Lingua70-ты юбілейны выпуск штогодніка «Беларуская лінгвістыка» прысвечаны XV Міжнароднаму з’езду славістаў, які адбудзецца 20—27 жніўня 2013 года ў Мінску. У нашай краіне такі з’езд будзе праводзіцца ўпершыню і стане важнай навуковай падзеяй не толькі ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, але і рэспубліцы ў цэлым. Змест 70-га выпуска часопіса адлюстроўвае славістычную тэматыку, а многія праблемы беларускай мовы разглядаюцца на славянскім фоне.

НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Да XV Міжнароднага з’езда славістаў (рэдактар штогодніка, старшыня Міжнароднага камітэта славістаў Аляксандр Лукашанец)

Цыхун Г. А. Думкі пра іншаславянска-беларускую перакладную лексікаграфію (у сувязі з завяршэннем працы над «Балгарска-беларускім слоўнікам»)

Булыка А. М. Тэматычная дыферэнцыяцыя назоўнікаў лацінскага паходжання ў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове

Русак В. П. Моўная эвалюцыя ў прасторы і часе: на матэрыяле выпуска Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа «Раслінны свет»

Антропаў М. П. Субстытуцыя сакральнага імя ў плювіяльным галашэнні: рэалізацыя, семантыка, вытокі

Кунцэвіч Л. П. Беларуская дыялектная тэкстаграфія на сучасным этапе

Кулеш Г. I. Ужыванне ўказальных займеннікаў у заканадаўчых тэкстах XX ст.

Кандраценя I. У., Кунцэвіч Л. П., Нікалаева В. М. Аб сутнасці спецыяльных памет і іх месцы ў структуры слоўнікавага артыкула агульнафілалагічнага слоўніка

Уласевіч В. І., Даўгулевіч Н. М. Беларуска-рускі тлумачальны слоўнік новых слоў і новых значэнняў слоў: прынцыпы стварэння

Тарэлка М. У. Арабская мова і арабская мовазнаўчая традыцыя ў беларускіх татараў

Чайка Н. У. Тыпы эліптычных канструкцый са звышфразавым кампенсаторным кампанентам

Бурак I. Л. Роля знакаў прыпынку ў мастацкім тэксце

Аліферчык Т. М. Вобразная тапанімія ці тапанімічная метафара?

Калядка С. У. Стылёвыя асаблівасці «жаночага» і «мужчынскага» пісьма: праблема мастацкай ідэнтычнасці паэтычнага твора

Ушакевіч А. М. Усходнеславянскі моўны матэрыял у працы Матаўша Бэнэшаўскага Філанома «Knížka slov českých…» (1587)

Рааго П. А. Бестыяльныя дзеясловы гучання ў беларускай і славацкай мовах: семантыка-сінтаксічныя асаблівасці

Арцёмава В. А., Назарава Г. П. Вербалізацыя месцазнаходжання аб’екта без пазначэння адлегласці ад яго ў беларускай і англійскай фразеалогіі


ЭТЫМАЛАГІЧНЫЯ НАТАТКІ

Ст.-бел. ПРИНАЧЪ (Г. А. Цыхун)


КУЛЬТУРА МОВЫ

Размежаванне амонімаў — слоў самастойных і службовых часцін мовы (I. Л. Бурак)


ХРОНІКА

Загавары, каб я цябе ўбачыў: аб навуковай канферэнцыі «Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы» (В. А. Мандзік)

[матэрыял апублікаваны таксама на сайце акадэмічнага Інстытута мовы і літаратуры]


РЭЦЭНЗІІ

Н. У. Чайка. Тыпалогія эліпсіса ў сінтаксічнай сістэме беларускай мовы. — Мінск: Выд-ва БДПУ імя М. Танка, 2012. — 331 с. (А. А. Гіруцкі)

І. А. Гапоненка. Лексіка беларускай літаратурнай мовы XIX — пачатку XX стагоддзя: асаблівасці станаўлення і развіцця. — Мінск: БДУ, 2012. — 307 с. (В. П. Русак)

Слоўнік беларускай мовы / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; уклад. Н. П. Еўсіевіч [і інш.]; навук. рэд. А. А. Лукашанец, В. П. Русак. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — 916 с. (Ю. В. Назаранка)

Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых артыкулаў. Выпуск 2. Да 100-годдзя з дня нараджэння Ю. Ф. Мацкевіч / рэд. В. М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч, Т. М. Трухан. — Мінск: Беларус. навука, 2012. — 263 с. (Т. В. Валодзіна)


АНАТАЦЫІ НА РУСКАЙ МОВЕ ДА НАВУКОВЫХ ПУБЛІКАЦЫЙ


УДК 81’374.82

Ц ы х у н   Г. А.   Думкі пра іншаславянска-беларускую перакладную лексікаграфію (у сувязі з завяршэннем працы над «Балгарска-беларускім слоўнікам») // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

В статье рассматриваются некоторые проблемы, выявившиеся при работе по составлению болгарско-белорусского словаря, которые могут иметь значение для всей инославянско-белорусской переводной лексикографии. В частности, обсуждается вопрос о большем «ментальном контрасте» при подборе белорусских переводных соответствий в сравнении с польско-белорусским словарем, об использовании значительного корпуса текстов болгарско-белорусского взаимоперевода, о перспективах сопоставительных и глоттогенетических исследований на материале словаря, о различиях в наборе «дискурсивных слов» в славянских языках и т. п.

Библиогр. — 17 назв.


УДК 808.26-023

Б у л ы к а   А. М.   Тэматычная дыферэнцыяцыя назоўнікаў лацінскага паходжання ў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

Статья посвящена тематической дифференциации существительных латинского происхождения в старобелорусском литературно-письменном языке. Рассмотрены группы латинизмов, употреблявшихся в качестве номинаций в различных функциональных сферах.


УДК 808.879

Р у с а к   В. П.   Моўная эвалюцыя ў прасторы і часе: на матэрыяле выпуска Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа «Раслінны свет» // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

В статье рассмотрены основные этапы в пятидесятилетней истории создания Общеславянского лингвистического атласа. Представлены основные результаты и перспективы дальнейшей работы над Общеславянским лингвистическим атласом, который на сегодняшний день является крупнейшим лингвогеографическим проектом, выполняемым международным коллективом славистов. Рассмотрены эксклюзивные белорусские наименования растительного мира на материале выпуска ОЛА «Растительный мир».

Библиогр. — 20 назв.


УДК 811.16’282.2

А н т р о п а ў   М. П.   Субстытуцыя сакральнага імя ў плювіяльным галашэнні: рэалізацыя, семантыка, вытокі // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

В статье обосновывается возможность сопоставления лингвистической и культурной семантики антропонимов Макар(-ка) и Марк(-а) — персонажей голошений в полесских обрядово-ритуальных практиках вызывания дождя. Констатируется, что индоевропейские истоки этой семантики (‘мокрое, влажное, грязное’ → мотив смерти), которые для имени Макар(-ка) предложил В. Н. Топоров, вполне допустимы также в отношении западнополесского антропонима Марк(-а), если предположить возможность консонантной перестановки в парах основ, которые они продолжают, или же параллельное развитие их на омофонической, но тождественной семантической базе. Субституция анализируемых сакральных имен является квалификатором обрядовой перекодировки, где для плювиальной магии актуализируется Макар(-ка), а мотив «предотвращение дождя (грозы, бури)» манифестируется антропонимом Марк(-а).

Библиогр. — 22 назв.


УДК 811.161.3’28

К у н ц э в і ч   Л. П.   Беларуская дыялектная тэкстаграфія на сучасным этапе // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

Статья посвящена анализу белорусской диалектной текстографии. Зафиксированная диалектная речь — это ценный источник для исследования всех языковых уровней, но прежде всего морфологии и синтаксиса. При разных способах фиксации преимущество, несомненно, надо отдать видеозаписям.

Библиогр. — 23 назв.


УДК 811.161.3’38

К у л е ш   Г. I.   Ужыванне ўказальных займеннікаў у заканадаўчых тэкстах XX ст. // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

В статье прослеживается эволюция употребления в языке белорусскоязычных законодательных текстов указательных местоимений, в том числе прономинализированных причастий с указательным значением, заместительные свойства которых дают возможность лаконично формулировать положения закона, а реализация идентифицирующей и анафорической функций прономинативов обеспечивает однозначность и точность формулировок.

Библиогр. — 17 назв.


УДК 811. 161.3’374.26:81

К а н д р а ц е н я   I. У.,   К у н ц э в і ч   Л. П.,   Н і к а л а е в а   В. М.   Аб сутнасці спецыяльных памет і іх месцы ў структуры слоўнікавага артыкула агульнафілалагічнага слоўніка // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

В статье анализируются специальные пометы, использованные в общефилологических словарях белорусского языка. Описываются виды помет, которыми характеризуются терминологические единицы, их место в структуре словарной статьи. Установлены виды расхождений при подаче помет в трех лексикографических источниках.


УДК 811.161.3’373.43(038)=161.1

У л а с е в і ч   В. І.,   Д а ў г у л е в і ч   Н. М.   Беларуска-рускі тлумачальны слоўнік новых слоў і новых значэнняў слоў: прынцыпы стварэння // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

Статья посвящена принципам создания нового для белорусской лексикографии вида словаря — белорусско-русского толкового словаря новых слов и новых значений слов. Рассматриваются особенности его структуры, обосновывается принцип отбора материала, затрагиваются вопросы корреляции лексических единиц.

Библиогр. — 19 назв.


УДК [811.411.21+811.512.1+811.16](476)

Т а р э л к а   М. У.   Арабская мова і арабская мовазнаўчая традыцыя ў беларускіх татараў // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

Статья посвящена элементам арабской языковедческой традиции в рукописях белорусских татар. Опубликован фрагмент рукописи таджвида — учебника по рецитации Корана, в котором описывается фонетическое значение букв арабского алфавита. Анализ опубликованного фрагмента и его сравнение с фонетическими особенностями белорусскотатарской традиции рецитации Корана указывает на ряд существенных отличий между ними, что говорит о сложности формирования белорусскотатарского прозношения коранических текстов и необходимости дальнейшего исследования его генезиса.

Библиогр. — 20 назв.


УДК 80826-56

Ч а й к а   Н. У.   Тыпы эліптычных канструкцый са звышфразавым кампенсаторным кампанентам // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

В статье анализируется синтаксическая структура конструкций с эллипсисом глагола. Подается классификация конструкций с эллипсисом глагола на основе компенсаторного признака — параметра структурной типологии. Представлена система компенсаторных компонентов — синтаксических связей и отношений, которые выступают системообразующими и классификационными при создании типологии структурной организации конструкций с эллипсисом глагола. Исследуются языковые механизмы, которые регулируют функционирование конструкций с эллипсисом глагола.

Библиогр. — 3 назв.


УДК 811.161.3’367’35

Б у р а к   I. Л.   Роля знакаў прыпынку ў мастацкім тэксце // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

В статье рассматриваются функции знаков препинания (точки, многоточия, тире, двоеточия, точки с запятой) в языке белорусских художественных произведений. В художественном стиле знаки препинания выступают как одно из средств изобразительной выразительности текста. С их помощью осуществляются неожиданные переходы от одного плана повествования к другому, подчеркивается прерывистость или плавность высказывания, актуализируются его отдельные части, достигается естественная простота и лаконичность в оформлении мыслей. В результате увеличивается информативность повествования, повышается его коммуникативная действенность.

Библиогр. — 2 назв.


УДК 811.161.3’373.21

А л і ф е р ч ы к   Т. М.   Вобразная тапанімія ці тапанімічная метафара? // Бела­руская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

В статье исследуются проблемы топонимической терминологии в ономастических работах. В частности, выявлены два подхода к пониманию понятия топонимическая метафора — как основа возникновения топонимической единицы или как употребление единицы в составе тропа в современном коммуникативном дискурсе. Автор предлагает привести терминологию в соответствие с механизмом возникновения соответствующих топонимических единиц: образная топонимия — наименования, основанные на метафорическом употреблении апеллятивов или иных основ, прецедентные имена — существующий топоним в метафорическом употреблении.

Библиогр. — 16 назв.


УДК 821.161.3.09

К а л я д к а   С. У.   Стылёвыя асаблівасці «жаночага» і «мужчынскага» пісьма: праблема мастацкай ідэнтычнасці паэтычнага твора // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

В статье дается анализ «женского» и «мужского» письма сквозь призму стиля современного автора и реализации поэтической идеи с помощью различных лексико-стилистических средств, определяющих также коллективную и индивидуальную идентичность поэтического текста.

Библиогр. — 4 назв.


УДК 81’373.6-811.16

У ш а к е в і ч   А. М.   Усходнеславянскі моўны матэрыял у працы Матаўша Бэнэшаўскага Філанома «Knížka slov českých…» (1587) // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

Статья посвящена труду чешского лингвиста XVI в. Матоуша Бенешовского Филонома «Книжка слов чешских…» (1587) — одной из первых палеославистических и этимологических работ по чешскому и другим славянским языкам. При установлении происхождения чешских слов автор привлекал широкий восточнославянский лексический материал. В статье анализируется привлеченная автором труда иноязычная лексика на предмет представленности в ней старобелорусского языкового элемента.

Библиогр. — 7 назв.


УДК 811.161.3’37

Р а а г о   П. А.   Бестыяльныя дзеясловы гучання ў беларускай і славацкай мовах: семантыка-сінтаксічныя асаблівасці // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

В статье на материале современных белорусского и словацкого языков рассматриваются бестиальные глаголы звучания. Особое внимание уделено сопоставлению их дистрибутивных свойств и влиянию на эти свойства аффиксации.

Библиогр. — 11 назв.


УДК 811.161.3’373’72+811.111’373’72

А р ц ё м а в а   В. А.,   Н а з а р а в а   Г. П.   Вербалізацыя месцазнаходжання аб’екта без пазначэння адлегласці ад яго ў беларускай і англійскай фразеалогіі // Беларуская лінгвістыка. 2013. Вып. 70.

В статье анализируются белорусские и английские фразеологизмы со значением ‘местонахождение объекта без указания расстояния до него’, выявляются универсальные характеристики и национально-специфические особенности фразеологической репрезентации данного типа локализации в белорусском и английском языках.

Библиогр. — 18 назв.


Папярэднія выпускі часопіса «Беларуская лінгвістыка»: 65 (тэксты), 66 (тэксты), 67 (змест / тэксты), 68 (змест), 69 (змест).

Кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Навуковыя інтарэсы: лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, дыялекталогія.

Дадаць каментар