LinguaЧарговы выпуск часопіса «Беларуская лінгвістыка», змест якога мы прыводзім ніжэй, уключае артыкулы айчынных і замежных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства. Праблемы функцыянавання беларускай мовы разглядаюцца на лексічным, словаўтваральным, фанетычным і сінтаксічным узроўнях. Пэўнае месца ў выпуску займаюць артыкулы па пытаннях дыялекталогіі, лексікаграфіі, супастаўляльнага аналізу, білінгвізму і мовы мастацкай літаратуры.

НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Паўлоўская Н. Ю. Ацэнка ў сістэме мадальных значэнняў

Ляшчынская В. А. Канцэпт «вада» ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў

Мароз В. К. Баркулабаўскі зборнік як помнік беларускай мовы старажытнага перыяду

Чайка Н. У. Сучасныя сінтаксічныя тыпалогіі: тэарэтычныя асновы і метадалагічныя прынцыпы

Кандраценя І. У. Эматыўныя назоўнікі як фрагмент лексіка-семантычнага поля страху ў беларускай і рускай мовах

Кулеш Г. I. Эвалюцыя назваў прававога стану ў заканадаўчых тэкстах XX ст.

Шэмет Т. Я. Дынаміка ўжывання злучальнага слова каторы ў даданых азначальных сказах

Міцкевіч В. У. Апелятыўныя і ўласныя назвы водных аб’ектаў як крыніца назватворчасці ў старабеларускай тапаніміі

Лаўрыновіч Н. В. Марфалагічны спосаб утварэння тэрмінаў сучаснай беларускай заалагічнай тэрміналогіі

Маракуліна Т. М. Сістэма і прынцыпы пастаноўкі эмацыянальна-ацэначных памет у тлумачальных слоўніках беларускай мовы як праблема тэарэтычнай лексікаграфіі

Шчасная К. Д., Качан В. Г. Скланенне назоўніка моц у творным склоне адзіночнага ліку: моцай ці моццу?

Шклярык В. А. Назвы нізкіх месцаў у мікратапаніміі Усходняга Палесся

Чагайда Ю. М. Непрэдыкатыўныя намінацыі галоўных герояў у аповесці В. Быкава «Сотнікаў» як аснова стварэння анамасіялагічнага партрэта персанажа

КошкінаІ. У. Прыметнік як другасны прэдыкат ва ўніверсальным сказе

Габранава Ю. (Латвія) Беларусы і беларуская мова ў Латвіі: агляд пытання

Сянкевіч Н. М. Укладанне кароткага слоўніка на базе канкарданса беларускай мовы ХІХ ст.


ЭТЫМАЛАГІЧНЫЯ НАТАТКІ

Кізункі (да пытання дэфармацыі запазычанняў) (Я. В. Волкава)


КУЛЬТУРА МОВЫ

Пашырэнне перадачы акання і якання на пісьме (Н. А. Чабатар)


ХРОНІКА

Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец (да 60-годдзя з дня нараджэння) (I. У. Кандраценя, В. М. Нікалаева, І. У. Ялынцава)

Аркадзь Іосіфавіч Жураўскі (да 90-годдзя з дня нараджэння) (Н. В. Паляшчук)

Ганна Міхайлаўна Прышчэпчык (да 90-годдзя з дня нараджэння) (М. Н. Крыўко)


РЭЦЭНЗІІ

Новае даследаванне гісторыі беларускай мовы і мовазнаўства. Запрудскі С. М. Беларускае мовазнаўства і развіццё беларускай літаратурнай мовы: 1920—1930-я гады. — Мінск: БДУ, 2013. — 367 с. (М. А. Даніловіч)

Фундаментальны каталог гідронімаў Дона. Отин Е. С. Гидронимия Дона: в 2 т. — Донецк: Юго-Восток, 2011. — Т. 1: Верхний и Средний Дон. — 575 с.; Т. 2: Нижний Дон, 2012. — 792 с. (Г. М. Мезенка)

Клімаў I. П. Евангелле ў перакладзе Васіля Цяпінскага. — Мінск: БДУКМ, 2012. — 337 с. (Н. В. Паляшчук, Э. В. Ярмоленка)


АНАТАЦЫІ НА РУСКАЙ МОВЕ ДА НАВУКОВЫХ ПУБЛІКАЦЫЙ

УДК 811.161.3366(045)

Паўлоўская Н. Ю. Ацэнка ў сістэме мадальных значэнняў // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье анализируются различные взгляды на природу оценки, ее роль в реализации и функционировании модальных единиц современного белорусского языка. Доказывается, что в основе любого вида модальности лежат оценочные значения различных типов. Таким образом, оценка выступает одним из главных классификаторов категории языковой модальности.

Библиогр. — 8 назв.


УДК 811.161.3’373:398.9(= 161.3)

Ляшчынская В. А. Канцэпт «вада» ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье на материале фразеологических единиц демонстрируется реконструкция фрагмента языковой картины мира, связанного с представлениями белорусов о воде, проводится лингвокультурологический анализ фразеологизмов с «водными» компонентами. Устанавливается, что концепт вода как один из фрагментов фразеологической картины мира белорусов, этнокультурная вариантность которого репрезентирует духовное мировоззрение носителей языка о понятии воды, представляющейся живой, подвижной субстанцией, символом духовного и морального очищения, является сложным ментальным образованием.

Библиогр. — 11 назв.


УДК 82—1/-9:808.26.3

Мароз В. К. Баркулабаўскі зборнік як помнік беларускай мовы старажытнага перыяду // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье анализируется языковой материал памятника белорусского летописания — Баркулабовского сборника, который представляет ценность в качестве источника отличительных черт древнего белорусского языка в его письменной разновидности. Предметная область публикации — концептуальное обновление подходов к проблеме изучения белорусского литературного языка XIV—XVIII стст. с учетом расширения базы письменных источников.

Библиогр. — 8 назв.


УДК 808.26—54

Чайка Н. У. Сучасныя сінтаксічныя тыпалогіі: тэарэтычныя асновы і метадалагічныя прынцыпы // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

Статья посвящена исследованию одной из актуальных проблем современного синтаксиса — построению методологических принципов компенсаторной синтаксической типологии. Проанализированы основные направления современных типологических исследований — контенсивная, генеалогическая, ареальная типологии, а также внутриязыковые синтаксические типологии (порядка слов, линейной последовательности и др.). Обозначены основные принципы современных синтаксических типологий и классифицированы их параметры.

Библиогр. — 26 назв.


УДК 811.161.1’373—115 + 811.161.3’373—115

Кандраценя I. У. Эматыўныя назоўнікі як фрагмент лексіка-семантычнага поля страху ў беларускай і рускай мовах // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье рассматриваются лексико-семантические группы существительных, которые являются названиями эмоции страха в белорусском и русском языках. В результате сопоставления констатируются сходства и различия указанных лексических группировок по структуре и набору семантических признаков.

Библиогр. — 4 назв.


УДК 811.161.3’38

Кулеш Г. I. Эвалюцыя назваў прававога стану ў заканадаўчых тэкстах XX ст. // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье прослеживается эволюция употребления в языке белорусскоязычных законодательных текстов терминов, обозначающих правовое состояние. Автор приходит к выводу, что более 70% терминов, созданных в 1920-е — первой половине 1930-х гг. или унаследованных из старобелорусской юридической письменности, в неизменном виде функционируют до нашего времени. Около 30% претерпели изменения.

Библиогр. — 12 назв.


УДК 811.161.3’367.335

Шэмет Т. Я. Дынаміка ўжывання злучальнага слова каторы ў даданых азначальных сказах // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье рассматривается динамика употребления в белорусском языке союзного слова каторы в придаточных определительных предложениях и его место среди синонимичных союзных слов які, што. Исследование основывается на материале периодических изданий, представляющих разные хронологические периоды.

Библиогр. — 12 назв.


УДК 811.161.3’373.21

Міцкевіч В. У. Апелятыўныя і ўласныя назвы водных аб’ектаў як крыніца назватворчасці ў старабеларускай тапаніміі // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье на материале одного из древнебелорусских межевых актов анализируются имена собственные апеллятивного и ономастического происхождения различных географических объектов. При анализе наименований апеллятивного происхождения акцентируется внимание на лексике с общим значением ‘водный объект или его часть’, которая по сути является гидронимической номенклатурой. Исследуемый материал дает основание утверждать, что имена собственные гидрообъектов, а также апеллятивные наименования водных объектов являются одним из источников именотворчества в старобелорусской топонимии.

Библиогр. — 26 назв.


УДК 801.3

Лаўрыновіч Н. В. Марфалагічны спосаб утварэння тэрмінаў сучаснай беларускай заалагічнай тэрміналогіі // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье рассматривается специфика морфологического способа образования терминов современной белорусской зоологической терминологии. Термины, образованные путем аффиксации, отличаются высокой продуктивностью. Наибольшее распространение получили отглагольные термины с суффиксами нн-, -энн- (-енн-), -ацыj(-яцыj-).

Библиогр. — 11 назв.


УДК 81’373.47

Маракуліна Т. М. Сістэма і прынцыпы пастаноўкі эмацыянальна-ацэначных памет у тлумачальных слоўніках беларускай мовы як праблема тэарэтычнай лексікаграфіі // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье обсуждается ряд проблемных вопросов теоретической лексикографии, касающихся отображения толковыми словарями современного белорусского языка эмоционально-экспрессивной окраски значения слов. В центре внимания — система и принципы постановки соответствующих эмоционально-оценочных помет, принятых в основных толковых словарях белорусского языка.

Библиогр. — 42 назв.


УДК 811.161.3366.522366.548

Шчасная К. Д., Качан В. Г. Скланенне назоўніка моц у творным склоне адзіночнага ліку: моцай ці моццу? // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье затрагивается проблема нормативного употребления в белорусском языке формы Т. п. ед. ч. существительного ж. р. ІІІ склонения моц. Рассматривается вопрос становления нормативных рекомендаций окончаний III склонения, особенности структуры слова и его значения. Приводятся современные примеры употребления вариантных форм существительного моц в интернет-СМИ.

Библиогр. — 23 назв.


УДК 811.161.3373:391

Шклярык В. А. Назвы нізкіх месцаў у мікратапаніміі Усходняга Палесся // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье сквозь призму микротопонимии Восточного Полесья рассматриваются некоторые названия низких мест, неизвестные современному белорусскому литературному языку и являющиеся диалектными. Привлечение ономастического материала в данном случае направлено на получение более полного представления как о территории распространения апеллятивов, так и об особенностях их семантики.

Библиогр. — 40 назв.


УДК 808.26—313.1 + 882.6(092)Быкаў

Чагайда Ю. М. Непрэдыкатыўныя намінацыі галоўных герояў у аповесці В. Быкава «Сотнікаў» як аснова стварэння анамасіялагічнага партрэта персанажа // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

Статья посвящена ономасиологическому анализу непредикативных номинаций действующего лица на материале повести В. Быкова «Сотников». Непредикативные номинативные единицы исследуются в рамках трех базовых уровней: событийного, наблюдательного и коммуникативного. Эти уровни задают вертикальный контекст художественного произведения, а также формируют содержательные основания для дальнейшей предметной классификации номинативных форм.

Библиогр. — 8 назв.


УДК [811.161.1+811.111]’362

Кошкіна I. У. Прыметнік як другасны прэдыкат ва ўніверсальным сказе // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

Статья посвящена функционированию имени прилагательного в качестве вторичного предиката в универсальном предложении. Материалом для исследования послужили предложения с именами прилагательными в присубъектной позиции и наречием всегда / always, отобранные из Национального корпуса русского языка и Современного американского корпуса английского языка. В результате анализа была установлена корреляция между семантическими типами субъекта, предиката и атрибута, что позволило выявить роль имени прилагательного в построении универсальных предложений.

Библиогр. — 16 назв.


УДК 811.161.3(974)+(474.5)

Габранава Ю. Беларусы і беларуская мова ў Латвіі: агляд пытання // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

В статье рассматривается вопрос о ситуации с белорусским языком в Латвии от начала XX в. до настоящего времени. Особое внимание обращается на результаты анкетирования молодого поколения белорусов, целью которого было выявить социолингвистическую ситуацию белорусского языка в Латвии среди учеников белорусской основной школы, какой язык или какие языки школьники считают родным и к какой национальности себя относят, а также проанализировать выявленные случаи интерференции в белорусском языке белорусов.

Библиогр. — 22 назв.


УДК 811.161.3374 «18»

Сянкевіч Н. М. Укладанне кароткага слоўніка на базе канкарданса беларускай мовы XIX ст. // Беларуская лінгвістыка. 2014. Вып. 73.

Статья посвящена проблеме исследования белорусского литературного языка на этапе его становления. Дается краткий обзор наиболее значимых работ в этой области, прежде всего «Конкорданса белорусского языка XIX века», который готовится к изданию. Приводятся аргументы в пользу создания краткого словаря белорусского языка этого периода на основе конкорданса.

Библиогр. — 14 назв.


Папярэднія выпускі часопіса «Беларуская лінгвістыка»:

65 (тэксты),

66 (тэксты),

67 (змест / тэксты),

68 (змест),

69 (змест),

70 (змест),

71 (змест),

72 (змест).

Кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Навуковыя інтарэсы: лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, дыялекталогія.

Дадаць каментар