Мікіта Супрунчук / Никита Супрунчук / Mikita Suprunchuk

Супрунчук Suprunchuk

Сфера навуковых інтарэсаў: славянская і агульная граматыка, камп’ютарная лінгвістыка, руская мова як замежная.

Асобныя публікацыі.


Mikita Suprunchuk

Scientific interests: Slavonic grammar and general grammar, computational linguistics, Russian as a foreign language

Some papers.


Никита Викторович Супрунчук

Сфера научных интересов: славянская и общая грамматика, компьютерная лингвистика, русский язык как иностранный.

Некоторые публикации.