Вярнуцца на старонку аўтара.

ФІЛАЛАГІЧНЫЯ ШТУДЫІ

Сербское субстантивное словоизменение / научный редактор Б. Ю. Норман. — Минск : Белорусский государственный университет, 2012. — 191 с.

Таксіс у беларускай мове: асноўныя значэнні і сродкі выяўлення // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – Мінск, 2009. – № 2. – С. 84–89.

Асистемные явления в нормировании белорусского и латгальского языков // “Ontona Skryndys Latgalīšu gramatikai 100”. 1. storptautyskuo latgalistikys konfereņce (Sanktpīterburga, 2008. goda 19.–20. septembris) : kongresu materiali / Redkol. : A. Andronovs, L. Leikuma, I. Šuplinska. – Rezekne : Rezeknis Augstškola, 2009. – P. 131–142

Гл. таксама: інтэрв’ю Лідзіі Лейкумы, прафесара Латвійскага ўніверсітэта, пра латгальцаў Сібіры (Рыга, 2008).

О взаимодействии грамматических категорий имени существительного в сербском языке // Южнославянские языки в их истории и современном состоянии : сб. науч. ст. / Белорусский государственный университет ; под ред. Б. Ю. Нормана, Н. В. Супрунчука ; предисл. Б. Ю. Нормана. – Минск : ИП Логвинов, 2007. – С. 157–163.

Правільная пастаноўка націску – паказальнік маўленчай культуры // Беларуская мова і літаратура. – Мінск, 2006. — № 11. – С. 15—20.

Канкурэнцыя элятыва і суперлятыва на старонках “Нашай Нівы” // Журналістыка – 2006: Тэорыя. Практыка. Творчасць : матэр. 8-й Міжнар. навукова-практ. канфер., прысвеч. 85-годдзю БДУ. Вып. 8 / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск : БДУ, 2006. – С. 188—190.

• Субстантивное словоизменение сербского языка: синтез словоформ : автореф. дисс. … канд. филол. наук / Белгосуниверситет. – Мінск, 2005. – 23 с. BY, EN, RU

Профессор в книгах и в жизни: опыт дистрибутивного анализа // Русский язык и литература. – Минск, 2005. – № 2. – С. 49–53.

Формальные основания рода в русском языке (О сестрице Мыши и братце Мыше) // Русский язык и литература. – Минск, 2004. – № 12. – С. 104–112.

ФІЛАЛАГІЧНЫЯ РЭЦЭНЗІІ, НАТАТКІ

Брайля шрифт

Языковые семьи

Рэцэнзія на кнігу: Плотнікаў Б. А. Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў (Мінск, 1999) // Весці Нац. акадэміі навук Беларусі. – Минск, 2001. Сер. гуманіт. навук. – № 2. – С. 136–137.

Рецензия: Норман Б. Ю. Русский язык в задачах и ответах // Русский язык и литература. – Минск, 2010. – № 2.

Рэцэнзія на кнігу Б. Ю. Нормана “Лінгвістычная прагматыка” (Мінск, 2009) // Kalbotyra. Slavistica Vilnensis. 2010. № 55(2). С. 178-183. (Сааўтары: В. С. Гарыцкая, В. А. Коўш.)

Рэцэнзія: Беларуска-латышскі, латышска-беларускі слоўнік. = Baltkrievu-latviešu, Latviešu=baltkrievu vārdnīca / уклад. М. Абaла ; гал. рэд. І. І. Лучыц-Федарэц. Рыга, 2010 // Беларуская лінгвістыка. 2011. Вып. 67. С. 187-193. (Сааўтар А. В. Андронаў).

MISCELLANEA

Граматычны семінар у Літве // ГЭты сайт. 2009.

Рамантык з пэндзлем і сахаром // Літаратура і мастацтва. – 2002. – 1 лютага. – С. 13–15.

Цяжкая доля ўцекачоў // Беларуская думка. – 1999. – № 5. – С. 124–127.

Гл. таксама: Ljubivoje Cerović. “Srbi u Belorusiji”.

Вярнуцца на старонку аўтара.

Дадаць каментар