LinguaВыйшаў з друку чарговы, 71-ы выпуск часопіса «Беларуская лінгвістыка». Ніжэй прыводзім яго змест, а таксама анатацыі на рускай мове да навуковых публікацый. Выданне ўключае артыкулы айчынных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства, а таксама матэрыялы хронікі, нататкі па культуры мовы, рэцэнзію. Выходзіць часопіс двойчы на год.

НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Ялынцава І. У. Каларатывы як адзінкі супастаўляльнага даследавання словаўтваральных сістэм блізкароднасных моў

Нікалаева В. М. Да пытання аб кантрастыўным даследаванні лексічных сістэм рускай і беларускай моў

Лаўрыновіч Н. В. Тэрмін і агульнаўжывальнае слова (на матэрыяле сучасных беларускіх заалагічных тэрмінаў)

Чайка Н. У. Поліпрэдыкатыўны тып канструкцый з эліпсісам дзеяслова

Сяргеева А. М. Асаблівасці перакладу твораў Максіма Гарэцкага на рускую мову

Арцёмава В. А. Вербалізацыя канцэпту перамяшчэння ў беларускай і англійскай фразеалогіі

Чагайда Ю. М. Кагнітыўны план «герой—здраднік» як сістэмная змястоўная характарыстыка героя мастацкага тэксту (на матэрыяле аповесці В. Быкава «Жураўліны крык»)

Шклярык В. А. Тэрміны пасечнага земляробства ў мікратапаніміі Усходняга Палесся

Пятрова Н. Я. З гісторыі будаўнічай тэрміналогіі

Верамяюк Г. А. Структурная арганізацыя семантычнага поля «Асабовыя жаночыя намінацыі» ў беларускай і рускай мовах

Хвіланчук Ю. Л. Транзітыўныя і лакатыўныя сінтаксічныя канструкцыі ў гаворках паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча

Сідарэнка Ю. Ю. Лексічныя сродкі ўздзеяння ў беларускай рэвалюцыйнай публіцыстыцы (на матэрыяле «Мужыцкай праўды»)

Богуш С. Я. Беларуская справаводчая тэрміналогія 1930-х гадоў: спецыфіка развіцця і функцыянавання

Маюк А. П. Функцыянальна-семантычныя характарыстыкі дакладнай колькасці у беларускай і англійскай парэміялогіях: адзін, два, тры


КУЛЬТУРА МОВЫ

Асаблівасці дзеяслоўнага кіравання ў канструкцыях з адмоўем не (Т. Я. Шэмет)


ХРОНІКА

XV Міжнародны з’езд славістаў (С. Л. Гаранін)

Выступленне Старшыні Міжнароднага і Беларускага камітэтаў славістаў, члена-карэспандэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі А. А. Лукашанца пры адкрыцці XV Міжнароднага з’езда славістаў

Выступленне Старшыні Міжнароднага і Беларускага камітэтаў славістаў, члена-карэспандэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі А. А. Лукашанца пры закрыцці XV Міжнароднага з’езда славістаў

Даследчыцкая практыка беларуска-польскага навуковага супрацоўніцтва: патэнцыял дыялогу (Н. А. Снігірова)

Іван Iванавіч Лучыц-Федарэц (да 75-годдзя з дня нараджэння) (А. У. Ушакевіч)


РЭЦЭНЗІІ

С. У. Шахоўская. Беларуская анамастычная лексікаграфія: фарміраванне, сучасны стан, вектары развіцця. — Мінск: Красная звезда, 2012. — 258 с. (В. А. Шклярык)


АНАТАЦЫІ НА РУСКАЙ МОВЕ ДА НАВУКОВЫХ ПУБЛІКАЦЫЙ


УДК 808.26—541+808.2—541

Я л ы н ц а в а   I. У.   Каларатывы як адзінкі супастаўляльнага даследавання словаўтваральных сістэм блізкароднасных моў // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

В статье рассматривается образование префиксальных, префиксально-суффиксальных, префиксально-нульсуффиксальных и префиксально-постфиксальных колоративов в русском и белорусском литературных языках на современном этапе их функционирования. Способы словообразования, словообразовательные форманты, также мотивирующие основы, посредством которых образуются колоративы таких грамматических разрядов, как глагол, существительное и наречие в близкородственных языках, практически идентичны. Некоторые отличия наблюдаются в несоответствии словообразовательных средств при образовании русских и белорусских префиксальных колоративов, мотивирующих основ при образовании префиксально-суффиксальных и префиксально-нульсуффиксальных цветообозначений в сопоставляемых языках. В отечественной лингвистике колоративы в таком аспекте до этого времени не исследовались.

Библиогр. — 2 назв.


УДК 8137311

Н і к а л а е в а   В. М.   Да пытання аб кантрастыўным даследаванні лексічных сістэм рускай і беларускай моў // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

В статье рассматривается вопрос возможности и необходимости системного сопоставительного (контрастивного) анализа русского и белорусского языков на лексическом уровне. Обосновывается релевантность полевого подхода к изучению лексико-семантических систем двух близкородственных языков в сопоставительном плане. Формулируются основная цель и задачи такого исследования.

Библиогр. — 24 назв.


УДК 801.3

Л а ў р ы н о в і ч   Н. В.   Тэрмін і агульнаўжывальнае слова (на матэрыяле сучасных беларускіх заалагічных тэрмінаў) // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

В статье рассматриваются специфика термина как номинативной единицы языка и особенности его функционирования в речи. Сопоставление признаков термина и общеупотребительного слова позволяют дифференцированно подходить к определению понятий «термин» и «нетермин».

Библиогр. — 14 назв.


УДК 80826-56

Ч а й к а   Н. У.   Поліпрэдыкатыўны тып канструкцый з эліпсісам дзеяслова // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

В статье анализируется синтаксическая структура конструкций с эллипсисом глагола. Дается классификация конструкций с эллипсисом глагола на основе компенсаторного признака — параметра структурной типологии. Представлена система компенсаторных компонентов — синтаксических связей и отношений, что выступают системообразующими и классификационными при создании типологии структурной организации конструкций с эллипсисом глагола. Исследуются языковые механизмы, которые регулируют функционирование конструкций с эллипсисом глагола.


УДК 811.161.3255.2 = 161.1+821.161.3.09(092) Гарэцкі

С я р г е е в а   А. М.   Асаблівасці перакладу твораў Максіма Гарэцкага на рускую мову // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

В статье анализируются особенности переводов произведений Максима Горецкого на русский язык. Переводческие трансформации часто носят субъективный характер и неадекватно отражают степень эмоциональной насыщенности авторского текста, разрушают образную систему оригинала.

Библиогр. — 2 назв.


УДК 811.161.3373.2+811.111373.2

А р ц ё м а в а   В. А.   Вербалізацыя канцэпту перамяшчэння ў беларускай і англійскай фразеалогіі // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

В статье анализируются белорусские и английские фразеологизмы со значением ‘перемещение’, выявляются универсальные характеристики и национально-специфические особенности его фразеологической репрезентации в белорусском и английском языках.

Библиогр. — 11 назв.


УДК 811.161.3-26:821.161.3.09 Быкаў

Ч а г а й д а   Ю. М.   Кагнітыўны план «герой—здраднік» як сістэмная змястоўная характарыстыка героя мастацкага тэксту (на матэрыяле аповесці В. Быкава «Жураўліны крык») // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

Статья посвящена исследованию системных содержательных характеристик персонажа, которые мотивируют наличие или отсутствие у героя художественного текста определенных поведенческих качеств. Рассматривается когнитивный план «герой — предатель» на материале повести В. Быкава «Жураўліны крык», выделение которого позволяет выявить в художественном произведении языковые феномены, которые задают содержание ономасиологического портрета персонажа.

Библиогр. — 6 назв.


УДК 811.161.3373:391

Ш к л я р ы к   В. А.   Тэрміны пасечнага земляробства ў мікратапаніміі Усходняга Палесся // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

В статье рассматриваются названия разработанных под угодья лесных участков, употребляющиеся в пределах Восточного Полесья и нашедшие отображение в местных наименованиях мелких географических объектов. Оцениваются степень известности и территория распространения как самих терминов подсечного земледелия, так и соотносящихся с ними микротопонимов.

Библиогр. — 30 назв.


УДК 808.26-3(043.3)

П я т р о в а   Н. Я.   З гісторыі будаўнічай тэрміналогіі // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

Статья посвящена истории белорусской строительной терминологии. Рассматривается происхождение отдельных терминов данной отрасли. Особое внимание уделяется формированию белорусской строительной терминологии в 20—30-е гг. XX в. В частности, рассмотрены материалы словаря «Тэхнічная тэрміналёгія» (1932).

Библиогр. — 11 назв.


УДК 811.161.337+811.161.1’37

В е р а м я ю к   Г. А.   Структурная арганізацыя семантычнага поля «Асабовыя жаночыя намінацыі» ў беларускай і рускай мовах // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

В статье рассматривается семантическое поле личных женских номинаций в современных белорусском и русском языках. На основе сопоставительного анализа фемининативов, выбранных из ТСБМ и СРЯ, устанавливается структура данного семантического поля в сопоставляемых языках, выявляются парадигматические связи между языковыми единицами этих полей. Предметная область публикации — сопоставительный аспект решения проблемы структуры семантического поля «Личные женские номинации» в изучаемых языках.

Библиогр. — 18 назв.


УДК 811.161.3282.2(476-04)+811.161.3367

Х в і л а н ч у к   Ю. Л.   Транзітыўныя і лакатыўныя сінтаксічныя канструкцыі ў гаворках паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

В статье рассмотрены особенности употребления локативных и транзитивных конструкций типа ісці па лесе, расці па лугах и их эквивалентов в говорах северо-западной Беларуси и ее пограничья. Проанализированы отношения, частные значения словосочетаний подобного типа, территория их распространения. Описана история развития таких синтаксических единиц в других славянских языках.

Библиогр. — 21 назв.


УДК 811.161.3373

С і д а р э н к а   Ю. Ю.   Лексічныя сродкі ўздзеяння ў беларускай рэвалюцыйнай публіцыстыцы (на матэрыяле «Мужыцкай праўды») // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

Статья посвящена анализу лексических средств воздействия в белорусской революционной публицистике. На основе лингвостратегического анализа лексических средств воздействия «Мужицкой правды» делаются выводы: язык газеты простой, понятный для крестьянина; текст «Мужицкой правды» характеризуется наличием большого количества номинаций с отрицательной и положительной коннотацией; проанализированные тексты содержат небольшое количество тропов; насыщенность текста лексическими средствами постепенно меняется и так или иначе увеличивается.

Библиогр. — 8 назв.


УДК 811.161.3

Б о г у ш   С. Я.   Беларуская справаводчая тэрміналогія 1930-х гадоў: спецыфіка развіцця і функцыянавання // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

В статье на материале специальных пособий анализируются некоторые особенности развития и функционирования белорусской делопроизводственной терминологии 1930-х гг. Поскольку в этот период произошли значительные изменения в государственной языковой политике, они отразились и на процессе формирования специальной лексики белорусского языка. На основании анализа языкового материала пособий констатируется, что в 1930-е гг. существовала довольно развитая система белорусской делопроизводственной терминологии, однако процесс ее дальнейшей разработки во многом определялся экстралингвистическими факторами.

Библиогр. — 11 назв.


УДК (811.111 + 811.161.3)’44

М а ю к   А. П.   Функцыянальна-семантычныя характарыстыкі дакладнай колькасці у беларускай і англійскай парэміялогіях: адзін, два, тры // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 71.

Статья посвящена контрастивному исследованию семантической реализации точного количества один, два, три, а также анализу функциональных свойств оппозиций один — два, один — три, два — три, один — два — три в белорусском и английском паремиологических фондах. Выявляются типологически общие черты восприятия количества, а на их фоне — национально-специфические особенности, которые подчеркивают уникальность количественных представлений каждого этноса.

Библиогр. — 14 назв.


Папярэднія выпускі часопіса «Беларуская лінгвістыка»: 65 (тэксты), 66 (тэксты), 67 (змест / тэксты), 68 (змест), 69 (змест), 70 (змест).

Вадзім Шклярык

Кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Навуковыя інтарэсы: лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, дыялекталогія.

Дадаць каментар