Lingua

Выйшаў з друку чарговы, 67-ы выпуск часопіса «Беларуская лінгвістыка». Выданне ўключае артыкулы айчынных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства, а таксама матэрыялы хронікі, нататкі па культуры мовы і этымалогіі, рэцэнзіі.

Часопіс «Беларуская лінгвістыка» рыхтуецца ў Інстытуце мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі і выдаецца двойчы на год. Ніжэй падаем змест новага выпуска, а таксама анатацыі на рускай мове да навуковых публікацый у ім. З самімі матэрыяламі гэтага і двух папярэдніх выпускаў часопіса можна азнаёміцца на сайце інстытута.


НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Нікалаева В. М., Трухан Т. М. Двухмоўная лексікаграфія: праблемы складання руска-беларускіх слоўнікаў

Шэмет Т. Я. Спосабы выражэння параўнальнага і колькаснага значэнняў у сінтаксічных канструкцыях з кампаратывам

Уласевіч В. I., Даўгулевіч Н. М. Да пытання аб месцы націску ў новых лексемах англа-амерыканскага паходжання

Кандраценя I. У., Кунцэвіч Л. П., Нікалаева В. М., Рычкова Л. В. Праблема сістэматызацыі памет у агульнафілалагічных слоўніках для абазначэння спецыяльнай лексікі

Бурак I. Л. Пунктуацыйныя варыянты ў сучаснай беларускай мове

Кірдун А. А. Матываваная лексіка ў складзе СГ з зыходным тэмпаральным словам

Бунько Н. М. Спецыяльная лексіка, звязаная з дзейнасцю выратавальнікаў

Мароз В. К. Паказчыкі нарматыўнасці літаратурнай мовы ў помніках беларускага пісьменства

Ушакевіч А. М. Да гісторыі і этымалогіі беларускага слова хохлік ‘нячысцік’

Шчасная К. Д. Дынаміка словазмяняльнай нормы назоўнікаў у сучаснай беларускай мове

Ніканчук А. М. Некаторыя заўвагі аб гісторыі і перспектывах вывучэння беларуска-літоўскіх калек

Арцёмава В. А. Беларускія і англійскія фразеалагізмы з прасторавым значэннем у параўнальна-супастаўляльным аспекце

Ячная Т. А. Аналіз асацыятыўнага поля маральныя каштоўнасці як інструмент даследавання моўнай свядомасці

Мандзік В. А. Фанетычная варыянтнасць у галіне кансанантызму (на прыкладзе маўлення дыктараў і карэспандэнтаў беларускага радыё)

Лаўрыновіч Н. В. Сінанімія і варыянтнасць у сістэме сучаснай беларускай заалагічнай тэрміналогіі

Жышкевіч А. I. Найменні грыбоў і ягад на картах атласаў і ў літаратурнай мове

Фамічова Н. В. Моўныя сродкі выражэння камічнага ў беларускім гумарыстычным фальклоры

Архіпава Н. К. Асабовыя адсубстантыўныя назвы са значэннем ‘жыхар’ у сучаснай беларускай мове


ЭТЫМАЛАГІЧНЫЯ НАТАТКІ

Бел. выльдаморка. Бел. дзынгіль. Бел. курант. Бел. куперштых (А. М. Ушакевіч)


КУЛЬТУРА МОВЫ

Пунктуацыйнае афармленне ўстаўных канструкцый (І. Л. Бурак)

Асаблівасці канчаткаў назоўнікаў жаночага роду на -а (-я) множнага ліку ў родным склоне (Н. А. Чабатар)


ХРОНІКА

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Тыпалогія ўзаемасувязей беларускай і рускай моў і праблемы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі» (І. У. Ялынцава)

Руплівы даследчык роднай мовы (да 100-годдзя з дня нараджэння Ю. Ф. Мацкевіч) (Л. П. Кунцэвіч)

Генадзь Апанасавіч Цыхун (да 75-годдзя з дня нараджэння) (С. М. Запрудскі)


РЭЦЭНЗІІ

Pamięć i współczesność. T. II: Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski) / Zespół aut.: I. Budźko, O. Guszczewa, H. Kazancewa, E. Smułkowa; red. naukowy E. Smułkowa. — Warszawa, 2009. — XXVIII + 765 s. (Г. А. Цыхун)

Воčек V. Studie k nejstaršim romanismům ve slovanských jazycich. — Praha: Lidové noviny, 2010. — 180 s. (А. М. Ушакевіч)

Садоўская А. Л. Фразеалагізмы з кампанентам-арнітонімам у беларускай мове: этналінгвістычны аспект. — Мінск: БДУ, 2011. — 271 с. (М. А. Даніловіч)

Беларуска-латышскі, латышска-беларускі слоўнік. = Baltkrievu-latviešu, latviešu- baltkrievu vārdnīca: каля 40 тыс. слоў / уклад. М. Абала; гал. рэд. І. І. Лучыц-Федарэц. — Рыга: Саюз беларусаў Латвіі, 2010. — 543 с. (А. В. Андронаў, М. В. Супрунчук)

Жывёльны свет: тэматычны слоўнік / рэд. А. А. Крывіцкі, Л. П. Кунцэвіч. — Мінск: Беларус. навука, 1999. — 239 с.; Раслінны свет: тэматычны слоўнік / рэд. А. А. Крывіцкі, Л. П. Кунцэвіч. — Мінск: Беларус. навука, 2001. — 635 с.; Чалавек: тэматычны слоўнік / рэд. А. А. Крывіцкі, Л. П. Кунцэвіч. — Мінск: Беларус. навука, 2006. — 573 с.; Сельская гаспадарка: тэматычны слоўнік / рэд. В. М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч. — Мінск: Беларус. навука, 2010. — 527 с. (У. М. Сівіцкі)


АНАТАЦЫІ НА РУСКАЙ МОВЕ ДА НАВУКОВЫХ ПУБЛІКАЦЫЙ


УДК 811.161.1’374.822=161.3

Н і к а л а е в а  В. М.,  Т р у х а н  Т. М.  Двухмоўная лексікаграфія: праблемы складання руска-беларускіх слоўнікаў // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье анализируется специфика переводного двуязычного словаря, отмеча­ются его основные функции и принципы составления. Представлены результаты на­блюдений над языковым материалом существующих русско-белорусских словарей; отмечаются типичные семантические ошибки и недочеты современных переводных словарей, формулируются проблемы составления двуязычных лексикографических источников.

Библиогр. — 20 назв.


УДК 811.161.3’367

Ш э м е т  Т. Я.  Спосабы выражэння параўнальнага і колькаснага значэнняў у сінтаксічных канструкцыях з кампаратывам // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье рассматриваются вариантные способы выражения сравнительного и ко­личественного значений в синтаксических конструкциях с компаративом, которые функционируют в белорусском языке на современном этапе.

Библиогр. — 13 назв.


УДК 811.161.1’373.45’342.8

У л а с е в і ч  В. I.,  Д а ў г у л е в і ч  Н. М.  Да пытання аб месцы націску ў новых лексемах англа-амерыканскага паходжання // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

Статья посвящена проблеме постановки ударения в новых лексемах англо-аме­риканского происхождения в современном белорусском языке.

Библиогр. — 4 назв.


УДК 811.161.3’374.26:81

К а н д р а ц е н я  I. У.,  К у н ц э в і ч  Л. П.,  Н і к а л а е в а  В. М.,  Р ы ч к о в а  Л. В.  Праблема сістэматызацыі памет у агульнафілалагічных слоўніках для абазначэння спецыяльнай лексікі // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье анализируется система помет специальной лексики в общефилологиче­ских словарях. В существующих лексикографических изданиях наблюдается разно­бой в подаче специальных помет, которыми сопровождаются термины и профессио­нальные слова, в связи с чем, по мнению авторов статьи, назрела необходимость в строгой систематизации этих помет в современных словарях белорусского языка.

Библиогр. — 19 назв.


УДК 811.161.3’367’35

Б у р а к  I. Л.  Пунктуацыйныя варыянты ў сучаснай беларускай мове // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье рассматриваются причины возникновения пунктуационных вариантов в современном белорусском языке. В середине простого предложения и между пре­дикативными частями сложного предложения пунктуационные варианты обуслов­лены актуальным членением высказывания, актуализацией дополнительных смыс­ловых оттенков между компонентами предложения, наличием некоторых грамматических факторов (место в предложении, количественный состав, развитость, пол­нота структуры).

Библиогр. — 2 назв.


УДК 811.161.3’373.611

К і р д у н  А. А.  Матываваная лексіка ў складзе СГ з зыходным тэмпаральным словам // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

Статья посвящена описанию организации мотивированных единиц белорусского языка в составе словообразовательных гнезд, вершинами которых являются темпо­ральные слова (объектом исследования послужили 106 СГ с исходным именем су­ществительным, 16 СГ с исходным именем прилагательным и 10 СГ с исходным на­речием).

Библиогр. — 5 назв.


УДК 811.161.3:614.8

Б у н ь к о  Н. М.  Спецыяльная лексіка, звязаная з дзейнасцю выратавальнікаў // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье анализируется корпус терминологической лексики, связанной с про­фессиональной деятельностью специалистов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассматриваются особенности структурно-семантической организации, особое внимание уделяется вопросам словообразования и происхож­дения данной специальной лексики.

Библиогр. — 8 назв.


УДК 808.26.316.4:9

М а р о з  В. К.  Паказчыкі нарматыўнасці літаратурнай мовы ў помніках беларускага пісьменства // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье освещаются вопросы, касающиеся изучения истории белорусского ли­тературного языка. Сопоставительный анализ летописных языковых фактов с грам­матическими показателями, выступающими в памятниках белорусской письменно­сти в качестве нормативных, позволил определить наиболее устойчивые показатели нормативности белорусского литературного языка древнего периода. Предметная область публикации — теоретический аспект освещения проблемы становления язы­ковой нормы на летописном материале.

Библиогр. — 3 назв.


УДК 811.161.3’373.6

У ш а к е в і ч  А. М.  Да гісторыі і этымалогіі беларускага слова хохлік ‘нячысцік’ // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье обобщаются этнографические и лексикографические сведения о мифи­ческом персонаже белорусской народной культуры хохлике, а также предлагается новая гипотеза о происхождении его названия. Бел. хохлік могло произойти от ст.-бел. *холхло ‘болотистое место’ и первоначально значить ‘болотный дух, демон’ и лишь впоследствии переосмыслиться под влиянием омонимичного гнезда о.-слав. *хохоlъ ‘хохолок, чубчик’.

Библиогр. — 35 назв.


УДК 811.161.3’367.622’06

Ш ч а с н а я  К. Д.  Дынаміка словазмяняльнай нормы назоўнікаў у сучаснай беларускай мове // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье затрагивается вопрос развития и динамики языковых норм словоизме­нения существительных, который рассматривается на основании сравнительной ха­рактеристики социолингвистической и общественно-политической ситуации в Бе­ларуси на протяжении XX — начала XXI в.

Библиогр. — 11 назв.


УДК 811.161.3’373.45+811.172’373.45

Н і к а н ч у к  А. М.  Некаторыя заўвагі аб гісторыі і перспектывах вывучэння беларуска-літоўскіх калек // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье дается краткий анализ научных исследований, посвященных изучению балтизмов в белорусском языке. Основное внимание статьи сконцентрировано на од­ной из специфических проблем балто-славянских отношений — белорусско-литов­ских кальках. Автор подробно рассматривает работы, в которых предлагаются кри­терии по определению белорусско-литовских калек, а также заостряет внимание на анализе уже установленных (около 100) новообразований, которые являются ре­зультатом тесных языковых взаимоотношений в приграничных районах Беларуси и Литвы.

Библиогр. — 38 назв.


УДК 811.161.3’373.72+811.111’373.72

А р ц ё м а в а  В. А.  Беларускія і англійскія фразеалагізмы з прасторавым значэннем у параўнальна-супастаўляльным аспекце // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

Статья посвящена контрастивному исследованию категории пространства в бе­лорусском и английском литературных фразеологических фондах, где автор выявляет общие, универсальные черты восприятия данной категории, обеспечивающие пони­мание между представителями разных лингвокультур, а на их фоне — национально-специфические особенности, которые подчеркивают уникальность пространственных представлений каждого этноса. В перспективе результаты компаративного исследования категории пространства не материале белорусско-английской фразеологии предоставят важный материал для понимания механизмов образного освоения про­странства и выявления тех механизмов, которые лежат в основе ее категоризации и вербализации.

Библиогр. — 21 назв.


УДК 81:008+81’23+81’27

Я ч н а я  Т. А.  Аналіз асацыятыўнага поля ‘маральныя каштоўнасці’ як інструмент даследавання моўнай свядомасці // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье анализируется ядро ассоциативного поля словосочетания ‘маральныя каштоўнасці’, построенного в результате цепочечного ассоциативного эксперимен­та, проведенного среди носителей белорусского языка в трех возрастных группах. Автор прослеживает изменения структуры ассоциативного поля и динамику разви­тия психологически-реального значения исследуемого словосочетания в синхронии. Путем компонентного анализа выделяется интегральная денотативная сема (архисе­ма) всех самых частотных реакций, которая позволяет отнести полученные реакции к лексике морально-нравственного содержания.

Библиогр. — 10 назв.


УДК 811.161.3’342.42

М а н д з і к  В. А.  Фанетычная вырыянтнасць у галіне кансанантызму (на прыкладзе маўлення дыктараў і карэспандэнтаў Беларускага радыё) // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

Статья посвящена проблеме фонетической вариантности в области консонан­тизма, которая рассматривается на примере произношения дикторов и корреспон­дентов белорусского радио. Анализируются комбинаторные изменения согласных звуков, в частности, ассимилятивные явления и произношение отдельных сочетаний согласных. Выявлены закономерности в функционировании орфоэпических вари­антов, указаны факторы, влияющие на их возникновение. Это прежде всего уровень подготовки профессиональных дикторов и корреспондентов, обновления лексиче­ского состава, усвоения заимствований, динамики фонетических и грамматических норм.

Библиогр. — 13 назв.


УДК 801.3

Л а ў р ы н о в і ч  Н. В.  Сінанімія і варыянтнасць у сістэме сучаснай беларускай заалагічнай тэрміналогіі // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье рассматриваются такие явления, как синонимия, дублетность и вари­антность. На основании анализа взглядов разных исследователей относительно про­явления синонимии в терминологии и характера семантических отношений между зоологическими терминами обосновывается закономерность выделения среди тер­минов-синонимов, терминов-дублетов и вариантов.

Библиогр. — 15 назв.


УДК 811.161.3’373.2

Ж ы ш к е в і ч  А. I.  Найменні грыбоў і ягад на картах атласаў і ў літаратурнай мове // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье рассматривается вопрос территориального распространения наимено­ваний грибов и ягод на картах лингвистических атласов, а также анализируется за­крепление соответствующих наименований в качестве литературной формы.

Библиогр. — 12 назв.


УДК 811.161.3:398.23(=161.3)

Ф а м і ч о в а  Н. В.  Моўныя сродкі выражэння камічнага ў беларускім гумарыстычным фальклоры // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье рассматриваются языковые средства выражения комического в бело­русском сельском фольклоре: омонимия, полисемия, парономазия, а также неспеци­фические средства, чей характер определяется особенностями фольклорного дис­курса. Произведен сравнительный анализ юмористического фольклорного текста начала XX в. и современного анекдота. Особое внимание уделено роли метафоры в комическом тексте.

Библиогр. — 9 назв.


УДК 811.161.3’36+811.161.3’37

А р х і п а в а  Н. К.  Асабовыя адсубстантыўныя назвы са значэннем ‘жыхар’ у сучаснай беларускай мове // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67.

В статье на лексическом материале рассматриваются семантическая классифи­кация и грамматические словообразовательные модели отсубстантивных названий лица со значением ‘житель’ в современном белорусском языке. Прослеживается ча­стотность конкретных средств словообразования, в связи с чем обосновывается их продуктивность/непродуктивность.

Библиогр. — 8 назв.


Вадзім Шклярык

Кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Навуковыя інтарэсы: лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, дыялекталогія.

Дадаць каментар