БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА

Кафедра беларускага мовазнаўства філалагічнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта праводзіць рэспубліканскую навуковую канферэнцыю “Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі”

Канферэнцыя адбудзецца 14-15 кастрычніка 2011 года па адрасе: г. Брэст, вуліца Міцкевіча, 28.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў у каб. 306.

Плануецца праца па наступных кірунках: мовазнаўства, лінгвадыдактыка, педагогіка, культуралогія, літаратуразнаўства.

Праблематыка выступленняў:

– Актуальныя пытанні беларускай лексікалогіі, фразеалогіі, граматыкі.

– Дыялектная моўная адзінка і кантэкст.

– Мова мастацкага твора.

– Пераклад і інтэрпрэтацыя тэксту.

– Беларуская анамастыка: гісторыя і сучаснасць.

– Міжмоўнае ўзаемадзеянне і культура мовы.

– Пытанні выкладання мовы і літаратуры ў вышэйшай і сярэдняй школе.

– Міжпрадметныя сувязі ў выкладанні беларускай мовы і літаратуры.

Форма ўдзелу ў канферэнцыі: пленарны даклад – да 15 хвілін, секцыйны – да 10 хвілін. Рабочыя мовы канферэнцыі – беларуская і інш. славянскія мовы.

Для ўдзелу ў канферэнцыі да 10 верасня 2011 года неабходна даслаць у аргкамітэт заяўку (узор прыкладаецца) з указаннем тэмы даклада на адрас: 224016 г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28. Тэл.: 21-63-50. Е-mail: [email protected]

Узнос для ўдзелу ў канферэнцыі – 40 тысяч беларускіх рублёў (падаецца пры рэгістрацыі). Выданне зборніка навуковых прац плануецца па заканчэнні канферэнцыі. Пры выданні зборніка аргкамітэт пакідае за сабой права рэдагавання тэкстаў.

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў: аб’ём да 5 старонак, шрыфт Times New Roman, кегль 14, праз адзінарны інтэрвал, без знакаў пераносу, абзац – 1,25 см, палі: верхняе – 35 мм, астатнія – 25 мм. Спіс выкарыстанай літаратуры прыводзіцца ў канцы 12 кеглем.

На першай старонцы ўказваюцца: злева зверху тлустым курсівам – ініцыялы і прозвішча аўтара (аўтараў), у дужках тлустым курсівам – горад. Праз радок па цэнтры вялікімі тлустымі літарамі – назва артыкула. Праз радок друкуецца матэрыял са стандартнымі адступленнямі.

Спасылкі ў тэксце даюцца ў квадратных дужках. Першая лічба – нумар крыніцы ў спісе літаратуры, другая – нумар старонкі. Нумар крыніцы і нумар старонкі раздзяляюцца коскай, нумары крыніц – кропкай з коскай. Напрыклад: [1], [2,15], [3,44; 4,20-22], [5; 7; 9], шматтомнае выданне афармляецца наступным чынам: [3, т.2:158]. Бібліяграфічныя крыніцы падаюцца пасля слова “Літаратура” :


Матэрыялы падаюцца ў электронным і раздрукаваным выглядзе падчас рэгістрацыі ўдзельнікаў канферэнцыі.

Кантактныя тэлефоны: (код г. Брэста – 8-016) 21-63-50 (кафедра беларускага мовазнаўства), 21-53-26, 794-67-35 (загадчык кафедры Новік Марыя Іванаўна), 41-83-00, 260-01-90 (Пашкевіч Мікалай Іванавіч), 23-98-41, 226-95-66 (Яўдошына Ларыса Іванаўна).

ЗАЯЎКА

на ўдзел у Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі “Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі”

  1. Прозвішча, імя, імя па бацьку ____________________________
  2. Месца працы __________________________________________
  3. Пасада _______________________________________________
  4. Вучоная ступень, званне ________________________________
  5. Паштовы адрас ________________________________________
  6. Кантактны тэл. (+ код) __________________________________
  7. Факс ________________ Е-mail___________________________
  8. Назва даклада _________________________________________
  9. Браніраванне гатэлю (адзначыць):

• 1-месны нумар

• 2-месны нумар

• Не патрэбна

Подпіс___________________ Дата____________

Рэдактар і тэхнічны адміністратар Philology.BY. Спецыялізуецца на лічбавых метадах у гуманітарных навуках (digital humanities). Цікавіцца лексікаграфіяй, сацыялінгвістыкай і марфалогіяй. Акрамя мовазнаўства, займаецца аналізам і візуалізацыяй дадзеных (Dataviz.BY) ды стварэннем вэб-праектаў.

Дадаць каментар