LinguaПабачыў свет чарговы, 69-ы выпуск часопіса «Беларуская лінгвістыка». Ніжэй прыводзім яго змест, а таксама анатацыі на рускай мове да навуковых публікацый выпуска. Выданне ўключае артыкулы айчынных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства, а таксама матэрыялы хронікі, нататкі па культуры мовы і этымалогіі, рэцэнзіі. Выходзіць часопіс двойчы на год.

НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Рычкова Л. В., Чэпікава I. А., Багдзевіч А. I. Прынцыпы адлюстравання спецыяльных лексічных адзінак у спецыялізаванай базе даных (на матэрыяле тлумачальных слоўнікаў беларускай мовы)

Курцова В. М. Оканне ў полацка-віцебскіх гаворках паўночна-ўсходняга дыялекту беларускай мовы (працяг)

Кандраценя I. У. Імёны дзеяння ў рускай i беларускай мовах: словаўтваральны аспект

Ялынцава I. У. Дэрывацыйны патэнцыял суфіксацыі як спосабу ўтварэння pycкix i беларускіх каларатываў

Шэмет Т. Я. Выхадны vs выходны: традыцыя vs інавацыя

Снігірова Н. А. Назоўнікавыя ўтварэнні з фармантамі -іста / -ыста, -істы / -ысты ў беларускай i польскай мовах

Кугейка Т. П. Крытэрыі размежавання з’яў аманіміі i полісемii словаўтваральных фармантаў

Маракуліна Т. М. Структурная арганізацыя прэдыкатыўнага цэнтра безасабовых сказаў у тэкстах газеты «Наша Ніва»

Чагайда Ю. М. Кагнітыўны план «свой — чужы» як сістэмная змястоўная характарыстыка персанажа (на матэрыяле аповесці В. Быкава «Жураўліны крык»)

Мандзік В. А. Асаблівасці рэалізацыі знешняга i ўнутранага сандхі ў падрыхтаваным i спантанным маўленні

Ваўчок А. А. ЛСГ «Паветраная прастора» ў сучаснай беларускай перыёдыцы

Таўгень Н. М. Лексіка-семантычнае поле «Культура» ў філасофскім тэксце I. Абдзіраловіча (на матэрыяле эсэ «Адвечным шляхам»)

Чарнякевіч М. К. Крыніцы вывучэння сістэмы рэлігійнай лексікі ў сучаснай беларускай мове

Apxiпава Н. К. Словаўтваральная катэгорыя ‘назвы асобы паводле прадметнай прыметы’ (адсубстантыўныя назвы асобы ў сучаснай беларускай мове)

Падаляка Г. М. Прырода асемантычных i дэсемантызаваных элементаў у структуры наменклатурнага наймення (на прыкладзе наменклатуры лекавых сродкаў)

Лапіцкая I. А. Асіміляцыя беларускай мовай нямецкіх націскных галосных у запазычаных словах

Пань Юйцынь. Семантычная неалагізацыя ў рускай i кітайскай мовах канца XX — пачатку XXI ст.


ЭТЫМАЛАГІЧНЫЯ HATATКІ

Бел. хáбаль (А. М. Ушакевіч)


КУЛЬТУРА МОВЫ

Формы роднага склону абстрактных назоўнікаў (Н. А. Чабатар)


XPOHІКA

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь i цюркска-ісламскі свет» (М. П. Антропаў)

Мінскае пасяджэнне Міжнароднага камітэта славістаў (П. А. Рааго)


РЭЦЭНЗІІ

Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 4. Сельское хозяйство. — Братислава, 2012. — 266 с. (Л. П. Кунцэвіч)

В. П. Русак. Марфаналогія словазмянення i словаўтварэння сучаснай беларускай мовы (Мінск: Беларус. навука, 2012. — 429 с.) (Н. В. Паляшчук)


АНАТАЦЫІ НА РУСКАЙ МОВЕ ДА НАВУКОВЫХ ПУБЛІКАЦЫЙ


УДК 81374.3:811.161.3

Р ы ч к о в а   Л. В.,   Ч э п i к а в а   I. А.,   Б а г д з е в і ч   А. I.   Прынцыпы адлюстравання спецыяльных лексічных адзінак у спецыялізаванай базе даных (на матэрыяле тлумачальных слоўнікаў беларускай мовы) // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

В статье обоснована актуальность задачи представления специальной лексики в общефилологических толковых словарях белорусского языка. Проведен анализ специальной лексики, включенной в толковые словари белорусского языка, выявлены направления, требующие доработки, связанные с формированием базы словаря, структуры словарных статей, системы помет. Описаны принципы формирования специализированной лингвистической базы данных, построенной на материале академических «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» (1977—1984) и «Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы» (1996). Впервые определено, что отражение специальной лексики в общеупотребительных словарях должно быть связано не только с полезными социальными знаниями, закрепленными в социально-полезной терминологии, но и с лингвокогнитивными потребностями личности.

Библиогр. — 12 назв.


УДК 811.161.3282(476.5)

К у р ц о в а   В. М.   Оканне ў полацка-віцебскіх гаворках паўночна-ўсходняга дыялекту беларускай мовы (працяг) // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

Статья посвящена рассмотрению такого языкового явления, как оканье. Оканье было выявлено в полоцко-витебских говорах северо-восточного диалекта белорусского языка. Эти говоры традиционно характеризуются как говоры с диссимилятивным аканьем. Гласные неверхнего подъема в них реализуются как сосуществующие варианты [ъ], [ы], [а], [у]. Произношение исконного *о как [о] прежними диалектологическими данными не подтверждалось. Отмечались лишь единичные случаи его употребления. Согласно новым материалам, в данных говорах оканье / ёканье наиболее полно представлено в конечном открытом слоге в безударном положении. Территориально оканье и ёканье противопоставлены, т. е. они не образуют целостного компактного ареала. Особенности и характер этого типа заударного оканья позволяют рассматривать его как остаточное архаическое явление.

Библиогр. — 24 назв.


УДК 801.541.42+811.161.3541.42

К а н д р а ц е н я   I. У.   Імёны дзеяння ў рускай i беларускай мовах: словаўтваральны аспект // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

В статье рассматриваются сходства и различия в системе образования имен действия в русском и белорусском языках. Проводится сопоставительный анализ мотивирующих основ, словообразовательных средств, условий функционирования наименований действия в близкородственных языках, а также сравнивается степень продуктивности типов существительных.

Библиогр. — 4 назв.


УДК 808.26-541+808.2-541

Я л ы н ц а в а   I. У.   Дэрывацыйны патэнцыял суфіксацыі як спосабу ўтварэння pycкix i беларускіх каларатываў // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

В статье рассматривается деривационный потенциал суффиксального способа образования колоративов в белорусском и русском литературных языках на современном этапе их функционирования. Выявлены идентичные суффиксы, посредством которых образуются колоративы таких грамматических разрядов, как существительное, прилагательное, глагол и наречие, а также отмечены случаи несовпадений словообразовательных формантов, участвующих в образовании лексем данного типа. В отечественном языкознании колоративы в таком аспекте до этого времени не исследовались.

Библиогр. — 2 назв.


УДК 811.161.3342.8

Ш э м е т   Т. Я.   Выхадны vs выходны: традыцыя vs інавацыя // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

В статье исследуются акцентологические варианты прилагательного выхадны / выходны, конкурирующие в современном белорусском языке, анализируются лингвистические и экстралингвистические факторы, которые оказывают влияние на формирование тенденции словоупотребления.

Библиогр. — 16 назв.


УДК 811.162.1282(438)(043.3)

С н і г і р о в а   Н. А.   Назоўнікавыя ўтварэнні з фармантамі іста / -ыста, -істы / -ысты ў беларускай i польскай мовах // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

В статье рассматриваются именные образования с формантами -ista / -ysta, -isty / -ysty, составляющие особый пласт лексики в белорусском и польском языках. Анализ материала позволяет выяснить разную степень интенсивности, с которой развивались именные образования с формантами -ista / -ysta, -isty / -ysty в каждом из языков, а также установить причины, вызвавшие изменения словообразовательного и семантического характера с участием названных формантов.

Библиогр. — 45 назв.


УДК 811.161.3373.611

К у г е й к а   Т. П.   Крытэрыі размежавання зяў аманіміі i полісемii словаўтваральных фармантаў // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

В статье рассматривается семантический критерий, который основывается на степени абстрагированности и уровне выделения словообразовательного значения, возможности или невозможности его предсказуемого возобновления, наличии или отсутствии дополнительных компонентов значения и собственного формального выражения словообразовательного значения, а также грамматический критерий, релевантными для которого являются частеречная принадлежность и соответствие производных определенному лексико-грамматическому разряду.

Библиогр. — 14 назв.


УДК 811.161.3374 Наша Hiвa

М а р а к у л і н а   Т. М.   Структурная арганізацыя прэдыкатыўнага цэнтра безасабовых сказаў у тэкстах газеты «Наша Ніва» // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

В статье анализируется специфика безличных предложений, которые широко представлены в текстах газеты «Наша Нива» (1906—1915, 1920 г.), с точки зрения их структурной организации, определяется состав (количество и характер компонентов) предикативного центра предложения в зависимости от способов передачи лексического и грамматического значений.

Библиогр. — 10 назв.


УДК 811.161.3-26:821.161.3.09Быкаў

Ч а г а й д а   Ю. М.   Кагнітыўны план «свойчужы» як сістэмная змястоўная характарыстыка персанажа (на матэрыяле аповесці В. Быкава «Жураўліны крык») // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

Статья посвящена исследованию системных содержательных характеристик персонажа, которые мотивируют наличие или отсутствие у героя художественного текста определенных поведенческих качеств. В своей работе мы рассматриваем когнитивный план «свой — чужой» на материале повести Быкова «Журавлиный крик». Выделение данного когнитивного плана позволяет нам выявить в художественном произведении языковые феномены, которые задают содержание ономасиологического портрета персонажа.

Библиогр. — 8 назв.


УДК 81’355:811.161.3

М а н д з i к   В. А.   Асаблівасці рэалізацыі знешняга i ўнутранага сандхі ў падрыхтаваным i спантанным маўленні // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

Статья посвящена сравнению фонетических особенностей спонтанной и подготовленной литературной речи. В частности, рассматриваются особенности реализации звуковых комплексов в позиции внешнего и внутреннего сандхи, комбинаторные изменения согласных звуков. Широко используются примеры произношения информантов — профессиональных носителей белорусского литературного языка.

Библиогр. — 6 назв.


УДК 811.161.337

В а ў ч о к   А. А.   ЛСГ «Паветраная прастора» ў сучаснай беларускай перыёдыцы // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

Статья посвящена корпусно-ориентированному изучению ЛСГ «Воздушное пространство» на материале современной белорусскоязычной периодической печати. Частоты восьми анализируемых слов в 4,4-миллионном газетном корпусе сравниваются с аналогичными частотами в современных прозаических текстах и с данными, приведенными в словаре Н. С. Можейко. Детально описывается система лексико-семантических вариантов номинаций атмосфера, неба, паветра, приводятся наблюдения над функционированием лексем гарызонт, далягляд, зеніт, небакрай, небасхіл и прослеживается влияние семантики слова на его грамматическую форму и типичное контекстное окружение.

Библиогр. — 11 назв.


УДК 8142

Т а ў г е н ь   Н. М.   Лексіка-семантычнае поле «Культура» ў філасофскім тэксце I. Абдзіраловіча (на матэрыяле эсэ «Адвечным шляхам») // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

Статья посвящена анализу лексико-семантического поля «Культура» в философском тексте I. Абдзіраловіча (И. Кончевского). Как философская категория культура часто воспринимается в качестве формы существования, бытия человека, его деятельности и одновременно результата, продукта этой деятельности. Структура ЛСП «Культура» в философском тексте И. Кончевского представляет собой сложную иерархическую систему микрополей, состоящую из лексико-семантических вариантов ядерной и периферийной зон. Ядро ЛСП составляют микрополя с архисемой «культура». Зона периферии поля содержит микрогруппы ЛСП и лексико-семантические группы (подгруппы микрополей) с имплицитно выраженным компонентом «культура».

Библиогр. — 2 назв.


УДК 811.161.1:2-23/29

Ч а р н я к е в і ч   М. К.   Крыніцы вывучэння сістэмы рэлігійнай лексікі ў сучаснай беларускай мове // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

Статья посвящена вопросу классификации источников изучения религиозной лексики в белорусском языке. В ней определены и проиллюстрированы способы фиксации конфессиональных лексем в изданиях разных типов (словарях, энциклопедиях, монографических исследованиях и т. д.).

Библиогр. — 6 назв.


УДК 811.161.336+811.161.337

A p x i п а в а   Н. К.   Словаўтваральная катэгорыя ‘назвы асобы паводле прадметнай прыметы’ (адсубстантыўныя назвы асобы ў сучаснай беларускай мове) // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

В статье на лексическом материале рассматриваются семантическая классификация и грамматические словообразовательные модели отсубстантивных названий лица со значением ‘предметного признака’ в современном белорусском языке. Прослеживается частотность конкретных средств словообразования, в связи с чем обосновывается их продуктивность / непродуктивность.

Библиогр. — 14 назв.


УДК 81366(045)

П а д а л я к а   Г. М.   Прырода асемантычных i дэсемантызаваных элементаў у структуры наменклатурнага наймення (на прыкладзе наменклатуры лекавых сродкаў) // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

Статья посвящена асемантичным и десемантизированным элементам в структуре номенклатурных наименований. Установлено, что входящие в состав номенов сегменты нецелесообразно интерпретировать в традиционных терминах. Специфика природы выделяемых компонентов объясняется усиленной прагматикой номенклатурных наименований.

Библиогр. — 10 назв.


УДК 811.161.3373.45:811.161.3342.82

Л а п i ц к а я   I. А.   Асіміляцыя беларускай мовай нямецкіх націскных галосных у запазычаных словах // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

Статья посвящена ассимиляции немецких ударных гласных в белорусском языке на материале заимствованной лексики. Рассматриваются основные ассимиляционные процессы, затрагивающие немецкие ударные монофтонги и дифтонги, а также лингвистические и экстралингвистические факторы, влияющие на направление и глубину фонетической ассимиляции.

Библиогр. — 10 назв.


УДК 811.58

П а н ь   Ю й ц ы н ь.   Семантычная неалагізацыя ў рускай i кітайскай мовах канца XX пачатку XXI ст. // Беларуская лінгвістыка. 2012. Вып. 69.

В статье в сопоставительном аспекте в контексте современных процессов неологизации словарных составов русского и китайского языков рассматриваются особенности семантической деривации как одного из способов пополнения номинативного фонда национального языка. На конкретном языковом материале показываются особенности семантического приращения исконных и заимствованных лексических единиц в соответствии с потребностями номинации, обусловленной как внешними, так и внутрилингвистическими факторами.

Библиогр. — 8 назв.


Папярэднія выпускі часопіса «Беларуская лінгвістыка»: 65 (тэксты), 66 (тэксты), 67 (змест / тэксты), 68 (змест).

Вадзім Шклярык

Кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Навуковыя інтарэсы: лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, дыялекталогія.

Дадаць каментар