Таццяна Рамза

Таццяна Расціславаўна Рамза

— дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ

(звесткі на сайце ўніверсітэта)

Беларусь 220030, вул. К. Маркса, 31, каб. 49. Тэлефон: +375 17 222 31 42.

Адукацыя: Беларускі дзяржаўны універсітэт (спецыяльнасць “Руская мова і літаратура”).

Навуковыя інтарэсы: сінтаксіс сучаснай беларускай мовы, вуснае гутарковае маўленне, беларуская мова як замежная.

У 1996 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю “Безасабовыя сказы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове” пад навуковым кіраўніцтвам д. ф. н, прафесара Леаніда Іванавіча Бурака.

Зараз выкладае беларускую мову як замежную, даследуе беларускае гутарковае маўленне, цікавіцца моўнымі карпусамі.


Інтэрв’ю для газеты “Звязда”: “Калі беларуская мова будзе вывучацца ў Кембрыджы?”


Кнігі

Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне: сучасны стан / Т.Р. Рамза. Мінск: Вышэйшая школа, 2011. 221 с. 1 электрон. апт. дыск: гук.

Kiklewicz A., Korytkowska M., Mazurkiewicz-Sułkowska J., Zatorska A., Ramza T. Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski / Red. naukowa A.Kiklewicz i M.Korytkowska. Olsztyn, 2010. 448 s.

Рамза, Т.Р. Беларуская мова? З задавальненнем! Для замежных навучэнцаў / Т.Р. Рамза. Мінск: Вышэйшая школа, 2010. 310 с. 1 электрон. апт. дыск: гук.

Рамза, Т., Тэш, С. Беларуская мова за 20 заняткаў: Практыкаванні. Тэксты. Размовы: інтэнсіў-курс (пробная версія). Universität Oldenburg, 2009. 124 с. 1 электрон. апт. дыск: гук.

Рамза, Т.Р., Міхневіч, А.Я. Словазлучэнне // Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. / навук. рэд. А.А.Лукашанец. Мінск: Беларус. навука, 2009. Ч. 2: Сінтаксіс. С. 7-37.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс // Najnowsze dzieje językόw słowiańskich: Беларуская мова / пад рэд. А.А.Лукашанца, М.Р. Прыгодзіча, Л.І. Сямешка. Opole: Uniwersytet Opolski — Instytut Filologii Polskiej, 2008. С. 206-222.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: практычны курс: вучэбна-метадычны комплекс (для студэнтаў ІІІ курса дзённай формы навуч. філал. фак. спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / Т.Р. Рамза. Мінск : БДУ, 2008. 157 с.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс: вучэб. дапаможнік / Т.Р.Рамза; пад агул. рэд. А.Я.Міхневіча. 2-е выд., дапрац. і дапоўн. Мн.: БДУ, 2006. 214 с.

Рамза, Т.Р. Пунктуацыя: кароткі комплексны дапам.-давед. / аўт.-склад. Т.Р.Рамза. Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2006. 55 с. (Проста пра складанае).

Hurtig, C., Ramza, T. Belarussische Grammatik in Tabellen und Übungen — Граматыка беларускай мовы ў табліцах і практыкаваннях // Slavistische Beiträge. — Bd. 420 / Hrsg. von P. Rehder. München, Verlag Otto Sagner, 2003. 267 S. (Studienhilfen Bd. 13)

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс: вучэб. дапаможнік / Т.Р. Рамза; пад агул. рэд. А.Я. Міхневіча. Мінск.: БДУ, 2003. 202 с.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс. Просты сказ: курс лекцый / Т.Р. Рамза. Мінск: БДУ, 2002. 117 с.

Артыкулы

Рамза, Т.Р. Пытанне аб беларускім гутарковым маўленні ў часопісах 1920-х гадоў // Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 2. С. 56-59.

Рамза, Т.Р. Гутарковая беларуская літаратурная мова (аб суадносінах паняццяў «унармаванне мовы» і «моўная кадыфікацыя») // Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 1. С. 37-40.

Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне: стан і перспектывы даследавання // Веснік ГрДУ. Сер. 3. 2011. № 1. С. 43-50.

Рамза, Т.Р. Гутарковыя канструкцыі: заканамернасці ці адметнасці ўжывання? (на прыкладзе выказванняў з мадальнамі прэдыкатывамі) // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. А. 2011. № 2. С. 95-102.

Ramza, T. Konjugationstypen im Belarussischen und Mischungsrede // Zeitschrift fuer Slawistik 55. 2010. № 3. С. 340-363.

Рамза, Т. Трасянка: национально-прецедентный феномен или «ключевое слово текущего момента»? // Беларуская думка. 2010. № 7. С. 112-116.

Рамза, Т. Типы спряжения в белорусском языке на фоне русского // Przegląd Wschodnioeuropejski. Olsztyn, 2010. S. 425-446.

Рамза, Т.Р. Змешанае гутарковае маўленне ў мастацкіх тэкстах // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. 2009. № 3. C. 43-47.

Рамза, Т. Беларускае літаратурнае гутарковае маўленне (да пастаноўкі праблемы) // Acta Albaruthenica. Literatura, język, kultura: tradycje i nowatorstwo / Redakcja naukowa M. Timoszuk i M.Chaustowicz. — Warszawa, 2009. С. 263-270.

Ramza, T. Die Evolution der Trasjanka in literarischen Texten // Zeitschrift fuer Slawistik 53. 2008. № 3. S. 305-325.

Рамза, Т.Р. Маўленне тутэйшых (на матэрыяле п’есы Янкі Купалы) //Acta Albaruthenica 7. Literatura. Język. Kultura. Red. naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów. Warszawa 2007. S. 238-245.

Рамза, Т.Р. Демократизация содержания текстов массмедия(на материале вторичной номинации Беларуси и белорусов) // Acta Neophilologica. 2006, VIII, c. 147-154.

Рамза, Т.Р. Аналітычныя канструкцыі ў безасабовых сказах// Slawica Wratislaviensia CXXXIII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich VII: opis, konfrontacja, przekład. Wrocław, 2005. S. 319-325.

Рамза, Т.Р. Об одном ключевом сочетании текущего момента // Мова і культура. (Науковий щорiчний журнал). К.: Видавничий Дiм Дмитра Бураго, 2005. Вип. 8. Т. IV. Міжкультурна комунікація. С. 111-117.

Рамза, Т.Р. Дынаміка варыянтных формаў роднага склону // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. 2000. № 2. С. 130-134.

Рамза, Т.Р. Імя ўласнае, грамадскі густ і граматычная сістэма // Мова — Літаратура — Культура (да 55-годдзя адкрыцця кафедры бел. мовы і літ. БДУ). Матэрыялы міжнар. навук. канф. (22-23 верасня 1998 г.): У 2 ч. Мінск, 1999. Ч. 1. С. 86-89.

Дадаць каментар