Lingua

Працягваем знаёміць наведвальнікаў сайта philology.by са зместам (а пры магчымасці і з тэкстамі) галоўнага мовазнаўчага часопіса Беларусі, што выдаецца двойчы на год. На чарзе — 68-ы выпуск «Беларускай лінгвістыкі», які ўжо можна знайсці ў бібліятэках і кнігарнях. Выданне ўключае артыкулы айчынных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства, а таксама матэрыялы хронікі, нататкі па культуры мовы і этымалогіі, рэцэнзіі.


НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Булыка А. М. Намінацыйныя сродкі старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы ранняга перыяду

Русак В. П. Функцыянальнасць марфаналагічных з’яў словазмянення і словаўтварэння сучаснай беларускай мовы

Варановіч В. Л. Марфаналагічныя асаблівасці ўтварэння некаторых дзеясловаў незакончанага трывання з асістэмнай структурай

Мароз В. К. Беларуская літаратурная мова старажытнага перыяду ў летапісных помніках пісьменства

Курцова В. М. Оканне ў полацка-віцебскіх гаворках паўночна-ўсходняга дыялекту беларускай мовы

Кандраценя І. У., Кунцэвіч Л. П., Нікалаева В. М., Рычкова Л. В. Аб прынцыпах адбору і рэпрэзентацыі спецыяльнай лексікі ў тлумачальных тэрміналагічных слоўніках сучаснай беларускай мовы

Астапчук А. М. Параўнальныя канструкцыі ў апавяданнях Змітрака Бядулі і асаблівасці іх перакладу на рускую мовы

Бурак І. Л. Злучнікавыя стылістычныя фігуры ў беларускай мастацкай літаратуры

Лапцёнак А. М. Некаторыя асаблівасці дзеяслоўных словазлучэнняў з аб’ектнымі адносінамі ў мове «Нашай Нівы»

Плешкунова А. У. Моўныя прыёмы стварэння камічнага ў літаратурным творы (на матэрыяле ўстаўнога гумарыстычнага апавядання ў п’есе В. Дуніна-Марцінкевіча «Залёты»)

Ніканчук А. М. Беларуска-літоўскія калькі ў абшары балта-славянскага моўнага саюза (да крытэрыяў вызначэння)

Арцёмава В. А. Кантрастыўны аналіз як метад выяўлення нацыянальнай спецыфікі семантыкі беларускіх і англійскіх фразеалагізмаў з прасторавым значэннем

Рааго П. А. Да пытання семантычнага ўзгаднення суб’ектаў і дзеяслоўных прэдыкатаў

Лаўрыновіч Н. В. Полілексемныя найменні ў сістэме сучаснай беларускай заалагічнай тэрміналогіі

Мандзік В. А. Перадача цвёрдасці-мяккасці зычных перад [э] у запазычаных словах: праблемы арфаграфічнай і арфаэпічнай кадыфікацыі

Шахоўская С. У. Лексікаграфічная прэзентацыя анамастычнага фонду беларускай мовы


ЭТЫМАЛАГІЧНЫЯ НАТАТКІ

Бералоз (новыя версіі паходжання слова) (Г. А. Цыхун)

Мална (да праблемы адаптацыі арыенталізмаў у народнай мове) (М. У. Тарэлка)

Беларускае палескае ЮЦ ‘страўнік жывёлы’ (I. I. Лучыц-Федарэц)


КУЛЬТУРА МОВЫ

Формы роднага склону рэчыўных і зборных назоўнікаў (Н. А. Чабатар)


ХРОНІКА

Яўгенія Міхайлаўна Рамановіч (да 90-годдзя з дня нараджэння) (Т. М. Трухан)

Прэзентацыя міжнароднага двухтомнага даследавання «Brasławszczyzna: pamięć i współczesność» (I. У. Будзько)


РЭЦЭНЗІІ

Белорусский язык для стран СНГ: учебник / Н. Ю. Павловская [и др.]. — М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2012. — 454 с. (А. А. Лукашанец)

Białorutenistyka Białostocka. — Białystok, 2011. — Т. 3. — 511 с. (I. У. Ялынцава)


АНАТАЦЫІ НА РУСКАЙ МОВЕ ДА НАВУКОВЫХ ПУБЛІКАЦЫЙУДК 808.26-023

Б у л ы к а   А. М.   Намінацыйныя сродкі старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы ранняга перыяду // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

Статья посвящена характеристике лексического состава старобелорусского литературно-письменного языка XIV — начала XVI в. Рассмотрены исконно белорусские и заимствованные средства номинации, а также термины, введенные в белорусский словарь первопечатником Ф. Скориной.


УДК 808.26-55.01

Р у с а к   В. П.   Функцыянальнасць марфаналагічных з’яў словазмянення і словаўтварэння сучаснай беларускай мовы // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

Статья посвящена проблеме морфонологических изменений, которые отмечаются при словоизменении и словообразовании в новых заимствованиях современного белорусского литературного языка. Подробно анализируются факторы, влияющие на орфографическую адаптацию таких заимствований. Используются примеры из новых лексикографических источников белорусского языка.

Библиогр. — 7 назв.


УДК 811.161.3’366.587’373.611’373.612

В а р а н о в і ч   В. Л.   Марфаналагічныя асаблівасці ўтварэння некаторых дзеясловаў незакончанага трывання з асістэмнай структурай // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

В статье осуществлен анализ некоторых белорусских глаголов несовершенного вида, образованных от глаголов совершенного вида 1-го продуктивного (подкласс А) и 1-го непродуктивного классов с отклонениями от моделей, по образцу которых образуется подавляющее большинство дериватов данного разряда. Выявлены причины данных отклонений, а также связь последних с особенностями функционирования рассматриваемых глаголов в системе языка.

Библиогр. — 13 назв.


УДК 808.26.316.4:9

М а р о з   В. К.   Беларуская літаратурная мова старажытнага перыяду ў летапісных помніках пісьменства // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

В статье анализируется материал памятников белорусского летописания как источник изучения процессов становления норм белорусского литературного языка древнего периода. В списках ХV—ХVІ стст. I белорусского летописного свода отступления от традиционной орфографии предшествующего письменного периода в преобладающем своем большинстве носили целенаправленный характер и являлись итогом стремления летописцев к расширению тех показателей белорусской письменной традиции, которые приобретали устойчивость и оценивались как отличительные. По этой причине в языке летописей наблюдался достаточно активный выход на основные черты фонологической системы белорусского языка. Предметная область публикации — обобщенный подход к проблеме выработки и закрепления в языке летописей нормативных показателей на уровне орфографической нормы.

Библиогр. — 5 назв.


УДК 811.161.3’282(476.5)

К у р ц о в а   В. М.   Оканне ў полацка-віцебскіх гаворках паўночна-ўсходняга дыялекту беларускай мовы // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

Статья посвящена рассмотрению такого языкового явления, как оканье. Оканье было выявлено в полоцко-витебских говорах северо-восточного диалекта белорусского языка. Эти говоры традиционно характеризуются как говоры с диссимилятивным аканьем. Гласные неверхнего подьема в них реализуются как сосуществующие варианты [ь], [ы], [а], [у]. Произношение исконного *о как [о] прежними диалектологическими данными не подтверждалось. Отмечались лишь единичные случаи его употребления. Согласно новым материалам, в данных говорах оканье/ёканье наиболее полно представлено в конечном открытом слоге в безударном положении. Территориально оканье и ёканье противоставлены, т. е. они не образуют целостного компактного ареала. Особенности и характер этого типа заударного оканья позволяют рассматривать его как остаточное архаическое явление.

Библиогр. — 5 назв.


УДК 811.161.3’374.26:81

К а н д р а ц е н я   I. У.,   К у н ц э в і ч   Л. П.,   Н і к а л а е в а   В. М.,   Р ы ч к о в а   Л. В.   Аб прынцыпах адбору і рэпрэзентацыі спецыяльнай лексікі ў тлумачальных тэрміналагічных слоўніках сучаснай беларускай мовы // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

В статье обобщаются результаты анализа принципов подачи специальной лексики в современных толковых терминологических словарях белорусского языка. Представлена оригинальная концепция лингвистической базы данных (ЛБД) референтного типа.

Библиогр. — 13 назв.


УДК 811.161.3’255=161.1

А с т а п ч у к   А. М.   Параўнальныя канструкцыі ў апавяданнях Змітрака Бядулі і асаблівасці іх перакладу на рускую мову // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

В статье рассматриваются сравнительные конструкции как характерный для прозы Змитрака Бядули вид тропа. Обращается внимание на то, что при переводе на русский язык важно сохранить их художественную выразительность, эмоциональную насыщенность. Некоторые авторские сравнения не находят отражения в русском тексте (не переводятся); иные терпят переводческие трансформации, ведущие к искажению образного и содержательного наполнения оригинала.

Библиогр. — 5 назв.


УДК 808.26-56

Б у р а к   І. Л.   Злучнікавыя стылістычныя фігуры ў беларускай мастацкай літаратуры // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

В статье рассматриваются стилистические фигуры, которые используются в поэтических и прозаических произведениях белорусской художественной литературы. Наиболее активно употребляются зевгма, градация, параллелизм, сравнение, антитеза, парцелляция, присоединение, полисиндетон, тавтология. Некоторые из них организуются только с помощью союзов (зевгма, градация, полисиндетон), другие — как с помощью союзов, так и бессоюзным способом. Использование союзов позволяет более точно передать семантико-стилистические отношения между объединенными компонентами, а также повышает экспрессивность высказывания.


УДК 811.161.3’367.4

Л а п ц ё н а к   А. М.   Некаторыя асаблівасці дзеяслоўных словазлучэнняў з аб’ектнымі адносінамі ў мове «Нашай Нівы» // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

В статье анализируются особенности употребления в газете «Наша Нива» глагольно-именных словосочетаний, выражающих объектные отношения. Особое внимание уделяется сочетаниям, которые имеют семантико-синтаксические расхождения с современными нормативными конструкциями в белорусском литературном языке.

Библиогр. — 16 назв.


УДК 821.161.3.09-2

П л е ш к у н о в а   А. У.   Моўныя прыёмы стварэння камічнага ў літаратурным творы (на матэрыяле ўстаўнога гумарыстычнага апавядання ў п’есе В. Дуніна-Марцінкевіча «Залёты») // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

В статье предлагается унифицированный критерий для классификации комических приемов — расширение валентности (сочетаемости) языковых средств на разных уровнях. С помощью предложенной классификации осуществляется систематизация и подробный анализ комических приемов во вставном юмористическом рассказе в пьесе В. Дунина-Мартинкевича «Залёты». Отмечается народный характер комических средств в произведении, выявляются особенности их употребления. Проведенный анализ приемов создания комического дает основания утверждать, что предложенная классификация будет полезной для литературоведческого анализа произведения литературы любой эпохи и любого стиля.

Библиогр. 6 назв.


УДК 811.161.3’373.45+811.172’373.45

Н і к а н ч у к   А. М.   Беларуска-літоўскія калькі ў абшары балтыйска-славянскага моўнага саюза (да крытэрыяў вызначэння) // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

Статья посвящена проблематике балтийско-славянского языкового союза и вычленения в нем белорусско-литовского пограничья как центра периферийных инноваций. Обосновывается, с привлечением соответствующей языковой фактографии, что в качестве основных критериев для определения белорусско-литовских калек могут выступать лингвогеографический, семантический, этимологический, словообразовательный, морфологический и историко-этнографический.

Библиогр. — 16 назв.


УДК 811.161.3’373.72

А р ц ё м а в а   В. А.   Кантрастыўны аналіз як метад выяўлення нацыянальнай спецыфікі семантыкі беларускіх і англійскіх фразеалагізмаў з прасторавым значэннем // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

Статья демонстрирует методику контрастивного анализа белорусских и английских фразеологизмов с пространственным значением. Она позволяет не только выявить типы межъязыковой фразеологической эквивалентности и представить их в числовом выражении, но также обнаружить общие и национально-специфические характеристики репрезентации категории пространства в белорусской и английской фразеосистемах.

Библиогр. — 9 назв.


УДК 811.161.3’37

Р а а г о   П. А.   Да пытання семантычнага ўзгаднення суб’ектаў і дзеяслоўных прэдыкатаў // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

В статье затронуты некоторые спорные вопросы, касающиеся характера семантического согласования субъектов и глагольных предикатов, а также семантической структуры глаголов. В частности, рассмотрен принцип «опосредованного семантического согласования» глагольных предикатов и субъектов. Отдельное внимание уделено вопросу включения предметных сем субъекта в семную структуру глагола.

Библиогр. — 14 назв.


УДК 801.3

Л а ў р ы н о в і ч   Н. В.   Полілексемныя найменні ў сістэме сучаснай беларускай заалагічнай тэрміналогіі // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

В статье рассматривается специфика полилексемных наименований в системе современной белорусской зоологической терминологии. Данные единицы терминологии в сравнении с общелитературными словосочетаниями имеют определенные отличительные черты как со стороны своей семантики, так и со стороны своей структуры. При анализе простых и сложных зоологических терминов словосочетаний, в зависимости от лексико-семантических свойств структурных компонентов, входящих в их состав и с учетом синтаксической структуры, выделяются семантические разновидности полилексемных терминов и модели линейной и нелинейной структуры.

Библиогр. — 11 назв.


УДК 811.161.3’35

М а н д з і к   В. А.   Перадача цвёрдасці-мяккасці зычных перад [э] у запазычаных словах: праблемы арфаграфічнай і арфаэпічнай кадыфікацыі // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

Статья посвящена проблеме орфографической и орфоэпической кодификации заимствованных слов, в которых встречаются сочетания твердых и мягких согласных с гласным [э]. Подробно анализируются факторы, влияющие на фонетическую и орфографическую адаптацию таких заимствований в белорусском языке. Широко используются примеры произношения дикторов и корреспондентов белорусского радио и телевидения, а также актеров национального театра.

Библиогр. — 6 назв.


УДК 81’373.2:811.161.3

Ш а х о ў с к а я   С. У.   Лексікаграфічная прэзентацыя анамастычнага фонду беларускай мовы // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 68.

В статье определяется степень представленности разных типов онимов в белорусских ономастических словарях. Топонимы рассматриваются в проекции на территориально-административное деление Беларуси, антропонимы — в зависимости от наличия словарей, в которых отображен тот или иной тип этих ономастических единиц. Систематизированы основные отечественные словари в сфере ономастики. Очерчены перспективы дальнейшего развития национальной ономастической лексикографии.

Библиогр. — 64 назв.


Кандыдат філалагічных навук, былы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Навуковыя інтарэсы: лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, дыялекталогія.

Дадаць каментар