LinguaПабачыў свет чарговы, 72-і выпуск часопіса «Беларуская лінгвістыка». Ніжэй прыводзім яго змест, а таксама анатацыі на рускай мове да змешчаных у выданні навуковых публікацый. Выпуск уключае артыкулы айчынных і замежных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства, матэрыялы хронікі, нататкі па культуры мовы і этымалогіі, рэцэнзіі на айчынныя і замежныя навуковыя выданні. Выходзіць часопіс двойчы на год.

НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Булыка А. М. Запазычанні як словаўтваральная база ў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове

Янковяк М. (Польшча). Беларускія запазычанні ў латышскай мове і латгальскіх гаворках

Нікалаева В. М. Лексіка-семантычныя палі гучання ў рускай і беларускай мовах: супастаўляльны аспект

Бурак І. Л. Канкрэтызацыя супраціўнага значэння мнагазначных злучальных злучнікаў у сучаснай беларускай мове

Снігірова Н. А. Адрознівальныя ізаглосы беларуска-польскай арэальнай супольнасці: да пытання аб найменнях трыпутніка ў паўночна-ўсходніх гаворках польскай мовы

Лапцёнак А. М. Да праблемы выдзялення словаўтваральных варыянтаў: лексікаграфічны падыход

Якушава А. М. Дзеепрыметнікавыя словазлучэнні ў мове мастацкай літаратуры (на матэрыяле твораў I. Шамякіна)

Новікава Л. П. Тэарэтычныя асновы і методыка даследавання вуснага публічнага маўлення ва ўмовах білінгвізму

Селібірава Л. У. Унікальныя марфемы: паняцце, статус, тыпы

Марозава А. А. Лексічная варыянтнасць як тып моўнага вар’іравання ў сучаснай беларускай мове

Пятрова Н. Я. Ключавыя словы ў ідыялекце Міхася Зарэцкага

Барысенка В. Я. Метафара ў паэтычным дыскурсе Людмілы Рублеўскай


ЭТЫМАЛАГІЧНЫЯ НАТАТКІ

Гузлы ‘чары’ (з беларускіх адпаведнікаў славянскім архаізмам) (Г. А. Цыхун)


КУЛЬТУРА МОВЫ

Вызначэнне злучнікаў з далучальным значэннем у сучаснай беларускай мове (І. Л. Бурак)

Формы множнага ліку назоўнікаў з суфіксам -анін (-янін) (Н. А. Чабатар)


ХРОНІКА

Любоў Пятроўна Кунцэвіч (да 60-годдзя з дня нараджэння) (Т. М. Трухан)

II Навуковыя чытанні, прысвечаныя Віктару Уладзіміравічу Мартынаву (П. А. Рааго)


РЭЦЭНЗІІ

Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны: у 2 ч. / Л. I. Злобін (рэд.) [і інш.]. — Віцебск: ВДУ імя П. М. Машэрава, 2012. — Ч. I. — 303 с. (Л. П. Кунцэвіч)

Agnieszka Goral. Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim. — Lublin: Wyd-wo UMCS, 2013. — 198 s. (I. У. Ялынцава)

Kulwicka-Kamińska J. Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji tranlatorycznej. — Toruń: Wyd-wo naukowe Uniwersitetu Mikołaja Kopernika, 2013. — 357 s. (М. У. Тарэлка)

Ляшук В. М. Развіццё лексічных сродкаў беларускай паэзіі. — Мінск: БелІСА, 2012. — 304 с. (А. В. Губкіна)


АНАТАЦЫІ НА РУСКАЙ МОВЕ ДА НАВУКОВЫХ ПУБЛІКАЦЫЙ


УДК 808.26.023

Б у л ы к а   А. М.  Запазычанні як словаўтваральная база ў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

Статья посвящена исследованию словообразовательных процессов на базе заимствованной лексики в старобелорусском литературно-письменном языке.


УДК 811.174’282’373.45=161.3

Я н к о в я к   М.  Беларускія запазычанні ў латышскай мове і латгальскіх гаворках // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

В статье рассматривается белорусская лексика, заимствованная латышским литературным и диалектным языком. Особое внимание обращается на лексические средства, зафиксированные в приграничных с Беларусью латгальских говорах. Отмечается, что исследователю для установления статуса иноязычности лексемы недостаточно обращать внимание на ее этимологию, важно учитывать также ареал локализации и специфику фонетического облика слова.

Библиогр. — 22 назв.


УДК 811.161.1’373—115+811.161.3’373—115

Н і к а л а е в а   В. М.  Лексіка-семантычныя палі гучання ў рускай і беларускай мовах: супастаўляльны аспект // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

В статье обосновывается возможность выделения в лексико-семантических системах русского и белорусского языков упорядоченных множеств — лексико-семантических полей звучания, дается их краткая характеристика, отмечается плодотворность сопоставительного / контрастивного анализа обозначенных полей.

Библиогр. — 14 назв.


УДК 811.161.3’367.634

Б у р а к   I. Л.  Канкрэтызацыя супраціўнага значэння мнагазначных злучальных злучнікаў у сучаснай беларускай мове // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

В статье рассматриваются семантические конкретизаторы противительного значения многозначных сочинительных союзов i, а, але, ды — частицы, модальные слова, наречия, сочетания слов, которые позволяют с максимальной точностью оформить разные оттенки противительных отношений (полного, ограничительного и заместительного противопоставления) и отношений несоответствия. Некоторые конкретизаторы употребляются со всеми многозначными сочинительными союзами (толькі, усё, усё ж, усё-такі, усё ж такі), подавляющее большинство конкретизаторов — с некоторыми союзами (наадварот, затое, тым не менш, між тым и др.). Это определяется семантикой самих союзов, которая предопределяет возможность их сочетания с определенными частицами, модальными словами, наречиями, сочетаниями слов.


УДК 811.162.1’282(438)(043.3)

С н і г і р о в а   Н. А.  Адрознівальныя ізаглосы беларуска-польскай арэальнай супольнасці: да пытання аб найменнях трыпутніка ў паўночна-ўсходніх гаворках польскай мовы // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

Статья посвящена исследованию так называемых эксклюзивных изоглосс белорусско-польской ареальной общности. Предметом изучения являются диалектные названия подорожника skouojžak, skouojža, skouojźak, отмеченные в северо-восточной части Польши. Сопоставительный анализ ареально-типологических, лингво-географических, структурно-семантических и этимологических данных позволяет установить происхождение и причины появления инноваций.

Библиогр. — 24 назв.


УДК 81’373.424

Л а п ц ё н а к   А. М.  Да праблемы выдзялення словаўтваральных варыянтаў: лексікаграфічны падыход // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

Статья посвящена дискуссионному вопросу выделения словообразовательных вариантов в белорусском языке. На основе широкого анализа научной литературы подтверждается мнение о неправомерности выделения данных вариантов среди других типов вариантов с позиций лексикографии. Отдельно рассмотрен вопрос фиксации таких лексических единиц в толковом словаре белорусского языка.

Библиогр. — 28 назв.


УДК 811.161.3’367.625.43+811.161.3—26:821.161.3.09(092) Шамякін

Я к у ш а в а   А. М.  Дзеепрыметнікавыя словазлучэнні ў мове мастацкай літаратуры (на матэрыяле твораў І. Шамякіна) // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

Объектом данного исследования выступают причастные словосочетания, структура и роль которых в тексте рассматриваются на материале произведений Ивана Шамякина.

Библиогр. — 2 назв.


УДК 811.161.1’271

Н о в і к а в а   Л. П.  Тэарэтычныя асновы і методыка даследавання вуснага публічнага маўлення ва ўмовах білінгвізму // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

В статье представлены теоретические основания и методика нормативного исследования русской устной публичной речи в условиях билингвизма (г. (Витебск). Проанализированы различные мнения ученых по вопросу о лингвистической сущности устной публичной речи, характере ее нормативности, а также по проблеме регионального варьирования русской речи в Беларуси. Автором обоснован подход, принятый при анализе материала исследования, приведены некоторые полученные результаты.

Библиогр. — 18 назв.


УДК 811.161.3

С е л і б і р а в а   Л. У.  Унікальныя марфемы: паняцце, статус, тыпы // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

Статья посвящена определению понятия «уникальная морфема», ее статуса и особенностей, места в белорусском словообразовании. Рассматриваются принципы выделения морфем, существующие в лингвистической литературе, представлены разные взгляды ученых на наличие в словах унификсов. Особое внимание уделяется видам уникальных морфем в системе современного белорусского словообразования.

Библиогр. — 10 назв.


УДК 811.161.3

М а р о з а в а   А. А.  Лексічная варыянтнасць як тып моўнага вар’іравання ў сучаснай беларускай мове // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

Статья посвящена описанию вариантности как языкового явления и ее проявления на каждом из уровней языковой структуры. Рассматриваются вопросы возникновения вариантов в языке, их классификации, установления предела варьирования. На материале современного белорусского языка осуществлена попытка выделения лексической вариантности как отдельного типа варьирования, ее типологической характеристики и принципов размежевания собственно лексических вариантов с дублетами и синонимами.

Библиогр. — 20 назв.


УДК 811.161.3’42(043.3)+821.161.3.09(092)(043.3)

П я т р о в а   Н. Я.  Ключавыя словы ў ідыялекце Міхася Зарэцкага // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

В статье рассматривается понятие «ключевое слово». Анализируется роль ключевых слов жизнь, смерть в идиолекте М. Зарецкого. Данные лексемы рассматриваются как носители субъективных, индивидуально-авторских смыслов и ассоциаций. Устанавливаются приоритеты писателя в развитии дополнительных коннотаций при использовании ключевых слов.

Библиогр. — 8 назв.


УДК 811.161.3’38

Б а р ы с е н к а   В. Я.  Метафара ў паэтычным дыскурсе Людмілы Рублеўскай // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 72.

В статье проводится структурно-семантический анализ метафор в поэтическом дискурсе белорусской поэтессы Людмилы Рублевской, характеризуются способы создания метафор, особенности включения тропов в структуру текста. Рассматриваются метафоры и их функции в создании образной системы произведений автора. Результаты исследования могут использоваться при решении различных вопросов по лингвистике текста и лексикографии. Даже этот ограниченный материал, рассмотренный в статье, показывает безграничные возможности белорусского литературного языка.

Библиогр. — 6 назв.


Папярэднія выпускі часопіса «Беларуская лінгвістыка»: 65 (тэксты), 66 (тэксты), 67 (змест / тэксты), 68 (змест), 69 (змест), 70 (змест), 71 (змест).

Вадзім Шклярык

Кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Навуковыя інтарэсы: лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, дыялекталогія.

Дадаць каментар