Анжаліка Дубасава, Анжелика Дубасова, Anzhalika Dubasava

Анжаліка Дубасава / Анжелика Дубасова / Anzhalika Dubasava

Магістр лінгвістыкі па кірунку “Мовы народаў краін Балтыі” (Санкт-Пецябургскі дзяржаўны універсітэт), выкладчык і даследчык літоўскай і латышскай моў.

Дацэнт кафедры МДЛУ.

Кандыдат філалагічных навук (2008 Санкт-Пецярбург / 2014 Мінск), спецыяльнасць – параўнаўча-гістарычнае, тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства, /аўтарэферат/.

Старэйшы навуковы супрацоўнік лабараторыі кагнітыўных даследаванняў Санкт-Пецябургскага дзяржаўнага універсітэта (2008–2013).

Выкладае латышскую і літоўскую мовы ў адукацыйным цэнтры “Фрактон”.

Навуковыя інтарэсы: славянскія і балтыйскія мовы, індаеўрапеістыка, лінгвістычная рэканструкцыя, эксперыментальная лінгвістыка, засваенне мовы.

Аўтар тэрміналагічнага слоўніка “Даследаванні краін Балтыі”(СПбДУ).

Відэалекцыі па індаеўрапеістыцы і апрацоўцы эксперыментальных дадзеных на Youtube.

Блог па тэме аналізу дадзеных для лінгвістаў http://statinr.blogspot.com/.

Больш за 35 публікацый на рускай, беларускай, латышскай, літоўскай, ангельскай мовах.


Анжелика Дубасова

Магистр лингвистики по направлению “Языки народов стран Балтии” (СПбГУ), преподаватель и исследователь литовского и латышского языков.

Доцент кафедры МГЛУ.

Кандидат филологических наук (2008 Санкт-Петербург / 2014 Минск), специальность – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, /автореферат/.

Старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований СПбГУ (2008–2013).

Преподаёт латышский и литовский языки в образовательном центре “Фрактон”.

Научные интересы: славянские и балтийские языки, индоевропеистика, лингвистическая реконструкция, экспериментальная лингвистика, усвоение языка.

Автор терминологического словаря “Исследования стран Балтии”(СПбГУ).

Видеолекции по индоевропеистике и обработке экспериментальных данных на Youtube

Блог по теме анализа данных для лингвистов http://statinr.blogspot.com/.

Более 35 публикаций на русском, белорусском, латышском, литовском, английском языках.


Anzhalika Dubasava

Master in Linguistics (Baltic Languages), Saint Petersburg State University. Instructor and researcher of Lithuanian and Latvian.

Assistant Professor at Minsk State Linguistic University.

PhD in Linguistics (Comparative and Typological Linguistics), Saint Petersburg State University.

Senior researcher at Laboratory for Cognitive Studies, Saint Petersburg State University (2008–2013).

Instructor in Latvian and Lithuanian at Language center “Frakton”.

Major research interests: Slavic and Baltic languages, Indo-European studies, language reconstruction, experimental linguistics, language acquisition.

Author of Terminological Dictionary “Studies on Baltic countries” (in Russian, Saint Petersburg State University).

Mini lectures and tutorials on Indo-European studies and on processing of experimental data on Youtube (in Russian).

Blog on data analysis for linguists (in Russian).

More than 35 publications in Russian, Belarusian, Latvian, Lithuanian, English.

Дадаць каментар