл
 80. Формы імя Павел
 81. Формы імя Пётр
 82. Формы імя Стась
 83. Формы імя Юзік, яго адпаведнікі і варыянты
 84. Формы імя Янка, яго адпаведнікі і варыянты
 85. Варыянты слова даёнка
 86. Варыянты слова дранка
 87. Варыянты слова падол
 88. Варыянты слова вогнішча
 89. Варыянты слова дно
 90. Варыянты слова дамíшча
 91. Варыянты слова вятры́шча
 92. Варыянты слова маро́зішча
 93. Варыянты слова гультаíшча
 94. Варыянты слова смярдзю́чка
 95. Назвы шостай часткі чаго-небудзь
 96. Варыянты слова духата́
 97. Варыянты слова ворыва
 98. Варыянты слова паліванне
 99. Варыянты слова капа́нне
 100. Варыянты слова спажыванне
 101. Варыянты слова дарагоўля
 102. Варыянты слова галавíзна
 103. Варыянты слова стары́зна
 104. Варыянты слова прасціна́
 105. Пашырэнне слова глыбіня і яго варыянтаў
 106. Слова бярвенне і яго адпаведнікі
 107. Варыянты назоўніка корч са значэннем зборнасці
 108. Варыянты назоўніка куст са значэннем зборнасці
 109. Пашырэнне слова ку́п’е і яго варыянтаў
 110. Пашырэнне слоў рыззё, ра́ссе
 111. Варыянты назоўніка ліст са значэннем зборнасці
 112. Формы назоўнага склону множнага ліку назоўнікаў куст і корч
 113. Націск у назоўным склоне адзіночнага ліку назоўніка за́гарада
 114. Націск у родным склоне адзіночнага ліку назоўніка зацíрка
 115. Націск у родным склоне множнага ліку назоўніка пацеркі
 116. Націск у назоўным склоне адзіночнага ліку назоўніка падвязка
 117. Націск у назоўным склоне адзіночнага ліку назоўніка почапка
 118. Націск ва ўскосных склонах множнага ліку назоўніка хмара
 119. Націск у назоўным склоне адзіночнага ліку назоўнікаў а-асноў
 120. Націск у родным склоне адзіночнага ліку назоўніка серп
 121. Націск у творным склоне адзіночнага ліку назоўніка серп
 122. Націск у месным склоне адзіночнага ліку назоўніка серп
 123. Націск у родным склоне адзіночнага ліку назоўніка верх
 124. Націск у родным склоне адзіночнага ліку назоўніка воз
 125. Націск у родным склоне адзіночнага ліку назоўніка лыч
 126. Націск у родным склоне адзіночнага ліку назоўніка мост
 127. Націск у родным склоне адзіночнага ліку назоўніка звер
 128. Націск у родным склоне адзіночнага ліку назоўніка плуг
 129. Націск у родным склоне адзіночнага ліку назоўніка стог
 130. Націск у назоўніку корань
 131. Формы роднага склону адзіночнага ліку назоўніка корань
 132. Націск у родным склоне адзіночнага ліку назоўніка селязе́нь
 133. Формы роднага склону адзіночнага ліку назоўніка цень (сцень)
 134. Націск у родным склоне множнага ліку назоўнікаў песня, вішня
 135. Формы меснага склону адзіночнага ліку назоўніка лес
 136. Формы меснага склону адзіночнага ліку назоўніка бераг
 137. Формы давальнага і меснага склону адзіночнага ліку назоўніка вышыня (вышына́)
 138. Націск у родным склоне множнага ліку назоўніка ноч
 139. Націск у творным склоне множнага ліку назоўніка пчала
 140. Націск у родным склоне множнага ліку назоўніка галава
 141. Націск у вінавальным склоне адзіночнага ліку назоўніка галава
 142. Націск у творным склоне множнага ліку назоўніка галава
 143. Варыянты назоўніка жолуд у назоўным склоне множнага ліку
 144. Варыянты назоўніка граб у назоўным склоне множнага ліку
 145. Формы назоўнага склону множнага ліку назоўніка яблык
 146. Формы роднага склону множнага ліку назоўніка яблык
 147. Формы назоўнага склону множнага ліку назоўніка дрэва
 148. Формы роднага склону множнага ліку назоўніка дрэва
 149. Формы роднага склону множнага ліку назоўніка ліпа
 150. Формы роднага склону множнага ліку назоўніка бервяно
 151. Пашырэнне прыметніка валкава́ты і аднакарэнных з ім
 152. Пашырэнне слоў лясны, лесавы
 153. Варыянты прыметніка лісцевы (лес)
 154. Варыянты прыметніка балотная (трава)
 155. Пашырэнне прыметніка вілава́ты і яго адпаведнікаў
 156. Націск у слове шкадлівы
 157. Пашырэнне слова веснавы і яго варыянтаў
 158. Пашырэнне слоў асенні, восеньскі, во́сенны
 159. Пашырэнне слова даўні, яго варыянтаў і адпаведнікаў
 160. Націск у слове блíзкі
 161. Націск у слове бры́дкі
 162. Націск у слове буйны́
 163. Націск у слове горкі
 164. Націск у слове гру́бы
 165. Націск у слове дзíкі
 166. Націск у слове доўгі
 167. Націск у слове му́тны
 168. Націск у слове сла́бы
 169. Націск у слове цвёрды
 170. Націск у словах ця́жкі, ва́жкі
 171. Форма вышэйшай ступені прыметніка шырокі
 172. Форма вышэйшай ступені прыметніка кароткі
 173. Форма вышэйшай ступені прыметніка дарагі
 174. Форма вышэйшай ступені прыметніка багаты
 175. Форма вышэйшай ступені прыметніка салодкі
 176. Пашырэнне прыметнікаў вялікі, ве́лькі, бальшы́
 177. Пашырэнне прыметнікаў завялíкі, заве́лькі
 178. Прыметнікі шырачэ́нны, шырачэзны, шырэ́зны
 179. Пашырэнне слоў даўжэ́нны, даўжэ́зны, задоўгі, задаўгí
 180. Пашырэнне слоў абарва́ны, абадра́ны і іх варыянтаў
 181. Пашырэнне слоў абку́саны, абкуса́ны і іх адпаведнікаў
 182. Пашырэнне слоў абчэ́саны, абчаса́ны
 183. Пашырэнне слоў абсмо́ктаны, абсмакта́ны
 184. Пашырэнне слоў ашука́ны, ашу́каны і іх адпаведнікаў
 185. Пашырэнне слоў зако́паны, закапа́ны
 186. Варыянты дзеепрыметніка злама́ны
 187. Пашырэнне слова згорнуты і яго варыянтаў
 188. Пашырэнне слоў намата́ны, намо́таны, нама́таны
 189. Пашырэнне слова паблы́таны, яго варыянтаў і адпаведнікаў
 190. Пашырэнне слова балючы і яго варыянтаў
 191. Варыянты прыметніка калючая (трава)
 192. Пашырэнне слова бліскучы і яго варыянтаў
 193. Пашырэнне слова куслівы і яго варыянтаў
 194. Пашырэнне слоў неўміручы, неўміру́шчы
 195. Пашырэнне слова смярдзю́чы і яго адпаведнікаў
 196. Пашырэнне слова трывалы і яго адпаведнікаў
 197. Націск у формах дзеяслова прадаваць
 198. Лавіць, лава́ць
 199. Парадыгма дзеясловаў ліць, ле́яць
 200. Пашырэнне дзеясловаў рубіць (руба́ць), секчы
 201. Сохнуць, схнуць
 202. Сохнуць, со́хці
 203. Сапці, сапе́ць, сопсць
 204. Цвісці, цвісць, цвіце́ць
 205. Пашырэнне дзеясловаў ганяць, ганíць
 206. Формы першай асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу дзеяслова ганяць, ганíць
 207. Пашырэнне дзеясловаў з коранем -нік-
 208. Націск у формах дзеяслова кíда́ць
 209. Націск у формах дзеяслова красці
 210. Націск у формах дзеяслова рабіць
 211. Націск у формах дзеяслова вісець
 212. Націск у формах дзеяслова забраць
 213. Націск у формах дзеяслова сабрацца
 214. Націскны галосны ў формах дзеяслова ударыць
 215. Націск у формах дзеяслова прылятаць
 216. Аснова інфінітыва дзеяслова сцягваць
 217. Аснова інфінітыва дзеяслова зачэсваць
 218. Аснова форм цяперашняга часу дзеяслова зачэсваць
 219. Аснова інфінітыва дзеяслова расшчэпліваць
 220. Націск у інфінітыве дзеяслова вытрасаць
 221. Націск у формах дзеяслова вымятаць
 222. Націск у формах дзеяслова заплятаць
 223. Націск у формах дзеяслова награбаць
 224. Націск у формах дзеяслова перасякаць
 225. Націск у формах дзеяслова працякаць
 226. Націск у формах дзеяслова выпякаць
 227. Націск у формах дзеяслова нарастаць
 228. Націскны галосны ў формах дзеяслова закопваць
 229. Аснова інфінітыва дзеяслова закопваць
 230. Аснова форм цяперашняга часу дзеяслова закопваць
 231. Націск у формах дзеяслова падаража́ць
 232. Націск у формах дзеяслова падзешаве́ць
 233. Аснова інфінітыва дзеяслова нараза́ць
 234. Аснова цяперашняга часу дзеяслова паказваць
 235. Аснова інфінітыва дзеясловаў зачэпліваць, зашчэпліваць
 236. Аснова форм цяперашняга часу дзеяслова зачэпліваць
 237. Аснова інфінітыва дзеяслова працэджваць
 238. Аснова інфінітыва дзеясловаў прыкрапля́ць, прымацоўваць
 239. Пашырэнне дзеяслова адкро́іць (сала)
 240. Пашырэнне дзеясловаў нарэ́заць, урэ́заць (сечкі)
 241. Пашырэнне форм улама́цца, уламíцца
 242. Пралама́ўся, праламіўся (пра частку пралому)
 243. Папахадзíць
 244. Слова цёмна і яго варыянты
 245. Слова там і яго варыянты
 246. Слова цяпер і яго варыянты
 247. Пашырэнне слова цёнгле (цёнглечы)
 248. Слова ахвотна і яго варыянты
 249. Слова асобна, яго варыянты і адпаведнікі
 250. Пашырэнне слова лапшы́ва
 251. Пашырэнне слоў нядаўна, кагадзе́
 252. Слова калісьці і яго варыянты
 253. Слова ніколі і яго адпаведнікі
 254. Слова заўсёды і яго адпаведнікі
 255. Слова змалку і яго адпаведнікі
 256. Слова нязручна і яго адпаведнікі
 257. Словы пры́тна, уе́дліва і іх адпаведнікі
 258. Слова урыўкамі і яго адпаведнікі
 259. Слова супольна, яго варыянты і адпаведнікі
 260. Слова ледзьве, яго варыянты і адпаведнікі
 261. Слова росна і яго варыянты
 262. Пашырэнне слоў боязна, страшна
 263. Націск у словах светла, відна
 264. Слова пехатой і яго варыянты
 265. Слова кра́дучыся і яго варыянты
 266. Слова нечакана і яго адпаведнікі
 267. Варыянты слова ніц
 268. Варыянты слова навіду́
 269. Слова до́ле і яго варыянты
 270. Слова дамоў і яго адпаведнікі
 271. Слова шчопаць і яго адпаведнікі
 272. Суфіксы ў слове шчопаць і яго адпаведніках
 273. Варыянты і адпаведнікі слова трохі
 274. Слова драбок і яго адпаведнікі
 275. Слова досыць і яго адпаведнікі
 276. Варыянты і адпаведнікі слова столькі
 277. Слова многа і яго адпаведнікі
 278. Слова няма, яго варыянты і адпаведнікі
 279. Слова не і яго варыянты
 280. Сцвярджальная часціца але і яе адпаведнікі
 281. Маладая да вяселля
 282. Маладая на вяселлі
 283. Жаніх да вяселля
 284. Жаніх на вяселлі
 285. Пашырэнне і значэнне слова нявеста
 286. Воблака
 287. Цемната
 288. Човен
 289. Чорныя арэхі
 290. Макацёр
 291. Чыгун
 292. Драўляная міска
 293. Відэлец
 294. Сподак
 295. Кілішак
 296. Бутэлька
 297. Біклага
 298. Корак
 299. Слоік
 300. Посуд
 301. Вехаць
 302. Пашырэнне слова хвашча́нка
 303. Днушка (вялікая)
 304. Днушка (невялікая)
 305. Бойка
 306. Сальніца
 307. Кадаўб
 308. Пасудзіна з ліпавай калоды, лíпаўка
 309. Бочка (на капусту, агуркі)
 310. Кубел (для сала)
 311. Драўляная пасудзіна на мёд
 312. Пашырэнне і значэнне слова бары́лка
 313. Цэбар
 314. Пашырэнне і значэнне слова чоп
 315. Клёпка
 316. Вераўчаная почапка ў вядры
 317. Жалезная ручка ў вядры
 318. Чэрпаюць (ваду)
 319. Зачэрпнуць (вады)
 320. Працяка́е, праце́кае (вядро)
 321. Налíць, нале́яць
 322. Нагбом (піць)
 323. Пагнутае (вядро)
 324. Гнуць (вядро)
 325. Парожні
 326. Медная ступка
 327. Дзягцярка
 328. Ка́йстра
 329. Трапка́ч
 330. Клу́нак
 331. Лубянка
 332. Сявенька
 333. Палатняная сявенька
 334. Пашырэнне і значэнне слова куба́рка
 335. Начоўкі
 336. Лейка
 337. Гліня́ны

 

Асобна спіс абследаваных населеных пунктаў, які змешчаны ў пачатку кожнага тома атласа, можна паглядзець тут.

Глядзіце таксама Беларускі дыялектны лексікаграфічны фонд, Беларускі дыялектны тэкстаграфічны фонд.

 

Кандыдат філалагічных навук, былы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Навуковыя інтарэсы: лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, дыялекталогія.

Дадаць каментар