На гэтай старонцы пададзены рознажанравыя і не абмежаваныя адной тэмай навуковыя працы, электронныя версіі якіх мы ўжо публікавалі (некаторыя спасылкі вядуць на адпаведныя пасты) або толькі планавалі апублікаваць. З цягам часу прыведзены спіс будзе папаўняцца.
 

 1. Андронаў А. В., Супрунчук М. В. Рэцэнзія на «Беларуска-латышскі, латышска-беларускі слоўнік» (Рыга, 2010) // Беларуская лінгвістыка. – 2011. – Вып. 67. – С. 187–193.
 2. Берков В. П. Современные германские языки. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Издательство ACT»: ООО «Издательство Астрель», 2001. – 336 с.
 3. Босак А. А., Босак В. М. Гаворкі Верхняга Над’ясельдзя. – Мінск, 2007. – 134 с.
 4. Бузук П. А. Да характарыстыкі дыялектаў паўднёва-беларускіх і пераходных да ўкраінскіх // Беларуская лінгвістыка. – 1993. – Вып. 40. – С. 3–12.
 5. Воўк-Левановіч Я. В. Беларускае аканне // Беларуская лінгвістыка. – 1993. – Вып. 40. – C. 13–29.
 6. Выгонная Л. Ц. Інтанацыйныя сродкі і культура мовы // Беларуская лінгвістыка. – 1993. – Вып. 41. – C. 77–79.
 7. Даніловіч М. А. Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны. – Гродна: ГрДУ, 2008. – 227 с.
 8. Запрудскі С. Аб дынаміцы узусу беларускай літаратурнай мовы 1920–1930-х гг. (гісторыя адпрыметнікавых назоўнікаў на -істы/-ысты) // Studia Russica XXII. – 2005. – P. 161–166.
 9. Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняга Палесся: Фанетычны нарыс. – Мінск: Навука і тэхніка, 1983. – 128 с.
 10. Крывіцкі А. А. Наша родная мова. Навук.-папул. нарыс. – 3-е выд., дапрац. – Мінск: Нар. асвета, 1973. – 192 с.
 11. Крывіцкі А. А., Падлужны А. І. Фанетыка беларускай мовы. – Мінск: Выш. шк., 1984. – 269 с.
 12. Крывіцкі А. А. Што такое лінгвагеаграфія. – Мінск: Нар. асвета, 1986. – 72 с.
 13. Крывіцкі А. У рытме з развіццём мовы. – Мінск, 1976. – 80 с.
 14. Лексічныя ландшафты Беларусі: Жывёльны свет. – Мінск: Навука і тэхніка, 1995. – 255 с.
 15. Лепешаў Іван Якаўлевіч: навукова-педагагічная дзейнасць у галіне беларускага мовазнаўства (да 85-годдзя з дня нараджэння): біябібліягр. агляд / склад. Т. І. Тамашэвіч, М. А. Якалцэвіч. – Гродна: ГрДУ, 2009. – 83 с.
 16. Лепешаў І. Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні. – Гродна: ГрДУ, 2002. – 207 с.
 17. Лепешаў І. Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў. – Мінск: БелЭн, 2004. – 448 с.
 18. Литовско-русский букварь. – 2-е изд. – Варшава, 1867. – [Асобныя старонкі].
 19. Міхневіч А. Я., Рамза Т. Р. Словазлучэнне // Кароткая граматыка беларускай мовы: у 2 ч. / навук. рэд. А. А. Лукашанец. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – Ч. 2. Сінтаксіс. – С. 7–37.
 20. Нарысы па беларускай дыялекталогіі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1964. – 415 с.
 21. Падлужны А. І. Абазначэнне на пісьме мяккасці зычных па прыпадабненню // Беларуская лінгвістыка. – 1993. – Вып. 41. – C. 79–84.
 22. Платонаў Р. Аб беларускай мове, літаратуры і пісьменніках // Роднае слова. – 1993. – № 7. – С. 74–79.
 23. Рамза Т. Р. Гутарковая беларуская літаратурная мова (аб суадносінах паняццяў «унармаванне мовы» і «моўная кадыфікацыя») // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 4. Філалогія, Журналістыка, Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 37–40.
 24. Тарашкевiч Б. Беларуская граматыка для школ. – Вiльня, 1929.
 25. Чекман В. Н. Генезис и эволюция палатального ряда в праславянском языке: доклад на VII Международном съезде славистов. – Минск: Наука и техника, 1973. – 47 с.
 26. Чэкман В. М. Гісторыя проціпастаўленняў па цвёрдасці – мяккасці ў беларускай мове. – Мінск: Навука і тэхніка, 1970. – 151 с.

 1. Barszczewska N., Jankowiak M. Dialektologia białoruska. – Warszawa: SOW, 2012. – 308 s.
 2. Jankowiak M. Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim (studium socjolingwistyczne). – Warszawa: SOW, 2009. – 237 s.
 3. Kiklewicz A. A Distributional Model of Language Variants // Stylistyka (Stylistics). – 2009. – Vol. 18. – P. 33–54.
 4. Kiklewicz A. Language functions in the ecolinguistic perspective // New Pathways in Linguistics / ed. by S. Puppel & M. Boguslawaska-Tafelska; Institute Of Modern Languages and Literature & University Of Warmia and Mazury. – Olsztyn, 2008. – P. 23–45.
 5. Lehmann Winfred P. A Grammar of Proto-Germanic / ed. by J. Slocum. – Linguistics Research Center, University of Texas at Austin, 2005–2007. – 188 p.
 6. Mayo P. Y. The Alphabet and Orthography of Byelorussian in the 20th Century // The Journal of Byelorussian Studies. – 1977. – Vol. IV, № 1. – P. 28–48.
 7. Schasny U. Belarus: Language Situation // Encyclopedia of language & linguistics / ed.-in-chief K. Brown. – 2nd ed. – Oxford, 2006. – Vol. 1. – P. 719–720.
 8. Sieben-Sprachen-Wörterbuch: Deutsch-Polnisch-Russisch-Weißruthenisch-Litauisch-Lettisch-Jiddisch. – Leipzig, 1918. – 420 s.
 9. Tesniere L. [Рэц.:] Buzuk P. Sproba lіngvіstyčnaje geografіі Belarusі. Č. 1. Vyp. 1. Instytut Belaruskaje Kul’tury. Mensk, 1928 // Slavische Rundschau. – 1929. – Jahr. 1. – S. 284–285.
 10. Young S. Belorussian // Encyclopedia of language & linguistics / ed.-in-chief K. Brown. – 2nd ed. – Oxford, 2006. – Vol. 1. – P. 727–728.

 
Нагадваем, што на нашым сайце таксама змешчаны электронныя версіі «Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы» (1963) і «Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак» (1993—1998), падборкі дыялектных слоўнікаў, зборнікаў і хрэстаматый.
 

Дадаць каментар